Dieter Verscheure (N-VA/CD&V)

Nog geen cultuur-, sport- of seniorenadviesraad in Horebeke na vraag van de oppositie.

Liberale meerderheid (Volksbelangen) wil stap voor stap gaan

De gezamenlijke oppositie(N-VA/CD&V en Groen)   vroeg maandag tijdens de   gemeenteraad de oprichting van een cultuur-, sport- en seniorenadviesraad. De meerderheid o.l.v burgemeester Cynthia Browaeys van Volksbelangen ging daar niet op in.

 

Gemeenteraadslid Dieter Verscheure (N-VA) : “Sta me toe u toch nog even mijn verbazing en ontgoocheling te laten kennen over de negatieve houding van u en uw partijleden tijdens de raadszitting van gisteren.

“De aversie waarmee de – toch wel zinnige – voorstellen van de gezamenlijke oppositie omtrent de oprichting van de adviesraden naar de prullenmand werden verwezen, staat in schril contrast met hoe ik u op andere momenten heb leren kennen.

Bovendien strookt uw beslissing niet met hetgeen u verklaarde tijdens de zitting van december. Toen hebt u letterlijk gezegd dat u niet weigerachtig staat tegen de oprichting van een aantal adviesraden. Tijdens diezelfde zitting verwees u m.b.t. het nieuwe participatiereglement eveneens naar het feit dat u uw oor te luisteren hebt naar hoe men dergelijke participatiereglementen uitwerkt in de buurgemeenten. Voor wat betreft de adviesraden wilt u dat duidelijk niet doen.

Door in te gaan op de voorstellen van de oppositie  om deze adviesraden in de steigers te zetten, had u de participatie van de burger in onze gemeente naar een hoger niveau kunnen tillen.
Daarmee kon u de sociale werking in onze gemeente aligneren met hetgeen gangbaar is in nagenoeg alle steden en gemeenten van Vlaanderen. Het is dan ook heel jammer dat u ervoor opteert om dit af te blokken.

 

Bent u teruggefloten door andere leden in uw fractie of uw partij,  is een vraag die bij een aantal mensen opkomt.

Hoe dan ook vind ik deze weigering, naast de gemiste kans voor onze inwoners om te actief te participeren en mee te werken aan een beter Horebeke, vooral een gemiste kans voor u en uw partij.”

 

We vroegen een reactie aan eerste schepen Janna Bauters die bevoegd is voor cultuur.

Janna Bauters: “Wij staan daar niet weigerachtig tegenover maar we hebben in december pas ons participatiereglement goedgekeurd. Tevens staat de oprichting van de iGecoro, de jeugdraad en LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) in de steigers. We moeten zien dat deze adviesraden goed werken zoals onze burgemeester Cynthia Browaeys   gisteren zei. De jeugdraad was al actief maar was dode letter. Daar moet  meer dynamisme  in komen. Op termijn gaan we dan evalueren of dit participatiereglement moet aangepast of aangevuld worden. We zullen ook de inwoners bij verschillende projecten proberen te betrekken via participatietrajecten, zoals nu in het participatiereglement reeds werd opgenomen. We gaan stap voor stap vooruit.”