Drie voetwegen definitief afgeschaft in Grotenberge

Met het oog op de realisatie van het bedrijventerrein aan de Keistraat werd door Solva (d.i. het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling en socio-economische expansie Land van Aalst) in een verzoekschrift aan het Zottegemse college van burgemeester en schepenen de gedeeltelijke opheffing aangevraagd van de buurtwegen nrs. 12 en 31 en van een ongenummerde weg op het grondgebied van deelgemeente Grotenberge. Weg nr. 12 had als vroegere benaming de ‘Ballingsweg’ en is gelegen tussen de huidige Wassenhovestraat en de huidige Leenstraat. Voetweg nr. 31 werd destijds in de volksmond de ‘Posterijweg’ genoemd en bevindt zich tussen de Leenstraat en een andere voetweg (nr. 40). De ongenummerde voetweg zorgde voor een verbinding tussen de huidige Hogeweg en Leenstraat.

Volgens de Atlas der Buurtwegen hadden deze voetwegen oorspronkelijk elk een wettige breedte van 1 meter maar met het verloop van jaren zijn ze alle drie in onbruik geraakt en hebben ze bijgevolg geen nut of feitelijke functie meer. Door de afschaffing ervan zou het algemeen belang dus niet geschonden worden en ook zou daardoor niet aan de verkeersveiligheid noch aan de ontsluiting van aangrenzende percelen geraakt worden. Daarom vond eerst het college van burgemeester en schepenen het niet nodig en niet wenselijk de vroegere situatie te bestendigen — temeer deze niet meer in overeenstemming is met de actuele toestand — en nu werd ook in de gemeenteraadszitting van maart ll. (met algemene stemmen) de opheffing van deze drie voetwegen, die overigens ook niet opgenomen zijn in het recentste Tragewegenplan van de stad, vastgesteld. Tijdens het openbaar onderzoek werden evenmin bezwaarschriften ingediend.