Nieuw bos in Zottegem + 500 meter extra Finse piste!

Een mooie project toch wel van de stad Zottegem. Dankzij een goede samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen is het er in geslaagd om 2 hectaren extra bos te voorzien in Zottegem. En daarbij ook een 500 meter lange extra lus voor de al bestaande Finse piste aan de Bevegemse Vijvers.

De projectzone waar het nieuwe bos komt, is het restant van een kleinschalig landbouwgebied bestaande uit open graslanden nabij de stedelijke kern van Zottegem tussen Vogelzang en de Warande en sluit aan bij het park ven Breivelde. “Het gebied wordt doorsneden met uitgegroeide lijnvormige houtkanten met doorgeschoten haagbeuk en gewone esdoorn en enkele bomenrijen van wilg en populier. Het nieuwe bos sluit aan op het park- en kasteeldomein Breivelde aan de andere kant van Vogelzang”, klinkt het vanuit de provincie Oost -Vlaanderen.

Gedeputeerden Riet Gillis, bevoegd voor Natuur, Klimaat en Milieu, Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs en Leentje Grillaert, bevoegd voor Patrimonium, stellen de restgronden van Richtpunt Zottegem graag ter beschikking voor dit bebossingsproject:

“In Oost-Vlaanderen willen we klimaatneutraal zijn tegen 2040. Meer bossen zijn daarin cruciaal. Oost-Vlaanderen is een bosarme regio met een bebossingsgraad van slechts 5,5%; het Vlaams gemiddelde is 11 %. Het bebossen van restgronden past perfect in het streven om de bosindex te verhogen en onze klimaatambities waar te maken. De weiden aan Richtpunt Zottegem, ruim 3 ha, zijn niet nuttig voor de school en zijn ideaal om te bebossen. Wel wordt 1 ha behouden voor eventuele uitbreiding van Richtpunt Zottegem.”

In de plannen voor het nieuwe bos wordt niet alleen ruimte voorzien voor de uitbreiding van de Finse looppiste. Een deel van de gronden wordt niet bebost, maar wordt behouden als zichtas op de torenspits
van de Heilig Hartkerk aan de andere kant van de scholencampus. Ter hoogte van de open zichtas komt er op de hoek van de Warande en Vogelzang bijkomende recreatieve infrastructuur met een infobord, een picknickbank en een fietsenstalling. Met de integratie van de oude landschapsrelicten in het nieuwe bebossingsproject wordt ingezet op de maximale beleving van het landschap door wandelaars en joggers. Zo zal bijvoorbeeld de rij knotwilgen behouden blijven en de zuidrand van het nieuwe bos vormen.

“Net zoals de Provincie Oost-Vlaanderen heeft ook de Stad Zottegem ambitieuze klimaatdoelstellingen,” zegt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V). “Het klimaatplan is daarbij onze leidraad. De aanplant van extra bomen is één van de acties die daar uitvoering aan geeft. Bomen dragen bij aan de strijd tegen de klimaatopwarming, zorgen voor zuivere lucht en bieden bescherming tegen hitte en geluidshinder. Bovendien ondertekende Zottegem het bomencharter. Wij zijn de uitdaging aangegaan om tijdens deze legislatuur 26.000 extra bomen aan te planten, één voor elke Zottegemnaar. Mede dankzij dit initiatief halen we dit objectief reeds dit jaar. We gaan dat ook voor een verdubbeling van die doelstelling.”

“Vanuit het Zottegemse stadsbestuur waren we al langer op zoek naar een uitbreiding van de bestaande Finse piste: deze is vandaag slechts 500 meter lang en daarmee ook vrij eentonig,” vult schepen van Sport
Brecht Cassiman (CD&V) aan. “Dankzij de constructieve samenwerking met de provincie zal de Stad Zottegem instaan voor de aanleg van een nieuwe lus die aansluiting vindt op de bestaande Finse piste. Hierdoor kunnen we de omloop verdubbelen tot 1 kilometer, en dit midden in het groen van het nieuwe Vogelzangbos!”