© Rony Michaud via Pixabay

Zottegems plan na stijging van de kansarmoede-index

Persbericht Stad Zottegem: Kind en gezin communiceerde vandaag de kansarmoede-indexen voor alle Vlaamse steden en  gemeenten. Deze index geeft het gemiddeld percentage kansarme kinderen door in de laatste 3  geboortejaren: 2018-2019-2020. Om tot deze index te komen beoordeelt het lokale team bij elke  geboorte 6 levensdomeinen van het gezin. Deze cijfers bevestigen de trend die Stad Zottegem reeds  een aantal jaren detecteert. Vanuit Vlaams perspectief wordt Zottegem nog steeds als een modale stad  beschouwd voor wat betreft kansarmoede. Niettemin is het belangrijk om met deze cijfers aan de slag  te gaan. Met het meerjarenplan 2020-2025 werden dan ook specifiek een aantal acties opgenomen om  kinderarmoede aan te pakken.  

Er is een stijging van de kansarmoede-index in Zottegem. “We zien een toename van het aantal kansarme  kinderen: 10% van alle kindjes die jaarlijks geboren worden krijgt op 3 levensdomeinen een beoordeling  onvoldoende. Deze stijging wordt deels verklaard door de toename van ingeweken kansarme gezinnen. We  zien een geleidelijke stijging van gezinnen met een migratieachtergrond die in Zottegem komen wonen.  Een derde van deze gezinnen is kwetsbaar. Een kwart van de kindjes in 2020 geboren heeft een moeder die  anderstalig is,” zegt schepen van Sociale Zaken Peter Vansintjanb (CD&V)

Voor alle geboortes worden de noden gedetecteerd door het lokale team van Kind en Gezin dat is ingebed  in de werking van Huis van het Kind. Dit wil zeggen dat gezinnen die binnen de kansarmoede-index worden  gedetecteerd dan ook opgevolgd worden om indien nodig hulp- en dienstverlening te krijgen wanneer zij  daarvoor open staan.  De recente integratie van het OCMW en stadsbestuur zorgt voor een geïntegreerde en aanklampende  aanpak. Samen met de gemeenten van de eerstelijnszone wordt gewerkt aan een project ‘geïntegreerd  breed onthaal’. Via dit project beogen ze samen met het Centrum Algemeen Welzijnswerk en de sociale  diensten van de mutualiteiten preventief aan de slag te gaan met gezinnen met kinderen van 0-3 jaar. Het project werd voor uitvoering goedgekeurd en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.   De dienst activering van het OCMW – onderdeel van de sociale dienst – zet in op het activeren en  toeleiden naar de arbeidsmarkt van cliënten van het OCMW. Hiervoor werden samenwerkingen aangegaan  om kwetsbare mensen toe te leiden naar een reguliere tewerkstelling. Op die manier slagen gezinnen erin  om hun inkomen op te krikken. Een van de bijkomende struikelblokken is een te kort aan kinderopvangplaatsen, ook voor mensen die  werkzoekend zijn of een opleiding moeten volgen.

“Wij voorzien een uitbreiding van het aantal locaties  kinderopvang binnen de stad, niet alleen door zelf een locatie in te richten, maar ook door actief panden te  gaan uitzoeken die kunnen verhuurd worden aan onthaalouders. Bovendien hebben wij een dossier  ingediend voor bijkomende inkomensgerelateerde opvangplaatsen,” verduidelijkt schepen Vansintjan

Zowel binnen de eigen dienstverlening als uit overleg met het Zottegems onderwijs blijkt de toegenomen  kwetsbaarheid en anderstaligheid van de inwoners. Om dit te ondervangen worden brugfiguren ingezet op  de basisscholen, die de schoolteams kunnen ondersteunen in omgaan met dit gegeven. De brugfiguren  werken samen met de scholen een aangepast onthaalbeleid uit en zorgen ervoor dat kwetsbare ouders ook kunnen deelnemen aan het schoolse gebeuren. Op die manier wordt getracht de onderwijsloopbaan van  (kwetsbare) kinderen gunstig te beïnvloeden. In het najaar wenst het stadsbestuur eveneens over te gaan  tot het aanstellen van een medewerker onderwijs/integratie om dit mee te coördineren en ondersteunen.

“We zijn ervan overtuigd dat we met al deze maatregelen de goede weg zijn ingeslagen om de gezinnen  die in deze cijfers vervat zitten te begeleiden zodat zij in de eerste levensjaren van hun kinderen een  doorstart kunnen maken naar een minder kwetsbare situatie,” besluit schepen Vansintjan