Ondanks negatief advies keurt deputatie van de provincie multifunctioneel sportcomplex op KSV goed. Omwonenden gaan in beroep.


Nederboelare. Sportkring 2020 van  Paul Waegemans heeft op de terreinen van het KSV aan de Molendreef de ambitie om een multifunctioneel sportcomplex te bouwen. Het complex omvat 4 zalen voor multimove, een vergaderzaal, een kantine met keuken, berging, kleedkamers, een restaurant, een sportzaal voor judo, een fitness/revalidatieruimte, een medische ruimte, een hoge ruimte voor een klimclub… Het complex zal een volume van 23.500 m³ hebben en een hoogte van 11,23 m. In haar advies stelt de provincie de vraag ‘of het stedenbouwkundig verantwoord is dat dit recreatiecomplex… zich hier vestigt’. Ondanks het negatief advies  van de provincie keurde de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning onder voorwaarden goed. De omwonenden zijn ‘verbijsterd’ over deze beslissing  en zullen tegen deze beslissing in beroep gaan.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bracht op 16 september 2020 een ongunstig advies uit omdat de vergunningsaanvraag onwenselijk is ‘omwille van de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming’. Volgens het AWV omvat de aanvraag een project ‘waarbij een niet te verwaarlozen mobiliteitsimpact kan ontstaan’. ‘De aangeleverde mobiliteitsstudie is onzorgvuldig/onvolledig opgemaakt’.

Qua mobiliteit ontoereikend
Ook het gecoördineerd advies van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) en het Agentschap Wegen en Verkeer gaven in het recente verleden een volledig negatief advies. ‘Is een uitbreiding van activiteiten, met investeringen voor de volgende dertig jaar op die locatie nog aan de orde?’ vragen de adviseurs zich luidop af. ‘Voor een koppeling van een recreatiezone met de stadskern en vlot bereikbaar voor zachte weggebruikers, is de N42 een belangrijke barrière.’ Vanuit locatie-onderzoek is het aangewezen om een meer aangewezen plek te zoeken, ‘die gemakkelijker en veiliger bereikbaar is door een meerderheid van de bevolking’. Het DMOW en het AWV adviseren om voor een sportsite met een veelzijdigheid aan activiteiten ‘een meer aangewezen plek te zoeken die gemakkelijker en veiliger bereikbaar is’. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt geadviseerd om de bereikbaarheid op een duurzame basis minstens gelijktijdig te realiseren.

De adviesverstrekkers merken op dat tussen de terreinen van KSV en de sporthal De Veldmuis op ruimtelijk vlak de mogelijkheid bestaat om een visie uit te werken, gekoppeld aan de voorwaarde om de autobereikbaarheid  te doen wijken voor een multimodale bereikbaarheid. ‘Enkel op die manier kan de vereniging zijn activiteiten verder ontplooien’.
De Molendreef is de verbinding tussen de Astridlaan en de terreinen van KSV. Ook hier merkt de adviesverstrekkers op dat de straat bijzonder smal is en dat de kans bestaat dat de fietsers worden weggedrukt. Er is trouwens geen fietspad aanwezig. De Oude Trambaan heeft de mogelijkheid om de zachte weggebruikers vlot naar de site te brengen, ‘maar voldoet op dit ogenblik niet’. ‘Enkel een 3 meter brede weg geeft toegang tot het zeer ambitieuze complex. ’Ook heeft de adviesvertrekker ernstige vragen bij het beperkt aantal parkeerplaatsen.

De ontwikkeling van de multifunctionele sportsite op de terreinen van KSV moeten volgens de adviesverleners gesitueerd worden binnen de huidige procedure van de afbakening van het kleinstedelijk gebied, ‘zodat de link met de stadskern en de optimale ontsluiting met duurzame modi toekomstgericht kan bevestigd worden.’

Milieueffectenrapport
Ook de MER-toets (Milieueffectenrapport) is onvoldoende.  ‘De mogelijke effecten van het project op de omgeving werden onvoldoende onderzocht of gemotiveerd.’ ‘De effecten worden door de aanvrager geminimaliseerd en niet erkend. Er zouden geen effecten zijn op de luchtkwaliteit, noch effecten van geluid en trillingen… Een project van dergelijke omvang genereert echter een aanzienlijke bijkomende verkeersdynamiek, met aanzienlijk luchtverontreiniging, geluidshinder, mobiliteitshinder… tot gevolg.’ Van een verwaarloosbare impact is dus zeker geen sprake.

Ook over het voornemen om festiviteiten op de site te organiseren – met een feestzaal voor 400 mensen – is het advies negatief. ‘De vrees voor geluidshinder kan niet worden weerlegd.’ Volgens het advies kan het project wel degelijjk aanzienlijke milieueffecten veroorzaken.

Het multifunctioneel sportcomplex heeft een volume van ongeveer 23.500 m³. ‘De vraag stelt zich of het stedenbouwkundig verantwoord is dat dit recreatiecomplex – dat nog aanzienlijk kan worden uitgebreid – zich hier vestigt.’ Volgens het advies overstijgt de schaal van het complex deze van de omliggende woningen, ‘zodat het ruimtelijk functioneren van de omgeving erdoor zal worden verstoord’. Ook kan niet aan het feit worden voorbijgegaan dat de totale hoogte van het gebouw – 11,23 meter, wat overeenkomt met 4 bouwlagen – een grote visuele impact zal hebben.

Conclusie
Volgens de provincie is het stedenbouwkundig niet aanvaardbaar, ‘gezien het inzake mobiliteit het goed ruimtelijk functioneren van de omgeving in het gedrang brengt’. De aanvraag is om bouwkundige redenen strijdig met de goede ruimtelijke ordening. Het project komt – volgens het advies van de provincie – voor een vergunning niet in aanmerking, omwille van de mobiliteit die het goed functioneren van het gebied in het gedrang brengt.

Ondanks het negatief advies van de administratie keurde de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning onder voorwaarden goed. De omwonenden zijn ‘verbijsterd’ over deze beslissing  en zullen tegen deze beslissing in beroep gaan.

Julien Borremans

 

X