‘De kwaliteit van de kandidaatsstelling voor de kazerne is ondermaats en inhoudelijk foutief.’ Actiecomité haalt vernietigend uit.


Ophasselt. Op donderdagavond 19 mei ging in Zaal De Kat een open debat door tussen het actiecomité Red de Godsbergkouter en het schepencollege over de mogelijke komst van een kazerne in Schendelbeke. Zowat 400 aanwezigen ervaarden hoe het actiecomité van het dossier geen spaander heel liet. Het schepencollege werd niet enkel in het defensief gedrukt, op de vele vragen die de sprekers van het actiecomité aan het schepencollege stelden, kwam amper een antwoord. In de zaal lieten heel wat aanwezigen meer dan eens hun ongenoegen blijken.

Lokaal Bestuur Geraardsbergen diende bij Defensie haar kandidatuur in als gaststad voor het Oost-Vlaamse Kwartier van de Toekomst. Deze nieuw te bouwen kazerne op de Godsbergkouter te Schendelbeke meet 50 ha, met een eventuele uitbreiding van 23 ha als schietoefenterrein. Volgens het stadsbestuur krijgt zowel de directe als de indirecte tewerkstelling een stevige boost. Het groene en rustige karakter blijft. Er komt maximaal 25 hectare verhard terrein, geen grootschalig munitiedepot, geen ontploffingen en geen voortdurend aan- en afrijden van tanks. Woningen en tuinen worden niet onteigend.

Als het project door defensie wordt goedgekeurd, wordt er een ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld en worden binnen het RUP andere locaties bekeken. ‘Het lokaal bestuur zal maximaal rekening houden met álle verzuchtingen, ook die van onze burgers. Participatie is voor ons hier heel belangrijk’, gaf burgemeester Guido De Padt (Open Vld) nog mee. Bovendien zal de lokale economie er wel bij varen.

‘Er zal onteigend worden.’
Volgens Stefanie Van de Perre bestaat de kans dat de locatie nog wordt uitgebreid. ‘Er bestaat geen duidelijkheid over de vergoedingen van buurtbewoners en landbouwers. Het stadsbestuur zegt wel dat de gronden aan faire prijzen worden vergoed. Anderzijds staat in de kandidaatstelling dat indien nodig SOLVA gebruik zal maken van haar onteigeningsrecht.’

Het actiecomité wees er ook op dat het stadsbestuur niet steeds de correcte cijfers gebruikt. Johan Verbruggen benadrukte dat het gemiddeld aantal werkzoekenden in Oost-Vlaanderen hoger ligt dan aangegeven, waardoor het verschil met Geraardsbergen kleiner lijkt dan voorgesteld. ‘Geraardsbergen doet het nét beter dan alle omliggende gemeenten behalve Lessen en Ninove.’ Johan Verbruggen wees er ook op dat de directe tewerkstelling voor Geraardsbergen onbestaande zal zijn, omdat het om heel specifieke profielen gaat, zoals luchtverdedigingspecialisten, radartechnici, gevechtsinfanteristen… Ook van de indirecte tewerkstelling verwacht hij niet veel. ‘De beloofde tewerkstelling is een fabeltje.’

Impact op de gezondheid
Dr. Jens Rottiers wees erop dat de bouw en de uitbating van de kazerne en de heraanleg van de Aalstsesteenweg tussen het rondpunt aan de Moenebroek en de Tabakslaan een grote impact op de gezondheid van de omwonenden zal hebben. ‘In het dossier werd nergens een globaal preventieplan om milieu- en gezondheidsproblemen rond militaire schietstanden te voorkomen, opgenomen.’ Volgens dr. Rottiers kan de productie van fijn stof leiden tot o.a. astma, hart- en vaatziekten. Geluidsoverlast kan o.a. slaapverstoring, stress-geassocieerde aandoeningen, meer depressies… teweegbrengen. Meer mobiliteit kan leiden tot een grotere kans op letselongevallen.

Jan Hanssens onderstreepte andermaal dat er een belangrijk stuk, erg vruchtbare landbouwgrond dreigt verloren te gaan. Bovendien is de ontsluiting totaal gebrekkig en is de aanwezigheid van hoogspanningskabels en een hogedrukgasleiding niet zonder gevaar. ‘De kazerne en de schietstand liggen tussen twee natuurgebieden.’ Met de betonstop wordt geen rekening gehouden, wat tevens voor overstromingen zal zorgen.

Volgens Stefanie Van de Perre is dit project met twee van de drie strategische doelstellingen van SOLVA in strijd, nl ‘leefbare kernen ontwikkelen’ en ‘open ruimte vrijwaren’. Ze wees er ook op dat Fernand Van Trimpont zowel het petje draagt van eerste schepen als van voorzitter van SOLVA streekintercommunale Zuid-Oost Vlaanderen, wat niet echt van deugdelijk bestuur getuigt. Ook naast de voorbereiding van het dossier kunnen grote vraagtekens worden geplaatst. ‘Op 15 maart werd de gemeenteraad uitgenodigd voor een dringende informatievergadering met SOLVA die de dag nadien doorging. Tijdens de gemeenteraad werd het persbericht van de kandidaatstelling op de website van de stad gepubliceerd.’

Ondermaats en foutief
De conclusie is ronduit vernietigend: ‘De kwaliteit van de kandidaatstelling is ondermaats en de inhoud foutief. Er worden ‘steunende partners’ genoemd bij naam die hiervan helemaal niet op de hoogte zijn. De aanwezigheid van een hogedrukgasleiding wordt ‘vergeten’. Er is geen studie gebeurd naar andere alternatieve locaties, de veiligheid van buurbewoners, de impact op de tewerkstelling en op de gezondheid van de omwonenden.

‘Een goed bestuur zou dit dossier met zo een impact op haar burgers nooit ingediend hebben. Enkel de intrekking van de kandidatuur getuigt van goed bestuur en enige politieke moed’, besluit Stefanie Van de Perre.

Schepen Fernand Van Trimpont (CD&V) trachtte de gemoederen nog wat te sussen door erop te wijzen dat het dossier pas echt van start gaat als Defensie voor onze kandidatuur kiest. ‘We zullen dan intensief samenwerken met alle betrokken partijen.’ Schepen Van Trimpont blijft erbij dat de kazerne veel mogelijkheden biedt wat betreft tewerkstelling en economie.’

U kan het open debat integraal bekijken op: https://www.reddegodsbergkouter.be/onze-acties/

Julien Borremans