Ontevredenheid bij een deel van de bewoners voor de werken langs Moldergem in St.-Denijs-Boekel

De wegen langs Moldergem in het Zwalmse St.-Denijs-Boekel lopen stilaan op hun einde. We horen wel dat er grote ontevredenheid is bij een deel van de bewoners vertelt bewoner Filip Cnudde die de diverse standpunten aanbrengt van de buurtbewoners.

Filip Cnudde: “De wegenwerken op Moldergem (Sint-Denijs-Boekel) lopen stilaan op hun einde. Op de eerste en enige bewonersbijeenkomst in 2020 werd duidelijk gecommuniceerd dat de bermen en opritten in hun oorspronkelijke staat zouden worden hersteld.

Groot was de verbazing bij de buurtbewoners toen de bermen bij het finaliseren van de werken echter werden ingezaaid met gras. Verschillende inwoners ondernamen vervolgens actie door de gemeente hieromtrent aan te schrijven, maar het bleef oorverdovend stil aan die kant. De beslissing om over te gaan tot ontharden zou genomen zijn in december 2021 maar werd op geen enkele manier gecommuniceerd.

Groter werd echter de verbazing toen bleek dat vervolgens sommige bermen en opritten opnieuw werden heraangelegd, ditmaal in klinkers of in kasseien.

Een beleid “à la tête du client” volgde, de ene verkreeg wél verharding, de ander niet.

Hoe valt het anders te verklaren dat ook bij burgervader Bruno Tuybens verharding werd aangebracht? De voorziene grasdallen zijn  veranderd in klinkers.

Als zijn zaakjes maar geregeld zijn, want voor de rest totaal afwezig in dit verhaal, zijnde de werken in zijn straat.”

Een beleid van 2 maten en 2 gewichten

Filip Cnudde: “De peperdure werken lijken bovendien tot weinig of zelfs slechter resultaat te leiden. Door het extreem versmallen van het wegdek creëert dit een totaal onveilige situatie ter hoogte van de Molenberg. Tussen het (versmalde) wegdek en de buffergracht werd aarde aangebracht waardoor het water onmogelijk zijn weg kan vinden naar de gracht.

Verder zijn daar 4(!) verschillende soorten greppels aangebracht op enkele m² oppervlakte.

Verder op Moldergem komen, door het aanzienlijk verhogen van het wegdek, enkele woningen nog meer in de problemen bij wateroverlast. Het water zal er opnieuw de huizen binnenstromen. Een volledig gemiste kans bij het ontwerpen van de plannen!

De gemeente keurde onlangs een verkaveling van zeven loten goed in een gevaarlijke bocht op Moldergem. De vraag voor een voetpad wordt pertinent geweigerd, veiligheid van (toekomstige) bewoners is helemaal geen thema voor het bestuur.

Wat de bewoners van Moldergem vooral stoort, is het totale gebrek aan enige vorm van communicatie en overleg. Nadat verschillende inwoners reeds individueel hun grieven met de bevoegde schepen Peter Van Den Haute deelden, kwamen de buurtbewoners op eigen initiatief samen waarbij de schepen echter zijn kat stuurde. Kortom: geen communicatie, geen opvolging, geen visie, geen beleid.”

We vroegen om een reactie van schepen Peter Van Den Haute, bevoegd voor openbare werken. 

Toch even een reactie op de brief die je kreeg toegestuurd van een inwoner van Moldergem.

Peter Van Den Haute (schepen voor Openbare werken) : ” Het is  hun democratische recht om de werken in vraag te stellen. Als lokale overheid hebben wij ook dat recht en daar bovenop ook de plicht om te handelen in het algemeen belang en dit op een rechtlijnige manier.

Tijdens een eerste infomoment (dat door de pandemie digitaal plaatsvond) voor de start van de werken is door Aquafin inderdaad gecommuniceerd dat alles zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat ging worden hersteld. In juli 2021 kregen we echter de grote watersnood die iedereen (of toch bijna iedereen) deed inzien dat er een versnelde actie nodig was en dit op alle bestuursniveaus. De Vlaamse regering was hier al langer mee aan de slag met o.a. Vlaanderen Breekt Uit, de Blue Deal, … De provinciale overheid met erosiebestrijding, het riviercontract voor de Zwalmbeek, … Allemaal zaken waar ook wij als lokaal bestuur heel actief aan meewerken. De erosie op de Zwalmse hellingen, de modderstromen bij hevige regenval, het gevaar voor overstromingen op de Zwalmbeek en enkele van haar zijbeken, … Het zijn allemaal zaken waarmee we in Zwalm steeds vaker en intenser worden geconfronteerd.

Concreet kregen een paar huizen op Moldergem in het verleden al water en modder binnen. Het betreft hier een drietal woningen waar Molenberg, Moldergem en Konkel samenkomen.  Vooral vanop Molenberg / Wijlegem komt er bij hevige regenval enorm veel water en modder van de grote landerijen op Franskouter en dit zorgde in het verleden voor overlast.

Hoe hebben wij dit proberen aan te pakken:

  1. Aan de kruising Molenberg / Wijlegem werd een buffergracht aangelegd. Er komt een extra langsrooster om het water versneld naar de gracht af te leiden.
  2. Er worden in totaal 7 dwarsrooster met hoog debiet geplaatst in de weg (i.p.v. de 4 oude die een kleiner debiet hadden).
  3. Er kwamen over de volledige lengte van de weg aan beide zijden afvoergoten (die er vroeger niet waren).

Maar uiteraard is er ook meer nodig: we moeten het water zoveel mogelijk en zolang mogelijk vasthouden waar het neerkomt. Vandaar ook de nieuwe voorschriften van de hogere overheden: ontharden, bufferen, bezinken, …

Dat we dit uiteraard alleen op het publiek domein doen, spreekt voor zich en hier knelt het schoentje voor een paar buurtbewoners die in het verleden dit publiek domein tussen de rand van de weg en de rooilijn zelf hadden verhard, ook als dit geen oprit was.

Met de nieuwe voorschriften én het voornemen van dit bestuur om zoveel mogelijk de waterproblematiek aan te pakken bij de bron werd besloten om de bermen zoveel mogelijk onthard te laten (en dus gras te zaaien). Dit stootte uiteraard op verzet van de paar inwoners die alles zelf hadden verhard. Zo’n berm van gras, dat is voor sommigen onkruid, vuiligheid, …

Verharding

Waar er wel verharding moest komen, werd gewerkt op de volgende manier:

  1. Geen grind (dolomiet, … ) meer. Dit is heel moeilijk te onderhouden en zorgt er vaak voor dat sommige bewoners liters herbiciden spuiten op het openbaar domein.
  2. Waar de opritten uit kasseien bestaan, komen er opnieuw kasseien. Allemaal dezelfde om toch een mate van uniformiteit te hebben in het nieuwe straatbeeld.
  3. Waterdoorlatende klinkers op alle andere plaatsen.

Zelfstandigen en bedrijven kunnen een uitzondering vragen en toch een verharding krijgen van de publieke ruimte omdat de gemeente hier ondersteunend wil werken in het voorzien van (extra) parking. Iets wat wij eigenlijk niet verplicht zijn, maar wel doen. Dhr Cnudde heeft dit -als bedrijfsleider- (mondeling) gevraagd en ook onmiddellijk gekregen.  De oprit van dhr Cnudde ligt op zijn eigendom in platines vandaar dat wij hier aansluiten met kasseien op het publiek domein. Dit hebben wij ook gedaan bij twee andere huizen bv. in de onmiddellijke buurt van dhr Cnudde, maar deze laatste wou zijn platines terug. Iets waarop wij niet zijn ingegaan. Iedere burger werd en wordt hier gelijk behandeld. Dhr Cnudde heeft hierover nog gecommuniceerd met het diensthoofd grondgebiedzaken op maandag. Toen hij zijn zin niet kreeg, is hij dus naar de pers gestapt.

 

Hoe valt het anders te verklaren dat ook bij burgervader Bruno Tuybens verharding werd aangebracht?”

Er is hier absoluut geen sprake van een voorkeursbehandeling. Iedereen kan zich ter plaatse van de situatie gaan vergewissen. De reststroken tussen rooilijn en wegenis zijn hier zeer smal  (20 à 30 cm. breed) en kregen een (waterdoorlaatbare) verharding omwille van de verkeersveiligheid (voor kruisend autoverkeer in de bocht in een dalend gedeelte van de straat).  Volledig volgens de richtlijnen werd hier dus een niet-doorlatende verharding vervangen door een waterdoorlatende.

“De peperdure werken lijken bovendien tot weinig of zelfs slechter resultaat te leiden.”

Deze werken hebben niet geleid tot uitzonderlijke kosten.

“Door het extreem versmallen van het wegdek creëert dit een totaal onveilige situatie ter hoogte van de Molenberg. Tussen het (versmalde) wegdek en de buffergracht werd aarde aangebracht waardoor het water onmogelijk zijn weg kan vinden naar de gracht.”

De weg werd NIET versmald. Door het voorzien van greppels aan beide kanten van de weg binnen de oude breedte werd deze wel OPTISCH versmald. Iets wat net verkeersremmend werkt.

Het gras tussen de weg en de buffergracht is helemaal conform de regels op ontharding. Bovendien komt er hogergelegen een langsrooster dat het water daar al zoveel mogelijk moet opvangen en in de gracht leiden.

Niet alleen de OPTISCHE versmalling werkt verkeersremmend, ook groene bermen doen dat. Bovendien werd met het oog op verkeersveiligheid ook gekozen om de weg NIET te verbreden maar te werken met uitwijk- of passeerstroken. Ook een oprit kan hier uiteraard voor dienen. Vandaar dat werd geopteerd voor dezelfde methode van aanleg als een straat in klinkers of kasseien.

Verder op Moldergem komen, door het aanzienlijk verhogen van het wegdek, enkele woningen nog meer in de problemen bij wateroverlast. Het water zal er opnieuw de huizen binnenstromen. Een volledig gemiste kans bij het ontwerpen van de plannen!”

Het vroeger wegdek was een laagje asfalt op de oude kasseien die er al decennia lagen. Onder het nieuwe wegdek ligt niet alleen een gescheiden rioleringsstelsel, maar het voldoet ook aan alle stabiliteitseisen van het hedendaagse verkeer. Het ontwerp werd gedaan door een gespecialiseerd studiebureau met jarenlange ervaring. Zelf ben ik geen ingenieur wegenbouw, ik ga hier dus geen uitspraken over doen.”

De gemeente keurde onlangs een verkaveling van zeven loten goed in een gevaarlijke bocht op Moldergem. De vraag voor een voetpad wordt pertinent geweigerd, veiligheid van (toekomstige) bewoners is helemaal geen thema voor het bestuur.”

Peter Van Den Haute: “Moldergem is een straat met bochten waar aan beide zijden heel wat huizen staan. Het perceel was en is  bouwgrond. Dezelfde inwoners die klagen dat deze huizen er komen, hebben hier toch ook gebouwd? Buiten de bebouwde kom leggen wij in principe ook geen trottoirs aan. Uiteraard blijven wij alert voor de verkeersveiligheid in onze gemeente. Mocht in de toekomst blijken dat door het optrekken van nieuwe woningen op deze plaats de veiligheid in het gedrang komt dan zullen wij gepaste maatregelen treffen.

“Wat de bewoners van Moldergem vooral stoort, is het totale gebrek aan enige vorm van communicatie en overleg. Nadat verschillende inwoners reeds individueel hun grieven met de bevoegde schepen Peter Van Den Haute deelden, kwamen de buurtbewoners op eigen initiatief samen waarbij de schepen echter zijn kat stuurde.”

Omdat ik hier persoonlijk wordt aangevallen, wil ik hier toch uitgebreid op ingaan:

  1. Ik ben vanaf 1 januari 2022 schepen van openbare werken. Toen ik deze functie van mijn voorganger Eric De Vriendt overnam, waren de werken al heel ver gevorderd.
  2. Bij een bezoek aan de werf samen met ons diensthoofd kwam dhr Cnudde ons aanspreken over de vragen en onduidelijkheid die er bij sommigen leefden. Dit was op een vrijdag. In de week erop is hieraan al gewerkt maar blijkbaar ging het voor dhr Cnudde allemaal niet snel genoeg. Ter info: die week kregen we op donderdag alweer een waterbom over ons heen met twee dagen opruimwerk als gevolg. Dit had toen prioriteit.
  3. Naast dhr Cnudde heeft nog één inwoonster mij per mail gecontacteerd. Ik heb deze dame altijd heel vriendelijk de nodige toelichting verschaft. Dan heb ik dus zwart op wit. Helaas was de dame voor geen rede vatbaar. Ze eiste dat het publiek domein voor haar deur opnieuw werd verhard met dezelfde klinkers die zij had gebruikt om (zonder vergunning) het openbaar domein te verharden.

Ik citeer een paar zaken:

“Weet maar dat dit niet in dank zal afgenomen worden  , hou daar maar ook rekening mee voor de toekomst.” Of in een andere mail: “Als het nodig is zullen we verder gaan en eens uitleggen wat een knoeiboel jullie ervan gemaakt hebben en wees,gerust het zal zich tegen jullie keren, wees daar maar zeker van. “

 

De schepen stuur zijn kat

Op maandagavond  23 mei belt dhr Cnudde mij. Er is op woensdagavond 25 mei een overleg met een aantal buurtbewoners en ik moet daar naartoe komen anders wordt de pers ingeschakeld en zal het zich tegen mij keren. Het overleg zal plaatsvinden in de lokalen van de Heemkring. Matthijs Verschraegen – inwoner van Moldergem, lid van het bestuur van de Heemkring en gemeenteraadslid voor de oppositiepartij OVLD (!)  – ging ervoor zorgen dat we hier terechtkonden.

Ik contacteer diezelfde avond nog het bestuur van de Heemkring per mail. Zij antwoorden dat zij de vraag inderdaad kregen van dhr Verschraegen “Wij kregen vandaag de vraag van Matthijs om ons lokaal te gebruiken voor een vergadering van het buurtcomitée van Moldergem, omdat ze geen ander lokaal vonden. Een vergadering waarop hij meldt dat jij inderdaad ook aanwezig zou zijn. Waarover het gaat, is ons niet meegedeeld.”

Ik had mijn aanwezigheid toen nog NIET toegezegd.  Die woensdagavond was ook de start van het verlengde weekend. Maar er werd dus geëist dat ik mijn hele agenda ging omgooien.

Resultaat: de Heemkring wil in deze (politieke) spelletjes niet betrokken worden, er is dus geen lokaal.

Dhr Cnudde verspreidt hierop een brief waarin hij de buren oproept. Plaats van het gebeuren: garage Marnix. Alleen zet de eigenaar daarna op zijn Facebook bij een foto van de brief “Voor de mensen van Moldergem, dit gaat niet door in mijn toonzaal. Filip Cnudde neemt mijn toonzaal op zonder dat ik er iets van wist…”

De post wordt later verwijderd maar er bestaat hiervan wel een printscreen.

Hierop heeft dhr Cnudde dan de vergadering georganiseerd bij hem thuis.

Op 25 mei 2022 heb ik om 16:44h de volgende mail gestuurd naar dhr Cnudde:

Beste Filip,

Ik zal er vanavond niet bij zijn. Gelieve mij te verontschuldigen. (…)

Bovendien ben ik nog geen 5 volle maanden openbare werken waardoor ik allicht niet op alle vragen zal kunnen antwoorden. Trouwens, als er meer technische vragen worden gesteld dan is dat ook niet aan mij om hierop te antwoorden maar aan de ingenieurs van het studiebureau en de aannemer.

 

Uiteraard zijn wij als lokaal bestuur bereid om te luisteren en de nodige toelichting te geven maar dan wel zoals het moet: in aanwezigheid van o.a. het diensthoofd grondgebiedzaken en een vertegenwoordiger van de aannemer en het studiebureau. Alleen op die manier kan er een directe communicatie worden gevoerd en komen de antwoorden ook rechtstreeks van de specialisten ter zake.

 

Vandaar dat wij zouden voorstellen dat ons diensthoofd, wanneer zij volgende week uit vakantie terugkomt, met de betrokken partijen bekijkt wanneer een infoavond kan worden georganiseerd. Over de nieuwe regels van de hogere overheden kunnen wij dan zelf toelichting geven. “

Dat is niet echt mijn kat sturen.

“In naam van de buurtbewoners Moldergem”

Enkele buren die elkaar inderdaad steeds kwader maken (en daarbij gretig worden bijgestaan door een lid van de oppositie). Er zijn er ook andere. We luisteren naar iedereen, niet alleen naar de luidste roepers. En nogmaals, we volgen de richtlijnen van Vlaanderen en die zijn inderdaad veranderd na de watersnood van vorig jaar.”

Reactie van burgemeester Bruno Tuybens: ” Ik moet opmerken dat de heer Cnudde een totaal verkeerd beeld brengt. Ik wijs er op dat de verbinding tussen rooilijn en straat bij hemzelf niet-waterdoorlatend verhard is, bij mij wel, ook al kon ik beroep doen op de uitzondering van de zelfstandige activiteit. En afwezig in dit dossier? Ik was zeer regelmatig in overleg met de bevoegde ambtenaar en bevoegde schepen over het dossier-Moldergem. Maar tot nader order gaan deze overlegmomenten niet door in de woonkamer van de heer Cnudde, maar in het gemeentehuis.”