©Sophie Richez - Stadhuis Ninove

Stad Ninove geeft ongunstig advies over Vlaams voorstel Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS)

Omdat er te veel stikstof wordt uitgestoten, wat zorgt voor minder planten- en diersoorten, afname van de biodiversiteit en verarming van de natuur, wil de Vlaamse regering de uitstoot verminderen via het PAS, de Programmatorische Aanpak Stikstof. Die moet er voor zorgen dat er minder stikstofneerslag zal zijn. Stad Ninove geeft negatief advies voor het ontwerp, omdat het te weinig aandacht heeft voor de sociale en menselijke impact.

Strikt vergunningenkader

Het PAS, de Programmatorische Aanpak Stikstof, moet ervoor zorgen dat er minder stikstofneerslag zal zijn. De Vlaamse regering wil daartoe een strikt vergunningenkader laten toepassen. Zo zullen landbouwers hun veestapel moeten afbouwen.

Ninoofse situatie

In Ninove zijn zowel het Neigembos als het Geitenbos (ten zuiden van Denderwindeke) Europees beschermde natuur waar de hoeveel stikstof neerslag moet verminderd worden. Een 150-tal landbouwbedrijven liggen voldoende dicht bij deze bossen om impact te voelen van het PAS. Door het ontwerp PAS kan de leefbaarheid van deze landbouwbedrijven in het gedrang komen.

Stad Ninove volgt bezwaarschriften

Het ontwerp-PAS lag tot 17 juni in openbaar onderzoek, in Ninove werden er 19 bezwaarschriften ingediend. De stad treedt de bezwaarindieners bij en geeft een ongunstig advies over dit ontwerp. Het college van burgemeester en schepenen is van oordeel dat het ontwerp-PAS onvoldoende rechtszekerheid biedt voor de landbouwsector. Bovendien wordt generiek gewerkt en wordt geen oplossing op maat geboden voor elk individueel bedrijf ten opzichte van de nabijgelegen Europese Natuur. Het ontwerp-PAS focust eveneens te hard op landbouw en is niet ambitieus genoeg wat betreft de reducties in de mobiliteitssector en de industrie. Het heeft ook onvoldoende aandacht voor de sociale en menselijke impact.

©Sophie Richez – Burgemeester Tania De Jonge

Burgemeester Tania De Jonge: “We beseffen dat er maatregelen nodig zijn om de Europese instandhoudingsdoelstellingen te halen. Maar we zijn ook bezorgd over de economische impact op onze landbouwbedrijven die de voorbije jaren hebben geïnvesteerd en uitgebreid en hiervoor ook de nodige vergunningen hebben gekregen. We willen dat de Vlaamse Overheid rekening houdt met deze terechte bezorgdheden.”

©Sophie Richez – Schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen-Groen)

Schepen voor leefmilieu Vande Winkel: “We staan volledig achter de doelstellingen van het beleid, maar de manier waarop het doorgevoerd wordt roept vragen op. Indien maatwerk voor een aantal bedrijven een oplossing kan bieden moet dit bekeken worden. Bovendien moet de rechtszekerheid voor de landbouwers volledig uitgeklaard worden.”