Communicatiecharter aangaande wegeniswerken op het publiek domein( voorstel Zwalmse oppositie )

Niet realistisch zegt de meerderheid

Tijdens de laatste gemeenteraad in Zwalm stelde oppositieraadslid  Matthijs  Verschraegen ( Open Vld) een communicatiecharter voor aangaande wegeniswerken. 

Wat hield dit in?

 

 

Inleiding en motivering

 

“Naar aanleiding van de wegeniswerken op Moldergem en deze, nog recenter, in de Stationsstraat, uitten verschillende omwonenden hun ongenoegen over een gebrekkige communicatie.

 

Betreffende de wegeniswerken op Moldergem zou in het najaar een beslissing genomen zijn om de kanten niet langer te verharden. Door hierover uitdermate laattijdig te communiceren, groeide het ongenoegen alleen maar. Zeker toen bleek dat er op verschillende plaatsen, volgens sommigen willekeurig, wel (opnieuw) werd verhard. Dat het lokaal bestuur maximaal inzet op ontharding, kan enerzijds worden aangemoedigd. Anderzijds moeten we er ons van bewust zijn dat dit totaal tegenovergesteld werd gecommuniceerd naar de inwoners op de enige bewonersbijeenkomst in 2020. Eveneens, na een bevraging door mezelf op de gemeenteraad van 24 september 2020 (ca. 02:19:00 uur), kwam hierop het bevestigend antwoord dat bestaande verharding zou gerespecteerd worden (met die nuance dat er voor één uniforme verharding zou worden gekozen, nl. kasseien).

Een goede week geleden vatten wegeniswerken aan in de Stationsstraat. De straat werd gedurende twee volle dagen onderbroken (waarna nog een onderbreking volgde, vorige week donderdag). Amper vijf dagen voordat de werken aanvatten, werden de inwoners en de lokale handelaars van de voorgenomen activiteiten op de hoogte gebracht. Ook hier volgde een heleboel, terecht, ongenoegen.

De fractie van Open VLD Zwalm wil constructief meedenken naar een oplossing om dergelijke communicatie in de toekomst vlotter, en vooral eerder, te organiseren.

We beseffen dat het niet altijd eenvoudig is om dit communicatieproces te organiseren. Bovendien zijn we allemaal mensen, het kan ook eens fout lopen. Niettegenstaande hopen we met onderstaand communicatiecharter een aanzet te geven om communicatie omtrent wegeniswerken in de toekomst vlotter en vooral sneller te organiseren.

Ik zie dit charter eerder als een vorm van soft law, niet als iets dwingend waaraan het schepencollege vastgenageld zit. Vandaar de bewoordingen “in de mate van het mogelijke”. Het is immers niet mogelijk om in alle gevallen kort op de bal te spelen. Wanneer we nastreven om het charter zo goed mogelijk op te volgen, kan gebrekkige en laattijdige communicatie in de toekomst maximaal worden vermeden.

 

Besluit

 

Artikel 1. – De gemeenteraad machtigt het College van Burgemeester en Schepenen met de uitvoering van een communicatiecharter aangaande wegeniswerken op het publiek domein binnen de gemeente Zwalm.

 

Artikel 2. – Het communicatiecharter omvat inhoudelijk, minimaal, volgende vereisten:

 

 • 1 Wegeniswerken op het publiek domein die langer dan drie weken in beslag nemen

 

In geval van wegeniswerken op het publiek domein die langer dan drie weken in beslag nemen, organiseert het College van Burgemeester en Schepen, in de mate van het mogelijke, één maand voorafgaandelijk aan de voorziene opstart van de werken een bijeenkomst van bewoners en handelaars binnen de getroffen werfzone waarbij deze worden uitgenodigd op een grondige toelichting van de wegeniswerken.

 

De bewoners en handelaars van de getroffen werfzone worden op deze bijeenkomst uitgenodigd aan de hand van een persoonlijke uitnodiging verstuurd of bezorgd aan hun postadres.

 

Er wordt naar de grieven van de inwoners en de handelaars van de getroffen werfzone geluisterd en hieromtrent wordt een bondig verslag opgemaakt waarbij nadien, in de mate van het mogelijke, met deze grieven rekening wordt gehouden.

 

De bewoners van de gemeente Zwalm worden van de voorgenomen wegeniswerken op de hoogte gebracht, in de mate van het mogelijke, minimaal één maand voor de voorziene opstart van de werken via volgende communicatiekanalen:

 • Een bericht via de social media-kanalen van de gemeente Zwalm;
 • Een bericht via de gemeentelijke app; en,
 • Een bericht in De Zwalmse Post.

 

In geval dat van de voorziene planning van de wegeniswerken wordt afgeweken, zowel qua timing als qua uitvoering, worden de bewoners en de handelaars hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Dit aan de hand van een persoonlijke schrijven verstuurd of bezorgd aan hun postadres. Hierin wordt duidelijk gecommuniceerd dat bewoners en handelaars de mogelijkheid hebben hun grieven aangaande de afwijkingen te communiceren naar de gemeente toe.

Dit schrijven vindt plaats, in geval van afwijken qua timing, in de mate van het mogelijke, zo snel mogelijk nadat de afwijking qua timing aan het College van Burgemeester en Schepenen werd medegedeeld.

Dit schrijven vindt plaats, in geval van afwijken qua uitvoering, in de mate van het mogelijke, minimaal twee weken voordat de beslissing over de afwijking wordt genomen.

Er wordt naar de grieven van de inwoners en de handelaars van de getroffen werfzone geluisterd en hieromtrent wordt een bondig verslag opgemaakt waarbij nadien, in de mate van het mogelijke, met deze grieven rekening wordt gehouden.

 

In het geval van de timing wordt afgeweken, brengt de gemeente Zwalm bewoners van de gemeente van de afwijkingen zo snel mogelijk op de hoogte, via volgende communicatiekanalen:

 • Een bericht via de social media-kanalen van de gemeente Zwalm;
 • Een bericht via de gemeentelijke app; en,
 • Een bericht in De Zwalmse Post.

 

 • 2 Wegeniswerken op het publiek domein die een straat minstens ten dele ontoegankelijk maken voor doorgaand verkeer gedurende meer dan één dag

 

In geval van wegeniswerken op het publiek domein die een straat minstens ten dele ontoegankelijk maken voor doorgaand verkeer gedurende meer dan één dag worden de getroffen bewoners en handelaars, in de mate van het mogelijke, één maand voorafgaandelijk aan de voorziene opstart van de werken op de hoogte gebracht van deze werken aan de hand van een persoonlijke uitnodiging verstuurd of bezorgd aan hun postadres.

 

De bewoners van de gemeente Zwalm worden van de voorgenomen wegeniswerken op de hoogte gebracht, in de mate van het mogelijke, minimaal twee weken voor de voorziene opstart van de werken via volgende communicatiekanalen:

 • Een bericht via de social media-kanalen van de gemeente Zwalm;
 • Een bericht via de gemeentelijke app; en,
 • Een bericht in De Zwalmse Post.

 

Artikel 3. – Het college van Burgemeester en Schepenen brengt het genomen voorstel tot communicatiecharter aangaande wegeniswerken op het publiek domein ter advies aan de verkeerscommissie.

 

Nadat het advies van de verkeerscommissie werd ingewonnen, wordt het communicatiecharter aangaande wegeniswerken op het publiek domein ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad.”

De Zwalmse meerderheid zegt dat er al heel wat wordt gecommuniceerd – voorstel is niet realistisch

Schepen Peter Van Den Haute (N-VA): “Wij hebben uitgelegd wat wij al allemaal deden als communicatie (Facebook, App, briefjes die worden gepost, …)

Wij hebben het voorstel ook voorgelegd aan onze administratie die het beoordeelde als “niet realistisch, onuitvoerbaar”.”

Burgemeester Bruno Tuybens voegde er aan toe: ”

Onze gemeentelijke administratie pleitte in ieder geval fel tegen dit voorstel. Het kwam er op neer dat een dergelijk charter weinig toegevoegde waarde geeft aan de dienst communicatie, die nu reeds elk medium inzet.

Elke werf is anders, dus zou dit charter dan telkens aangepast moeten worden aan de zich wijzigende omstandigheden? Zo zouden we meer met onszelf kunnen bezig zijn, dan met het werk zelf. Dat vraagt de burger niet. En zeker al niet telkens de nieuwe bewonersbijeenkomst.”

Rond de werken langs Moldergem was er heel wat te doen