Stad Zottegem zoekt leden voor vernieuwing adviesraad GECORO

De stad Zottegem zoekt nieuwe leden voor de maatschappelijke adviesraad GECORO, kort voor Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Bij deze vernieuwing benoemt de gemeenteraad leden tot het einde van deze legislatuur in 2024. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 28 oktober kandidaat stellen. Meer info, inclusief inschrijvingsformulier, is terug te vinden op www.zottegem.be/GECORO-kandidatuur.

“De leden van GECORO adviseren het stadsbestuur over bijzondere projecten op vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening. Deze commissie heeft als voornaamste taken: advies geven, opmerkingen formuleren of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Dit kan op eigen initiatief zijn of op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen of de gemeenteraad. De raad bestaat enerzijds uit deskundigen op vlak van ruimtelijke ordening en anderzijds uit vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen. Voor elk effectief lid wordt ook een plaatsvervanger benoemd. De leden van GECORO komen minstens tweemaal per jaar samen, en bijkomend wanneer nodig”, legt Evert De Smet, schepen van Ruimtelijke Ordening (N-VA) uit. “De GECORO is een belangrijk orgaan in de werking van de Zottegemse stedenbouw. We doen dan ook een warme oproep aan geïnteresseerden met kennis van zaken om zich kandidaat te stellen. De kandidaat-deskundigen, -organisatievertegenwoordigers en -voorzitters zijn idealiter mensen die voeling hebben met wat leeft in de stad, voldoende onafhankelijk zijn, voldoende beschikbaar zijn om zich dossiers eigen te maken en er na vergadering een advies over te vormen, inzicht hebben in ruimtelijke ordening en problematieken kunnen aanpakken zonder vooringenomenheid.”

Praktisch

Kandidaturen kunnen ingestuurd worden tot uiterlijk 28 oktober, via het online inschrijvingsformulier op www.zottegem.be/GECORO-kandidatuur. Bij inschrijving wordt gevraagd om tevens een motivatiebrief te sturen naar stedenbouw@zottegem.be met als titel ‘Kandidatuur vernieuwing GECORO’. Kandidaat-leden kunnen zich eveneens kandidaat stellen als voorzitter. Enkel gemotiveerde kandidaturen zullen in overweging genomen worden.