Zottegemse liberalen zetten deelgemeenten hoog op verkiezingsagenda

Open VLD Zottegem heeft van de deelgemeenten een belangrijk verkiezingsthema gemaakt. Raadslid Sven Mornie licht toe.

“De bewoners in de deelgemeenten hebben vaak het gevoel dat ze te weinig bij politieke beslissingen betrokken worden. Met de deelgemeenten-actie wil Open Vld Zottegem hier verandering in brengen. De gemeenteraads- en bestuursleden mochten tientallen positieve reacties, berichten en mails ontvangen aangaande de actie. Het lokale niveau staat sowieso het dichtst bij de burgers en het is dan ook van cruciaal belang dat wij initiatieven nemen om de burgers, jong én oud, uit al onze deelgemeenten nauwer te betrekken bij het beleid. Uit de brainstormsessies op onze fractiedagen kwam dan ook het idee om de deelgemeenten een belangrijke rol te geven in het toekomstige beleid van onze stad”, vertelt Sven. “Vanuit de oppositie hebben we de voorbije jaren heel wat bijkomende punten gelanceerd én acties ondernomen om het deelgemeenten-beleid van onze stad de broodnodige aandacht te geven want onze deelgemeenten verdienen dat. Daarom maken we van het deelgemeenten-beleid 1 van onze speerpunten voor de verkiezingen van 2024. Even een opsomming van onze bijkomende punten én acties van de voorbije jaren:

2020

  • In de CORONA zomer van 2020 zette Open Vld Zottegem de succesvolle campagne “Zalig zomeren in Zottegem” op poten. Een campagne in het straatbeeld en op facebook waar we diverse toeristische trekpleisters in Zottegem én de deelgemeenten in de kijker hebben gezet.

2021

  • Het voorstel om via een burgerpanel de bewoners uit de verschillende deelgemeenten meer inspraak te geven en te laten participeren aan de besluitvorming. Burgers daadwerkelijk laten participeren aan het beleid van het lokaal bestuursniveau is meer dan een modewoord. Open Vld Zottegem wil daarom veel meer inzetten op een participatieve en inclusieve bestuurscultuur.
  • Voor Open Vld Zottegem is het heel belangrijk dat ze de mening van al onze inwoners kennen. Niet enkel van diegenen die zich vaak laten horen, die in een adviesraad zitten, maar ook van de ‘stille meerderheid’. Dit kan door een representatief inwonerspanel op te richten. Door dat inwonerspanel te bevragen kunnen we zeer goed inschatten of een bepaalde visie gedragen wordt, kunnen we anticiperen op bezorgdheden in de verschillende deelgemeenten en de communicatie hierop duidelijk afstemmen. Goede én volledige communicatie is hierin van cruciaal belang. Open Vld Zottegem wil zo de burgerparticipatie naar een volgend niveau tillen. Luisteren naar de Zottegemnaren uit de verschillende deelgemeenten en zo bottom-up beleid voeren is nu meer dan nodig.
  • Het voorstel om de beleefstraat te lanceren. In een beleefstraat ligt de focus dus niet meer alleen op spelende kinderen maar gaat men ook de buurtbeleving specifiek promoten. Daardoor kan de beleefstraat ook gebruikt worden als tool voor buurtopbouwwerk. Dit vanuit het idee dat een positieve buurt ook toleranter is. Waar een speelstraat mikt op kinderen tussen 2 en 12, is een beleefstraat er voor iedereen tussen 0 en 99. Beter een goede buur dan een verre vriend, niet waar?

2022

  • Vernieuwing van de lokale burgerparticipatie met “Right to Challenge”. Met dit initiatief geeft het lokaal bestuur burgers, verenigingen en lokale ondernemers de ruimte om initiatief te tonen en taken van het bestuur over te nemen die ze zelf beter, sneller, slimmer of goedkoper kunnen uitvoeren. Het ‘Right to Challenge’, ook wel ‘uitdaagrecht’ of ‘recht om uit te dagen’ genoemd, betekent niet dat burger en bestuur tegenover elkaar staan of in concurrentie treden, maar juist dat burgers ruimte krijgen om actief met het bestuur samen te werken aan een betere lokale samenleving. Open Vld Zottegem wil dat ‘Right to Challenge’ ook in Zottegem opstarten om op die manier de bewoners meer te betrekken bij het beleid. Dit zou van grote meerwaarde zijn voor onze stad.
  • Diverse lokale besturen nemen initiatieven om het contact tussen hun inwoners en de lokale politie te bevorderen door wijkagenten zichtbaarder in te zetten op het openbaar domein. Zo kunnen wijkagenten, naast hun klassieke werking, ook op vaste tijdstippen op post zijn in diverse ontmoetingscentra. Deze centra zijn de uitgelezen plek om mekaar te ontmoeten. Ze hebben immers als doel om het samenleven, van mensen van alle leeftijden én vanuit diverse achtergronden, te stimuleren. Je kan als inwoner van Zottegem je wijkagent op vaste tijdstippen ontmoeten. De wijkagent staat er paraat voor individuele gesprekken, onthaal en informatiesessies en indien mogelijk om meteen problemen in de buurt/wijk aan te pakken. Op die manier kunnen onnodige escalaties worden voorkomen. Aanwezigheid én aanspreekbaarheid zijn zo in onze stad geen holle begrippen.
  • Voorstel om het PLAN SAMENLEVEN uit te rollen in Zottegem. We leven in een diverse samenleving ook in onze deelgemeenten. Met het Plan Samenleven willen we de vrijheid om te zijn wie je bent centraal zetten. Via het Plan Samenleven slaan lokale besturen de handen in elkaar om van onze straten, pleinen en cafés een veilige plek te maken, waar elke burger, jong én oud, zichzelf kan zijn.

“Open Vld Zottegem wil een sterker, creatiever en doelgerichter deelgemeenten-beleid in de toekomst. Een beleid op maat van de deelgemeenten waar de inwoners, jong én oud, centraal staan. Deze legislatuur hebben we met de Open Vld-fractie meermaals de kaart getrokken van meer burgerparticipatie en verschillende bijkomende punten op de gemeenteraad gebracht om onze deelgemeenten extra te betrekken bij het beleid. Maar tevergeefs! Onze geslaagde deelgemeenten-actie toont dat dit leeft onder de Zottegemnaren. Op die manier is ook het startschot gegeven van onze campagne voor de verkiezingen van 2024 want IEDEREEN telt mee!”, besluit Sven.