Stad Zottegem blijft op zoek naar diensthoofd burgerzaken

In een eerder NUUS-artikel (zie via deze link) hebben wij bericht over vier vacatures bij de stedelijke groendienst, waarvoor geïnteresseerden zich trouwens nog tot vrijdag 31 maart e.k. kandidaat kunnen stellen. Daarnaast kijkt de stad Zottegem ook al meer dan een jaar uit naar een nieuwe leidinggevende voor de stedelijke dienst burgerzaken. Nadat door het college van burgemeester en schepenen op 24 januari van vorig jaar aan het vorige diensthoofd ontslag werd verleend met het oog op zijn pensionering (vanaf 1 juli 2022), werd voor de invulling van deze functie – via externe aanwerving – de nodige procedure opgestart in samenwerking met het selectiebureau CC Select uit Brussel. Drie van de acht kandidaten slaagden in alle proeven maar alle drie weigerden ze achteraf in te gaan op het aanbod van de stad.

Ondertussen kreeg de dienst burgerzaken ook te kampen met onderbezetting. Zo waren aan het eind van vorig jaar, naast terugkerende afwezigheden van personeel (ziekte, loopbaanonderbreking), ook de functies van diensthoofd en van een deskundige burgerzaken en twee betrekkingen administratief medewerker vacant. Voor bijkomende ondersteuning in afwachting van nog op te starten aanwervingsprocedures, werd door het college van burgemeester en schepenen besloten om een beroep te doen op de externe hulp van het consultancy bureau Servantes BV uit Aalst, oorspronkelijk voor een periode van drie maanden (van begin september tot eind november) maar inmiddels werd deze samenwerking verlengd tot het einde van deze maand maart tegen een kostprijs van zo’n 10.600 euro per maand.

Met het oog op de invulling van de functie van diensthoofd burgerzaken heeft het stadsbestuur nu opnieuw een aanwervingsprocedure laten opstarten. Voor deze contractuele job voor onbepaalde duur kunnen geïnteresseerden (m, v, x) solliciteren tot uiterlijk zondag 9 april. Alle informatie over functie en profiel, aanbod en aanwervingsvoorwaarden, selectieprocedure enz. is via www.zottegem.be/vacatures terug te vinden. De selectie gebeurt door het externe bureau Probis / CC Select uit Brussel (tel. 02 467 35 40, ook voor bijkomende inlichtingen).