overweg Bruggenhoek

Gemeente Zwalm wil vooruitgang in fietssnelwegdossier F419

Schepen Patrick Moreels: " Overwegen mogen alleen sluiten als er een operationele oplossing is voor fietser en voetganger."

Deze avond werd een princiepsakkoord met Infrabel en de aanleg van een stuk fietssnelweg F419 goedgekeurd op de gemeenteraad.

Schepen voor mobiliteit Patrick Moreels: “De gemeente wenst een stukje aan te leggen van de fietssnelweg F419 tussen Oudenaarde
en Zottegem inzonderheid ten zuiden van de Zuidlaan en de Borstekouterstraat.
De gemeente staat daarbij in voor het ontwerp en de uitvoering van de fietssnelweg, deels
ook op Infrabeldomein, deels op te verwerven gronden.
Bij de aanleg van de fietssnelwegen langs spoorlijnen is er op diverse locaties interferentie
met de overwegen. Deze overwegen vormen zwarte punten op het spoorwegnet omwille van
veiligheid, stiptheid, onderhoudslast,… gezien dit de enige mogelijke kruisingen zijn tussen
het treinverkeer enerzijds en het weg- en fietsverkeer anderzijds. Bijgevolg dienen de fietsen voetgangersbewegingen ter hoogte van overwegen zeer aandachtig bekeken te worden.
Door de aanleg van een nieuwe fietsverbinding langs de spoorlijn wordt er ter hoogte van de
overwegen een extra conflictpunt gecreëerd tussen de verschillende verkeersstromen,
waardoor er een extra risico op onveilige situaties ontstaat.
Daarom willen de gemeente Zwalm en Infrabel anticiperen op uitdagingen op vlak van
mobiliteit en ruimtelijke ordening. In het streefbeeld overwegen wordt een overwegvrij
mobiliteitsalternatief opgesteld, welke ook de verkeersleefbaarheid en woonkwaliteit van de
omgeving ten goede komt. Het streefbeeld is afgestemd op het mobiliteitsplan van de
gemeente Zwalm en op de aanleg van de fietssnelweg F419 tussen Oudenaarde en
Zottegem, voorzien ten zuiden van de spoorlijn. Door het realiseren van enerzijds de
fietssnelweg en anderzijds de alternatieven voor de overwegen, ontstaat volgens de
initiatiefnemers een optimaal evenwicht tussen auto, fiets en openbaar
vervoersvoorzieningen. Dit is dan ook een streefverbintenis tussen Infrabel en de gemeente
Zwalm.
De effectieve concretisering van dit princiepsakkoord wordt verder in een
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Zwalm en Infrabel geregeld, waarbij dan
ook de financiële engagementen in detail worden gestipuleerd. Deze zal dan ook nog ten
gepaste tijde aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter goedkeuring.
De nodige infomomenten voor de inwoners van Zwalm zullen in onderling overleg met de
gemeente, Infrabel en de provincie Oost-Vlaanderen worden georganiseerd.

Als de gemeente Zwalm niet een trekkersrol wil spelen dan duurt het nog jaren eer de fietssnelweg kan gerealiseerd worden. De overwegen van de Rekegemstraat en de Bruggenhoek worden mogelijks gesloten als de fietssnelweg er komt en er een operationele oplossing is voor fietsers en voetgangers.

De kosten die de gemeente Zwalm zou maken in dit dossier worden terugbetaald door andere overheden.

Ongerustheid over sluiting overwegen en sluikverkeer 

Er zouden al enkele Zwalmse burgers ongerust zijn over de mogelijke sluiting van overwegen en toenemend sluikverkeer.

Schepen Patrick Moreels: “Vrachtwagens doen nu ook de Zwalmlaan of de Veldstraat aan. Voor de Zwalmlaan zou men tijdens de schoolaanvang en het einde van de schooldag een verbod tot passage kunnen invoeren.

We zijn nog niet zo ver want het gaat hier om een princiepsbeslissing. De normale wettelijke weg met o.m. een openbaar onderzoek moet uiteraard ook plaats hebben. Er is nog een ganse weg te gaan in dit dossier.”