© Stad Zottegem

Groenstraat, L. Lefèvrestraat en De Colfmackerstraat: nieuwe parkeer- en verkeersregeling

Al meer dan een jaar geleden, op 4 april 2022, werd in de collegezitting van burgemeester en schepenen de princiepsbeslissing genomen voor het invoeren van het zgn. ‘beperkt eenrichtingsverkeer’ in de Groenstraat, Léon Lefèvrestraat en De Colfmackerstraat. Na goedkeuring van deze intentie (door de meerderheid) in de gemeenteraad van 16 mei, liet het stadsbestuur vijf aannemers aanschrijven voor een prijsofferte en op basis hiervan werd dan in de collegezitting van 29 augustus de opdracht voor het aanbrengen van de nodige fietssuggestiestroken tegen de kostprijs van 25.473,83 euro toegewezen aan de firma Remotec uit Sint-Denijs-Westrem. Nog eens negen maanden later gebeurde nu ook op het terrein de uitvoering van deze plannen.

Door het invoeren van het beperkt eenrichtingsverkeer (BEV) – in plaats van de gewone eenrichtingsverkeersregeling die zowel voor het autoverkeer als voor de (brom)fietsers geldt – mogen fietsers en bromfietsers klasse A in de De Colfmackerstraat, Léon Lefèvrestraat en Groenstraat voortaan ook in de tegengestelde richting van het autoverkeer rijden. Hiertoe is in elk van deze straten een fietssuggestiestrook aangebracht: in de Groenstraat (deel tussen Godveerdegemstraat en Léon Lefèvrestraat) langs de kant van de woningen, in de Léon Lefèvrestraat langs de kant van de pare huisnummers en in de De Colfmackerstraat langs de kant van de onpare huisnummers.

Om dit mogelijk te maken, moest weliswaar ook in alle drie straten de parkeerregeling aangepast worden. In de Groenstraat mag er niet meer schuin in de zijberm maar moet er nu zijdelings langsheen de bermafsluiting geparkeerd worden. In de Léon Lefèvrestraat en de De Colfmackerstraat zijn de parkeerplaatsen naar de overzijde overgebracht. In laatstgenoemde straat is het aantal mogelijke parkeerplaatsen hierdoor zowat gehalveerd en zijn er nog een viertal parkeerplaatsen voorzien ter hoogte van de appartementsgebouwen 4-6 alsook één voorbehouden parkeerplaats voor personen met een beperking t.h.v. huisnummer 8.

Opgemerkt wordt dat fietsers die in de genoemde straten in de richting van het autoverkeer rijden, veiligheidshalve rechts van de rijweg moeten rijden (dus niet op de fietssuggestiestrook). Tezamen met de verwezenlijking van deze nieuwe verkeers- en parkeerregeling, werd ook in de aanpalende Godveerdegemstraat op de rijweg nabij de hoek met de Groenstraat een verdrijvingsvlak met plooibakens voorzien (zie foto) om daar op die manier een asverschuiving als snelheidsremmer te creëren. Hierdoor verdwijnen weliswaar aan de overkant van de straat een viertal parkeerplaatsen hetgeen op de boordstenen gemarkeerd is met onderbroken gele strepen. Dit parkeerverbod loopt door over de spoorwegbrug tot ter hoogte van Prima Mons.