Seniorenraad geeft adviezen aan toekomstige gemeenteraad

Voorzitter Paul Cottenie presenteert met verve de ambitienota '2025 - 2031'

Voor de aanvang van de gemeenteraad op dinsdag 4 juni heeft voorzitter Paul Cottenie de ambitienota Seniorenraad Oosterzele met veel overtuiging voorgesteld. Een ronduit schitterende presentatie voor een efficiënt en effectief seniorenbeleid in Oosterzele. In het lijvig document wordt de nieuwe verkozen gemeenteraad, die geïnstalleerd zal worden begin januari 2025, geadviseerd over specifieke kwesties en beleidsgebieden die de senioren (in principe 60+-ers) van de gemeente Oosterzele aanbelangen. De ambitienota bulkt van de goede bedoelingen. De werkgroep heeft zich vanaf 2022 gebogen over de vraag wat er kan gedaan worden voor de senioren in de volgende bestuursperiode van de gemeenteraad. De Seniorenraad heeft ontzettend veel tijd en moeite gestoken in de ambitienota. Voorzitter Paul Cottenie liet in zijn bevlogen speech zien dat hij de noden van de senioren begrijpt.
Wat voorafging. Het voorbije anderhalve jaar lanceerde Seniorenraad Oosterzele een aantal bevragingen over diverse thema’s richting de Oosterzeelse seniorenbevolking. Voorzitter Paul Cottenie belichtte voor de gemeenteraad, de pers, en een belangstellend publiek in de raadszaal de resultaten van de bevraging, die werd geanalyseerd en gebundeld in een nota van maar liefst 29 pagina’s. De toekomstige gemeenteraad kan aan de slag met de aanbevelingen in de ‘ambitienota 2025 – 2031’. Passeren de revue: demografische analyse van de 60+ers in Oosterzele, huisvesting en leefomgeving, gezondheid en welzijn, mobiliteit, sociale participatie, informatievoorziening, samenwerking, permanente monitoring en evaluatie, tegengaan van vereenzaming, senioren in het digitaal tijdperk, de digitale ‘geletterdheid’ van Oosterzeelse senioren.
Het is de ambitie van Seniorenraad Oosterzele om de vertegenwoordiging van senioren in besluitvormingsprocessen te vergroten en de beleidsmakers op te roepen om meer aandacht te besteden aan de specifieke behoeften van senioren. In Oosterzele wonen 5.103 personen van 55 jaar en ouder (zowat 50 %). Voor het uitvoeren van de enquêtes werd beroep gedaan op NEOS Oosterzele en verschillende OKRA-afdelingen,via Infozine en mailing. We citeren een paar interessante resultaten: Welke van de voorzieningen zijn onvoldoende aanwezig in je deelgemeente? Kruidenier (41 %), bank (76), kapper (13), apotheek (24), huisarts (20), slager (35), bakker (39), rustbanken (37), openbaar vervoer (23), groen/park (14), andere (5). 90 % leest de gemeentelijke infobrochure. Wat vinden de Oosterzelenaars van de staat van de voetpaden? Helemaal niet tevreden (25 %), eerder ontevreden (28), noch tevreden, nog ontevreden (24), eerder tevreden (16), zeer tevreden (1), geen mening (6). Openbaar vervoer: helemaal niet tevreden (10 %), eerder ontevreden (19), noch tevreden, noch ontevreden (11), eerder tevreden (30), zeer tevreden (8), doe er geen beroep op (23). 82 % heeft thuis toegang tot internet. De toegankelijkheid tot computers, tablets, smartphones,…vergroten door te zorgen voor betaalbare toegang tot digitale technologie en internet.
Aanbevelingen
Om lokale politieke partijen meer bewust te maken van wat ze kunnen doen voor senioren, lanceert Seniorenraad Oosterzele zijn prioriteiten voor het lokale beleid van morgen. In die optiek werden in de ambitienota zes belangrijke aanbevelingen naar voor geschoven. Speerpunten die moeten vertaald worden in actie. Actie waaraan de seniorenraad de komende jaren graag ondersteuning wil bieden. Het verdient aanbeveling dat de gemeente bij aanvang van de nieuwe legislatuur  zelf een studie uitvoert of laat uitvoeren die het mogelijk maakt een analyse te maken van de demografische gegevens van de oudere bevolking. De analyse moet de basis vormen voor het in beeld brengen van de behoeften en uitdagingen van de oudere bevolking in Oosterzele. Het tegengaan van vereenzaming bij senioren is een belangrijk en heel specifiek aandachtspunt. Een grote leemte blijft de creatie van een dagelijks toegankelijk ‘Seniorenontmoetingscentrum’. De VRV – site kan mogelijkheden aanleveren. De Seniorenraad wil graag haar medewerking verlenen. Men kan daar denken aan een sociaal restaurant, sport-uurtje, vrijwilligerscafé, quiz, vorming, infosessies,…
Betrokkenheid bij het bestuurlijk beleid van de gemeente kan door een brug te slaan tussen de senioren én het gemeentebestuur. De toegankelijkheid tot computers, tablets, smartphones,…vergroten door te zorgen voor betaalbare toegang tot digitale technologie en internet, gebeurt met enig succes in bib, alleen blijkt de doelgroep waarop men zich kan focussen niet direct veel bib bezoekers telt. Een ruim aanbod aan educatieve programma’s, workshops en trainingen en werk maken van ontwikkeling van gebruiksvriendelijke technologie en senioren overtuigen van de voordelen van digitale geletterdheid, ze moeten ook kennis krijgen van mogelijke malversaties als phishing, hacking, …Het optimaliseren van mobiliteit bij senioren is van groot belang om hun levenskwaliteit te verbeteren en hen in staat te stellen actief deel te nemen aan de samenleving. Het draagt bij aan een meer inclusieve en leefbare gemeenschap. Een belangrijk item is veiligheid. Via de sociale diensten van de gemeente kan werk gemaakt worden van een flankerend en adviserend beleid. Voornaamste noden en gevaren: valpreventie, aanpassing seniorenwoningen, uitvoeren woonscan, systeem aanleren om medicatie te beheren, inbraakpreventie, cyberbeveiliging, gezondheidscontroles, gezonde voeding, stimuleren van het controleren en regelmatig vervangen van koolstofmonoxidemelders, brandveiligheid, financiële veiligheid. (marcel van de vijver, foto’s danny de lobelle).