Windmolen windturbine
®Sophie Richez - archiefbeeld windturbine

Minister verleent een omgevingsvergunning voor het plaatsen van één windturbine door ENGIE

De Vlaamse regering besliste om op de aanvraag van ENGIE voor de plaatsing van twee windturbines in Ninove deels in te gaan. De geplande windturbine op de terreinen langs de Nederwijk-Oost 275 wordt vergund. De windturbine in de Dendermeersen wordt geweigerd.

Deze beslissing zal vanaf vrijdag te raadplegen zijn via www.omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be onder projectnummer OMV_2023105411 alsook op de website van de stad Ninove.

Tegen deze beslissing kan beroep ingediend worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De modaliteiten zijn te raadplegen via bovengenoemde website.

De minister houdt hiermee geen rekening met de talloze bezwaarschriften die worden ingediend en met het ongunstig advies van de stad Ninove.

Het college van burgemeester en schepenen zal tegen deze beslissing in beroep gaan.