Maandag 18 september: gemeenteraad in Zottegem

16708294_10154192668277541_2278861559791445808_n

Zottegem, 16/09/2017 –  Voor het eerst na het zomerreces wordt op maandag 18 september voor de Zottegemse gemeenteraadsleden verzamelen geblazen. Om 20 uur worden ze verwacht in de Ridderzaal van het Kasteel van Egmont voor de bespreking van een vrij korte agenda. (CC, foto PV)

Na drie maanden vakantieonderbreking — de laatste vergadering dateert van 19 juni — komt de Zottegemse gemeenteraad maandagavond 18 september opnieuw bijeen. Ondanks dus de lange periode van ‘inactiviteit’ staan er op de agenda die in openbare zitting zal besproken worden, slechts tien punten (een gedeelte achter gesloten deuren is niet voorzien). Echt belangwekkende aangelegenheden zijn er daarbij niet aan de orde, met uitzondering misschien van het kerkenbeleidsplan (punt 1) dat over een paar jaar voor een aantal parochiekerken in Zottegem een herbestemming moet voorzien. Hierover kon u eerder reeds in een ander artikel in deze digitale versie van De Beiaard lezen.

De voorziene agenda voor de gemeenteraad van maandag 18 september is de volgende:

1) Eredienst — Goedkeuren van het kerkenbeleidsplan

2) OCMW — Jaarrekening 2016: kennisname.

3) Basisonderwijs — Goedkeuren 54 lestijden (Tivoli) buiten het gesubsidieerd lestijdenpakket  schooljaar 2017-2018. Bekrachtigen collegebesluit van 19 juni 2017.

4) Basisonderwijs — Stedelijke Basisschool Erwetegem: vaststellen verlofkalender schooljaar 2017-2018.

5) Wegeninfrastructuur: herstel van asfaltwegen.

6) Verkeer — Aanvullend politiereglement op het verkeer: invoeren van de nodige signalisatie na aanleg van fietspad in Wurmendries.

7) Oorlogswapens — Zottegem vraagt de Belgische regering het verbodsverdrag op kernwapens te steunen. (Motie burgemeester Ieper).

8) Markten — Marktreglement 2017 – 2018 – 2019: goedkeuren algemene voorwaarden.

9) Markten — Kerstmarktreglement 2017 – 2018 – 2019: goedkeuren algemene voorwaarden en retributie.

10) Huisvesting — Goedkeuren sociaal woonbeleidsconvenant.

Zoals gewoonlijk zullen door de oppositie ook nog andere vragen en zaken te berde gebracht worden. Zo vraagt Groen Zottegem zich af of het schepencollege al gereageerd heeft op de brief die de gemeente Herzele reeds in maart naar meerdere omliggende gemeenten richtte in verband met mogelijke fusies van gemeenten en of dergelijke aangelegenheid geen materie voor bespreking in de gemeenteraad is. Naast bedenkingen rond het onderhoud van de glazen koepel aan de Egmontcrypte en het misbruik van het Egmontpark als parking, blijft de Groen-fractie ook haar vraag herhalen naar een algemene mobiliteitsstudie in het kader van de plannen voor de bouw van een parkeertoren langs de Lyceumstraat. En naar aanleiding van het recente Jachtadministratiebesluit van de Vlaamse Regering zal Groen voorstellen om alle gemeentelijke eigendommen die daarbij als jachtgebied ingekleurd zijn, te laten uitkleuren.

Vanuit Open Vld-hoek zal aandacht gevraagd worden voor meer faciliteiten voor mindervaliden in en om alle stedelijke ontmoetingscentra. Inzake verkeer blijft overdreven snelheid in het stadscentrum een probleem en moet er werk gemaakt worden van betere verkeersstromen voor het doorgaand verkeer en meer ontsluitingen ingevolge de realisatie van bijkomende woongebieden zoals het RUP Lelie. Ook wil Open Vld dat er bij de organisatie van activiteiten door de stad zelf rekening mee gehouden wordt dat activiteiten van andere verenigingen die ermee samenvallen, geen hinder daarvan ondervinden. Verder heeft Open Vld vragen bij de kosten die gedragen worden door de stad en de mankracht (stadsarbeiders) die ingezet wordt door de stad voor de organisatie van Rock Zottegem en Dance D-Vision alsook inzake stadsinfrastructuur die daarbij ter beschikking gesteld wordt en voor hoelang. Open Vld pleit voor een gelijke en objectieve behandeling van beide festivalorganisaties.

Ook door de N-VA/ZAP-fractie zal deze laatste kwestie aangekaart worden naar aanleiding van de nieuwe aanvraag die door de organisator van Dance D-Vision met het oog op de editie 2018 al werd ingediend. Ook wil N-VA/ZAP voorstellen dat de stad zich ertoe verbindt om, ten behoeve van alle Zottegemnaars en bezoekers van de stad en in het bijzonder van mensen met een handicap (rolstoelgebruikers), Zottegem te laten aansluiten bij de app On Wheels en om partners en vrijwilligers te zoeken om de nodige informatie (bvb. breedte van deuren, traphoogte van de inkom van gebouwen enz.) in de app in te brengen.