Sabine Hoeckman

Brakelse gemeenteraad met heel wat discussiepunten

Tijdens de laatste gemeenteraad waren er heel wat discussiepunten in Brakel.

Camera’s
Voormalig schepen Hedwin De Clercq had een vraag over het plaatsen van mobiele en vaste camera’s.
Hedwin De Clercq (SP.a): “Blijkbaar is er toch wel slechte wil mee gemoeid door bepaalde mensen want er komt maar geen schot in deze toch wel belangrijke zaak.
Zwerfvuil ,vandalisme en ook sluikstorten zijn schering en inslag in onze gemeente .
Reeds maanden vraag ik om dit dossier aan te pakken zonder resultaat. Ik begin stilaan te denken dat er slechte wil mee gemoeid is of ze hebben er schrik van om ze te plaatsen ???
We hebben vandaag de dag ongeveer 24 personen die op vrijwillige basis zwerfvuil verzamelen op hun dagelijkse wandeltochten. Ik kan daar enkel veel respect voor opbrengen. Ik stel mij echter de vraag hoelang die mensen gemotiveerd gaan blijven dit te doen als ze steeds maar loze beloftes krijgen van het bestuur.
Op facebook veel beloven kan natuurlijk iedereen maar er iets aan doen is blijkbaar voor sommige mensen moeilijker .
Onze vraag is om er dringend iets aan te doen !
Ik baseer mij op de omliggende gemeenten waar dit blijkbaar wel kan en met resultaat!”
De meerderheid beloofde daar snel iets aan te doen en wellicht wordt de aankoop van twee mobiele camera’s goedgekeurd op de volgende gemeenteraad.

Parkeerbeleid op de markt
Op de markt is er enkel de visgraat waar men mag parkeren en hierdoor ziet geen mens dat het verboden parkeren is langs de waterpartij. Er werden al verschillende malen boetes uitgeschreven. Vooral de mensen van buiten Brakel die de omgeving niet kennen weten hier geen raad mee vertelt Hedwin De Clercq.
“Een voertuig dat de markt op rijdt kan enkel weg via de uitgang BIB. Er zijn wel geregeld voertuigen die de verboden richtingen inrijden. Gedurende twee uren stelde ik vast dat niet minder dan zes voertuigen verkeerd de markt verlieten. Duidelijk is het allemaal niet.
Kan men geen bloembakken zetten langs de waterpartij om het parkeerverbod beter in de kijker te zetten.”
Burgemeester Stefaan Devleeschouwer ( Open Vld) beloofde dat er daar werk zal van gemaakt worden.

Vlaams Belang wil vreemdelingentaks in Brakel
Veronique Lenvain (Vlaams Belang) : “Onze fractie vraagt aan de gemeente Brakel om de retributie voor de elektronische A-kaart in te voeren voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning voor erkende vluchtelingen, arbeids- en studie-migranten, niet-begeleide minderjarigen, slachtoffers van mensenhandel, gezinsherenigers en mensen die door buitengewone omstandigheden hier mogen verblijven.
Dit met een maximumbedrag van 50 Euro..
De administratie rond verblijfskaarten van vreemdelingen is complexer dan voor identiteitskaarten en zorgt voor een bijkomende werklast en extra kosten voor onze gemeente. Dankzij de inning van de lokale retributie krijgen de gemeenten meer financi ële slagkracht om deze kosten te dekken. Dat alleen al rechtvaardigt de retributie.
Telt daar nog bij dat burgers met de Belgische nationaliteit betalen voor hun identiteitskaart en het niet meer dan eerlijk is dat ook niet-Belgen dat doen. We stellen echter vast dat minder dan 3% van de gemeentebesturen de taks intussen hebben ingevoerd. De ‘vreemdelingentaks’ zijn door alle meerderheidspartijen bij wet goedgekeurd.”
Schepen Marleen Gyselinck (Open Vld)   ging daar niet op in. “Het sop is de kolen niet waard want dit vraagt aanpassingen in onze softwareprogramma’s. In Brakel is er nog steeds geen toevloed aan migranten.”

113 bijkomende parkeerplaatsen
Schepen Sabine Hoeckman ( Open Vld) : “Nu de vernieuwing van de dorpskern achter de rug is en er plannen zijn voor een nieuw zwembad en een podiumzaal gaat men extra parking cre ëren. Er komt een uitbreiding van de parking aan de gemeentelijke sporthal alsook een bijkomende parking langsheen de verbindingsweg Driehoekstraat-Tirse en een uitbreiding van de parking aan het Abeelpad.
1 ° Parking gemeentelijke sporthal
De huidige parking telt een 60-tal parkeerplaatsen. Tussen de bestaande parking en de gewestweg (N8) ligt een groene strook. Opzet is deze strook te gebruiken met het oog op het aanleggen van 38 bijkomende parkeerplaatsen.

2 ° Verbindingsweg Driehoekstraat — Tirse
Langsheen de verbindingsweg Driehoekstraat-Tirse heeft de gemeente Brakel percelen in erfpacht. Opzet is een 36-tal parkeerplaatsen op deze percelen te voorzien en daarnaast een wandelpaadje te voorzien waar men te voet de oversteek kan maken richting KSA-lokaal.

3 ° Abeelpad
Opzet is het voorzien van het verharden van de bestaande parking met waterdoorlatende klinkers met een 39 parkeerplaatsen en een aantal nieuwe fietsbeugels.”

Schepen Peter Vanderstuyf ( Open Vld) geeft in eigen naam info over beslissing in bouwdossiers.

Schepen Peter Vanderstuyf “Ik informeer de burgers. Wat is daar mis mee?” vraagt schepen Peter Vanderstuyf zich af. “Dit is een flagrante schending van de gedragscode”, klaagt oppositieraadslid Jan Haegeman (N-VA) aan. “
Deze week liet Peter Vanderstuyf ons weten dat hij gewoon verder doet met zijn manier van informeren. “Wie gaat mij dat verhinderen.”
Jan Haegeman (N-VA), oppositieraadslid
Haegeman kreeg zo’n brief van Vanderstuyf in handen. “Puur profileringsdrang is dit, want de schepen doet daarmee de suggestie dat hij het dossier tot een goed einde heeft gebracht. Hij probeert dus de pluimen op zijn eigen hoed te steken en zet zo de collega-schepenen in de wind. Beslissingen van het schepencollege moeten aan de betrokken burgers meegedeeld worden via een offici ële brief door de burgemeester en de algemeen directeur. Maar Vanderstuyf neemt daar steevast een loopje mee door uit persoonlijk naam de mensen aan te schrijven. Dit is helemaal in strijd met de deontologische gedragscode voor gemeenteraadsleden”, klaagt Jan Haegeman aan. Stefaan Devleeschouwer antwoordde hierop dat het om beginnersfoutjes gaat van een schepen.

Peter Vanderstuyf: “Tussen de beslissing door het college en de bekendmaking aan de betrokken verlopen soms twee tot drie weken. Waarom zou ik als bevoegde schepen intussen de mensen al niet iets mogen laten weten?
Ik begrijp niet waarover de oppositie zich druk maakt. Misschien is ze nog altijd gefrustreerd over haar slechte verkiezingsuitslag en over electorale vooruitgang die onze bestuursploeg heeft gemaakt. En vermoedelijk is het tot de oppositie nog niet doorgedrongen, dat een goede communicatie met de bevolking zo belangrijk is.”

Terrasschermen laten op zich wachten

De horecazaken in het centrum van Brakel zullen nog even moeten wachten op de realisatie van hun terrasschermen, dit blijkt uit een vraag van raadslid Kris Wattez tijdens de jongste gemeenteraad.
Hoewel de schermen al meer dan twee jaar gepland staan en de werken in het centrum een jaar geleden afgerond werden, maakt het bestuur nog steeds geen haast om deze te plaatsen.

Kris Wattez (CD&V):” Dit begint danig op de heupen van de horeca-uitbaters te wiegen. Als het bestuur niet snel aanstuurt op de realisatie hiervan, zullen de horeca-uitbaters het heft in eigen handen nemen en op eigen houtje de terrasafbakening realiseren. En dit zal dan de uniformiteit op het Marktplein niet ten goede komen.
De horecazaken hadden tijdens de centrumwerken zwaar geleden. In het kader van de verkiezingen werd door de VLD een charme-offensief opgezet en van alles belooft om deze toch maar goed te stemmen. De verkiezingen zijn achter de rug en nu wordt alles op de lange baan geschoven.
Beloftes maken loont blijkbaar, maar die moeten dan ook nagekomen worden!”
Dit punt komt wellicht pas op de agenda in mei horen we bij de meerderheid.

N.V.D.R: Het gemeentebestuur sponsort met tienduizenden euro’s de horeca op de markt. Andere horecazaken krijgen niks horen we links en rechts. Kunnen deze ook niet aankloppen voor steun want waar is het gelijkheidsbeginsel.

Circulatielan centrum Brakel voor verbetering vatbaar

Ook het circulatieplan in het centrum van Brakel blijft vandaag nog steeds voor ongemakken zorgen.
Bart Morreels (CD&V) : “Zo moeten de bewoners van Valkenberg en omgeving nog steeds een flinke omweg maken om het centrum te bereiken wat nefast is voor de handelaars. Al maanden vragen we om het circulatieplan tegen het licht te houden. Het huidig plan is dan ook voor verbetering vatbaar. Maar onze eis valt telkenmale in dovenmansoren. Evenwel zullen we op diezelfde nagel blijven kloppen tot er een deftige oplossing komt. We rekenen er ook op dat de adviezen van de middenstandsraad ( en bij uitbreiding de andere andere) au s érieux genomen wordt.”

Andere beslissingen

Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten, samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.
Brakel zal deelnemen aan de organisatie van de lokale gezondheidsenquête van de Vlaamse Regering.
Premies werden toegekend voor superisolerend glas, hemelwaterinstallaties en/of infiltratievoorziening en groenbemesting en —ontleding.
Het kruispunt langsheen de N462b — ter hoogte van de Neerhofstraat — wordt door de administratie voor wegen en verkeer heraangelegd.
Kennis is genomen van de resultaten van de snelheidsmeting ter hoogte van de Lessensestraat 32/34. Meer dan 95% van de bestuurders respecteerden de snelheid.