‘De stad Geraardsbergen is virtueel failliet.’ Het Schepencollege en de verschillende partijen reageren.


Het nieuwe Kenniscentrum en de sporthal staan nog volop in de steigers.


Geraardsbergen. De stad heeft een schuldenberg van 61.422.070 euro. Per inwoner betekent dit ongeveer 1.839 euro. Dat weerhoudt het stadsbestuur er niet van om naar de toekomst toe fors te investeren voor een bedrag van meer dan 20 miljoen euro. Zullen de stadsfinanci ën niet in die mate worden gehypothekeerd dat in tal van voorzieningen zwaar zal moeten worden gesneden? In een offici ële reactie geeft het Schepencollege toe dat de stadsfinanci ën ‘onder druk staan’ en dat in de nabije toekomst ‘nog een aantal bijkomende kosten op ons af komen’. ‘Er zullen een aantal moeilijke beslissingen moeten worden genomen.’ De oppositiepartijen reageren.

 Kostprijs Kenniscentrum en nieuwe sporthal lopen uit de hand.
In de Denderstaat staat het Kenniscentrum volop in de steigers. De kostprijs wordt geraamd op 8.850.000 euro. Binnen het College van Burgemeester en Schepenen groeit het ongenoegen over de oplopende kosten. In de wandelgangen laat een schepen — gekend op de redactie — duidelijk een ander cijfer circuleren. ‘De kostprijs van het gebouw wordt zwaar onderschat. De afwerking van het Kenniscentrum zal hoog oplopen. Dan is er nog de inrichting, wat handenvol geld zal kosten.’ De factuur zou — volgens ingewijden — wel eens in de buurt van 16 miljoen euro kunnen eindigen. ‘Dit hoeft ons niet te verwonderen. Het prijskaartje van het politiecommissariaat lag ook meer dan 50% boven het geraamde budget.’

De nieuwe sporthal op de Veldmuis — begroot op 5 miljoen euro — kost nu al meer dan 1,7 miljoen euro meer dan gebudgetteerd. Reken daarbij nog de herinrichting van het Stationsplein — de kostprijs bedraagt 3,4 miljoen euro — en de stevige factuur die de stad jaarlijks moet ophoesten voor het behoud van het ASZ en de teller gaat flink boven de 20 miljoen euro. Kan de stad dit betalen zonder dat ze de stadsfinanci ën voor jaren hypothekeert en/of zwaar moet snijden in tal van andere voorzieningen?

Het Schepencollege reageert officieel…
Burgemeester De Padt reageert officieel namens het Schepencollege: ‘In de voorbije 35 jaar heeft elke politieke partij de behoefte aan een nieuwe bibliotheek (architect werd op 16.03.1987 aangesteld) en een uitbreiding van overdekte sportinfrastructuur vooropgesteld. De bestuursploeg Open VLD/CD&V heeft eindelijk invulling gegeven aan die noodzaak en heeft tijdens de vorige legislatuur de procedure opgestart voor de bouw van een kenniscentrum/bib. (1686 m ²),  samen  met een archief (709 m ²) en ruimte voor kantoren (1170 m ²).’

Het Schepencollege beseft dat de stadsfinanci ën onder druk staan en daar zal in de toekomst weinig aan veranderen. De Padt: ‘Het schepencollege wil daar niet flauw over doen en beseft ook dat de stadsfinanci ën inderdaad onder druk staan. Koken kost immers geld, maar het gebeurt wel in het belang van onze bevolking. In de nabije toekomst komen er overigens ook nog een aantal bijkomende kosten op ons af, zoals de responsabiliseringsbijdragen voor statutairen, investeringen in ons acuut ziekenhuis met MUG en spoedafdeling, enz., terwijl de hogere overheid steeds meer bevoegdheden doorschuift naar lokale overheden zonder daar een financi ële vergoeding tegenover te plaatsen.’

Om de financi ële uitdagingen de baas te kunnen, laat het Schepencollege in haar offici ële verklaring weten dat zowel ‘aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijden… een aantal moeilijke beslissingen moeten worden genomen’. ‘Het schepencollege is nu  bezig met de voorbereiding van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025: Ook dan zal het schepencollege de inkomsten en uitgaven opnieuw onder de loep nemen. Het is nog te vroeg om nu al conclusies te trekken of dit al dan niet bepaalde voorzieningen zal hypothekeren.’

‘Het stadsbestuur zal zwaar in de budgetten moeten snijden.’
Voor het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ moeten de budgetten voor het kenniscentrum en de nieuwe sporthal worden bevroren. Het actiecomit é roept het bestuur ook op om Den Dok onmiddellijk voor het publiek weer open te stellen en om klare taal over de financi ële situatie van de stad te spreken.

Ilse Roggeman (N-VA): ‘Wat het Kenniscentrum betreft, zal enkel het gelijkvloers in gebruik worden genomen. Radio MIG grijpt voorlopig naast zijn medialab.’ Voor de zender moet dit wel een grote ontgoocheling zijn, want de MIG-ploeg hoopte hiermee zijn toekomst te kunnen uitbouwen. Roggeman vreest dat er niet alleen in de budgetten zal moeten worden gesneden, maar dat nieuwe belastingen onvermijdelijk zijn, wat in schril contrast staat met de gemaakte verkiezingsbeloftes.’

‘De komende generaties zal het gelag betalen.’
Volgens Stephan Bourlau (Het Alternatief) is het stadsbestuur de laatste jaren nogal kwistig met de stadsfinanci ën omgesprongen. ‘De eventuele komst van een wielerwereldkampioenschap in Geraardsbergen was ongezien, terwijl de stadskas leeg is.’ Volgens Bourlau is het trouwens niet de eerste keer dat bouwprojecten ‘bewust’ onder gebudgetteerd worden. ‘Het vernieuwde politiebureau kostte maar eventjes 50% meer dan voorzien.   Ook voor de bouw van de Spiraal werd het voorziene bedrag fors opgetrokken.  De komende generaties zullen het gelag betalen. Verantwoord?’

De stad Geraardsbergen is virtueel failliet.
Volgens Emma Van der Maelen (sp.a) is de stad Geraardsbergen virtueel failliet. ‘Sinds 2014 werden enkel interesten afbetaald en werd er amper kapitaal afgelost. Om de facturen te kunnen betalen heeft de stad vorig en dit jaar al 31,5 euro moeten lenen. De financi ële marge wordt zo krap dat Geraardsbergen haast financieel failliet is.’

De grote slokop in het budget zijn inderdaad de buitensporige investeringsprojecten van de stad. ‘De bijkomende kosten van de investeringsprojecten zijn nog niet opgenomen in het budget en zelfs dan stellen we vast dat de stad de facturen niet kan betalen. Dit wil dus zeggen dat de stad bovenop het enorme tekort dat er nu al is, nog bijkomende zal moeten besparen. De burgemeester haalt vaak het ziekenhuis aan als grote slokop, maar de cijfers vertellen een ander verhaal. De drang van Open VLD en CD&V om zoveel mogelijk lintjes door te knippen zal de komende decennia als een donkere financi ële wolk boven Geraardsbergen hangen’, besluit Van der Maelen.

‘Grote sier op kosten van de belastingbetaler.’
‘Het stadsbestuur maakt graag grote sier met het geld van de belastingbetaler’, zegt Nick Dobbelaere van de PVDA Geraardsbergen. ‘Megalomane bouwprojecten, grote sportwedstrijden, feestjes hier en daar … Het schepencollege knipt de lintjes door en de gewone burger mag ervoor opdraaien. Het Kenniscentrum is daar een goed voorbeeld van. Wist je dat de groene gevelstenen van het nieuwe gebouw zelfs niet in de handel verkrijgbaar zijn? Het zijn keramische bakstenen die speciaal voor het kenniscentrum gebakken zijn. En dan schrikken ze dat de kostprijs oploopt! Het beleid is een combinatie van financieel wanbeleid, grootheidswaanzin en volksverlakkerij.’

Julien Borremans