Klimaatrapport: Melle: Hoe ecologisch is de gemeente?

Bijna alle Vlaamse gemeenten ondertekenden het Burgemeestersconvenant of hebben eigen engagementen, waarbij ze een ambitieuze klimaatdoelstelling onderschrijven. De vijf Vlaamse provincies hebben alle informatie over energie en klimaat per gemeente gebundeld in een overzichtelijk rapport. Daarmee beschikken de gemeenten vanaf nu over uniforme cijfers om hun klimaatdoelen te volgen en mogelijk bij te sturen.  

Dankzij het ter beschikking stellen van data door Fluvius, de Vlaamse Overheid, departement Omgeving in samenwerking met VITO, het Vlaams Energieagentschap (VEA), de Federale Overheid (FOD Financi ën, Statbel, Rijksregister, FOD Mobiliteit en vervoer), de VREG, EOS Oostende, de provinciale Steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen, De Lijn en het InterMutualistisch Agentschap, kunnen we het klimaatbeleid van de Melle toetsen aan de eigenlijke cijfers.

CO2-uitstoot

Globaal gezien kent Melle in 2016 een daling van de CO2-uitstoot met 1,9% t.o.v. 2011. In Oost-Vlaanderen noteren we een daling met 0,7%. Allerlei factoren kunnen een rol spelen in de CO2-uitstoot (het weer, aantal inwoners, aantal woningen,…). Hierdoor is het effect van een lokaal klimaatbeleid pas op langere termijn zichtbaar. De huishoudens zorgen in Melle voor 15,5% van de totale CO2-uitstoot in 2016. Het gaat hier over de CO2-uitstoot veroorzaakt door het verbruik van elektriciteit en fossiele brandstoffen in de woningen. De CO2-uitstoot door huishoudens in de gemeente evolueerde van 15.641 ton in 2011 tot 13.347 ton in 2016. Over het algemeen daalt het energieverbruik en dus ook de uitstoot van de woningen in Vlaanderen door renovatie en energie-effici ënte nieuwbouw.   Een huishouden in Melle stootte gemiddeld 2,88 ton CO2  uit in het jaar 2016. Voor Oost-Vlaanderen ligt dit gemiddelde op 3,33 ton CO2 en in het Vlaams Gewest op 3,51 ton CO2  per huishouden.

Energieverbruik huishoudens

Tussen 2011 en 2016 is het totale energieverbruik door huishoudens in Melle afgenomen met 5,6%. Ter vergelijking: in Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest zien we de cijfers evolueren met respectievelijk -0,2% en -0,2%. Het elektriciteitsverbruik bedraagt in 2016 24,5% van het totale energieverbruik in de woningen in Melle. Fossiele brandstoffen zijn goed voor 65,3% van het energieverbruik. Naast bijkomende productie van groene stroom is de omschakeling naar groene warmte een grote uitdaging voor de gemeente. In 2016 bedraagt het elektriciteitsverbruik per huishouden in Melle 4,24 MWh. Dit is meer dan in Oost-Vlaanderen (4,09 MWh) en meer dan in het Vlaams Gewest (3,94 MWh).

Woningen

We noteren een stijging in Melle met 563 woongelegenheden. Er zijn 80,9% eengezinswoningen zijn en 15,2% appartementen. Ter vergelijking: in Oost-Vlaanderen is dat respectievelijk 75,1% en 20,6%. In het Vlaams Gewest gaat het om 68,7% en 25,8%. Woningen in open bebouwing verbruiken gemiddeld meer energie dan half-open of gesloten bebouwingen. In gemeenten met veel residenti ële (verouderde) open bebouwing zal het energieverbruik en de CO2-uitstoot bijgevolg relatief hoger zijn. Voor Melle onderscheiden we 1.271 woningen in gesloten bebouwing (of 30,4% van alle eengezinswoningen), 1.369 in halfopen bebouwing (of 32,8%) en tenslotte 1.540 (of 36,8%) in open bebouwing. In verhouding tot Oost-Vlaanderen is er in in Melle meer open bebouwing.

We stellen vast dat er in Melle nog 2.913 gebouwen zijn van vóór 1970. Dat maakt 58,5% uit van alle gebouwen in de gemeente (t.o.v. 56,3% in Oost-Vlaanderen en 53,8% in het Vlaams Gewest). 5,6% van de woningen werd gebouwd na 2011 (t.o.v. 4,3% in Oost-Vlaanderen en 4,0% in het Vlaams Gewest).

Mobiliteit

In Melle zorgt transport voor 69,7% van de totale CO2-uitstoot (2016). Dit omvat de uitstoot van het particulier en commercieel vervoer, alsook het openbaar vervoer (De Lijn) door verplaatsingen op het grondgebied van de gemeente. Scheepvaart en spoorverkeer zitten niet in de cijfers. In de gemeente Melle is de totale CO2-uitstoot door transport per inwoner 5,35 ton (inclusief snelwegen). In Oost-Vlaanderen is dat 2,29 ton en in het Vlaams Gewest 2,06 ton.

X