Frank Verbeke:algemeen directeur   St Elisabeth Ziekenhuis Zottegem, Vera Gypens: CAW, Griet Van Caenegem: voorzitster Soroptimist Zottegem, Dr Kris Cooman: voorzitter Pancea, Dr Arlette   De Lombaert, huisarts.

Zottegemse soroptemisten zijn duidelijk: “Geweld tegen vrouwen moet stoppen”

Op woensdag 20 november organiseerde   Soroptimist Zottegem   Zuid-Oost-Vlaanderen in het AZ Sint-Elisabeth een infoavond over geweld tegen vrouwen. De infoavond was bedoeld voor hulpverleners en kaderde in een campagne van de Verenigde Naties.

De Zottegemse soroptimisten konden rekenen op de steun van het ziekenhuis,   huisartsenkring Panacea en het CAW Oost-Vlaanderen. We citeren Vera Gypens van de dienst slachtofferhulp en team partnergeweld van het CAW:

“Uit de Belgische politiestatistieken blijkt dat in 2018 51.613 processen-verbaal opgemaakt zijn over familiaal geweld. 39.249 pv’s handelen over geweld binnen een koppel, in de meeste gevallen gaat het over fysiek geweld, in tweede orde over psychisch geweld en in mindere mate over seksueel en economisch geweld. In CAW Oost-Vlaanderen kregen in 2018 2.366 cli ënten een hulpverleningsaanbod mbt familiaal geweld. In 1.310 casussen betrof het één of andere vorm van partnergeweld. Dit is evenwel nog maar het topje van de ijsberg gezien partnergeweld een groot dark number kent. Het CAW wil dan ook mee inspanningen leveren om het taboe op partnergeweld te doorbreken,    het thema bespreekbaar te maken en in een passend hulpverleningsaanbod te voorzien.”

Wat doet het CAW rond familiaal geweld?

“Het aanbod van het CAW beslaat een continuüm van minder tot zeer ingrijpende hulp. Aan de ene kant van het spectrum is er  1712, de telefonische hulplijn (zie ook    www.1712.be) voor iedereen met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Aan de andere kant bevindt zich het vluchthuis waar vrouwen en kinderen terecht kunnen, die omwille van familiaal geweld nood hebben aan een geheim adres en een veilige plek.

Wat is het aanbod van het CAW ?

Het CAW biedt tijdens en na familiaal geweld of partnergeweld: ondersteuning, begeleiding: individueel, koppelbegeleiding, een groepsaanbod en opvang van mannen, vrouwen met/zonder kinderen.

Wat stellen we vast?

Partnergeweld gaat in 20% van de situaties over intiem terrorisme, daarbij is sprake van macht, dominantie en controle, vaak gelinkt aan een persoonlijkheidsstoornis. In 80 % van de situaties gaat het over situationeel partnergeweld voortkomend uit escalerende interacties tussen een koppel. De aanpak van intiem terrorisme is veiligheid aanbieden. Situationeel partnergeweld vraagt veiligheid én communicatie installeren. M.a.w in 80% van de situaties kan hulpverlening een impact en effect hebben. Evenwel zijn het de meest extreme situaties van intiem terrorisme die de pers halen, begrijpelijk omwille van de desastreuse en zeer ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en diens context. Toch is een genuanceerde beeldvorming over partnergeweld hier op zijn plaats willen we hulpverlening mogelijk maken voor de grootste groep waar situationeel partnergeweld voorvalt. Niet polariseren tussen dader en slachtoffer dus, maar zoeken naar een hulpverleningsaanbod dat beiden aanspreekt (en motiveert) met voor beiden erkenning van het probleem waarmee geworsteld wordt. We weten uit ervaring dat het koppel wil dat het partnergeweld stopt maar vaak de relatie niet.”

Wat is er nodig?

“De aanpak van partnergeweld vraagt een hulpverleningsaanbod dat snel inzetbaar is en bij hoog oplopende conflicten kan aangeboden worden. Samenwerking met en doorverwijzing van politiediensten, OCMW’s, medische sector, thuiszorgdiensten, … naar de hulpverlening dragen daartoe bij. “