Mondmaskerplicht in hele politiezone Rhode & Schelde

Bevestiging van het afschaffen van alle evenementen, kermissen en activiteiten in de gemeenten Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele

PERSBERICHT : Politiezone Rhode & Schelde

Bevestiging van het afschaffen van alle evenementen, kermissen en activiteiten in de gemeenten Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele ten gevolge van de nationaal verstrengde coronamaatregelen.

Vanaf zaterdag 1 augustus en dit tot en met 30 september, worden alle evenementen, kermissen en activiteiten in de gemeenten Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele van onze politiezone Regio Rhode & Schelde, geannuleerd.
De burgemeesters van de vier gemeenten hebben deze ‘preventieve’ beslissing in onderling overleg genomen met steun van hun college en na goedkeuring van de waarnemende provinciegouverneur en de gezondheidsinspecteur.
In de voorbije weken werden een aantal aanvragen op ons grondgebied ingediend voor het organiseren van evenementen en activiteiten die een volkstoeloop veroorzaken van mensen uit verschillende bubbels, waardoor het risico op besmettingen heel groot wordt. Daarenboven zijn op het grondgebied van de gemeenten activiteiten gepland die een identiek risico inhouden.
Het is in geen geval de bedoeling om de reguliere bijeenkomsten van de plaatselijke socioculturele verenigingen, de plaatselijke

Burgemeester Merelbeke Filip Thienpont

jeugdverenigingen alsook de trainingen van de plaatselijke sportverenigingen middels dit besluit te viseren voor zover deze toegelaten zijn door het MB van 30.06.2020 en de respectievelijke sectorale protocollen. Deze mogen dus doorgaan mits in achtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen.
Het is daarentegen wel de bedoeling passende maatregelen te treffen inzake de aangevraagde bijkomende activiteiten en evenementen met een openbaar en publiek karakter.
Het risico op verspreiding van het virus op alle dergelijke evenementen is immers onaanvaardbaar en onverantwoord groot. Spijts goede bedoelingen van de organisatoren en voor zover de algemene basismaatregelen (dragen mondmaskers, respecteren social distancing, hygi ëne, opsplitsen in bubbels, registratie, enz) op het terrein van de verschillende evenementen strikt toegepast kunnen worden, zijn de lokale besturen de mening toegedaan dat deze maatregelen onvoldoende garantie geven om het virus te bestrijden.

 

burgemeester Oosterzele Johan van Durme

Deze evenementen zorgen voor ontspanning, maar de maatschappelijk en sociale relevantie van deze activiteiten alsmede mogelijks economische en financi ële belangen die in mindere of meerdere mate zouden meespelen, wegen niet op tegen de ermee gepaard gaande gezondheidsrisico’s.
De bevolking verwacht dan ook van de lokale besturen de handhaving van de algemene volksgezondheid teneinde het maatschappelijk onaanvaardbare risico op sluiting van meer essenti ële sectoren (WZC’s, gemeentelijke dienstverlening, scholen, winkels, horeca, … ) bij verdere nieuwe uitbraken van het virus te voorkomen.
In de voorbije dagen en weken is evenwel gebleken dat

Burgemeester Melle Dirk De Maeseneer

besmettingshaarden heel snel en onverwacht kunnen uitbreken. De besmettingsgraad op het grondgebied van de lokale besturen die ressorteren onder de lokale politiezone Regio Rhode & Schelde is momenteel nog laag en

de burgemeesters binnen onze zone willen dit tot elke prijs beheersbaar houden.

Burgemeester Destelbergen Elsie Sierens

De burgemeesters van de lokale politiezone Regio Rhode & Schelde, hebben daarom in onderlinge video-conferentie van 31 juli 2020 en in overleg met hun respectieve colleges, de voorkeur uitgedrukt om een zonale aanpak na te streven bij een dergelijk evenementenbeheer voor het gehele grondgebied van de politiezone.
Deze globale cluster betreft een bevolkingsgroep van m éér dan 68.000 inwoners en is representatief voor een uniforme maatregel. Een zonale regeling in de 4 gemeenten van de lokale politiezone Regio Rhode & Schelde biedt daarom duidelijkheid aan iedereen.

Zijn bijgevolg niet meer toegestaan vanaf 1 augustus tot en met 30 september:
Alle door de lokale besturen geplande kermissen, vrijetijdsactiviteiten en -evenementen voor de maanden augustus en september 2020. Dit geldt ook voor de jaarmarkt.
In afwijking van het eerste lid, kunnen de bestaande vrijetijdsactiviteiten van de gemeentelijke diensten sport en jeugd alsook de reguliere reeds bestaande wekelijkse markt nog steeds doorgaan, mits respect voor de vigerende veiligheidsvoorschriften.

Alle door externe organisatoren geplande, reeds toegestane activiteiten of nog te organiseren evenementen met een openbaar karakter en gericht tot het brede publiek, al dan niet in de rand van de kermissen (optredens, wielerwedstrijden, eetfestijnen, …. – niet-limitatieve opsomming).
De organisatoren of betrokken initiatiefnemers worden pro-actief gecontacteerd nopens deze maatregel.

De evenementen met publiek voor respectievelijk 100 aanwezigen (indoor) en 200 (outdoor) zoals voorzien in artikel 11, §4 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Afhankelijk van de evolutie van de besmettingsgraad en in functie van de evolutie van de federale maatregelen kunnen deze maatregelen verlengd of ingekort worden. Dit gebeurt steeds na evaluatie door de lokale besturen, in samenspraak en na overleg met de respectievelijke veiligheidsdiensten, de diensten en collega’s van de lokale politiezone Regio Rhode & Schelde.

Overeenkomstig de richtlijnen voorgeschreven in het ministerieel schrijven van 24 juli 2020 inzake het beheer van de federale fase en de uitvoering van de lokale maatregelen, zoals ons overgemaakt op diezelfde datum, is op 31 juli 2020 per mail en telefonisch overleg gepleegd met de waarnemende gouverneur en de bevoegde arts van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit overleg heeft geen aanleiding gegeven tot verdere opmerkingen, noch enig voorbehoud bij de te nemen maatregelen en kan dus beschouwd worden als zijnde gunstig.

Samen houden we het veilig!