Vlaamse middelen voor sport, jeugd en cultuur effici ënt en veelzijdig besteed

De stad Zottegem krijgt 272.941 euro uit het Vlaams noodfonds ter ondersteuning van lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen.

Het stadsbestuur heeft een plan van aanpak klaar om deze middelen effici ënt en doelgericht in te zetten. “We gingen daarbij niet over één nacht ijs,” benadrukt burgemeester Jenne De Potter.

“We hanteren twee basisprincipes: enerzijds is er nood aan directe ondersteuning van de verenigingen, anderzijds kijken we op langere termijn; we weten immers nog niet waar de crisis eindigt.” Het stadsbestuur besliste om de bijna 273.000 euro, in drie potten te verdelen. “De grootste pot is goed voor 150.000 euro, en gaat rechtstreeks naar alle erkende sport-, jeugd- en cultuurverenigingen,” duidt schepen van financi ën Leen Goossens. “Voor sport loopt dit via de normale werkingssubsidies.

Voor jeugd en cultuur roepen we een hinderpremie in het leven, om de gemiste inkomsten te compenseren waar het kan. De tweede pot, goed voor 70.000 euro, is voorzien voor extra logistieke ondersteuning in het komende werkingsjaar. Tenslotte parkeren we 53.000 euro als injectiesubsidie bij de heropstart van socio-culturele activiteiten in het algemeen en specifiek met bijzondere aandacht voor kwetsbaren.”

Verdubbeling van de sportsubsidies

De sportclubs kunnen voor dit werkingsjaar rekenen op een verdubbeling van de normale werkingssubsidie. “Na overleg binnen het coördinatieteam van de sportadviesraad, bleek het verdubbelen van 55.000 euro werkingssubsidies naar 110.000 euro, de meest logische oplossing,” zo vindt ook schepen van sport Brecht Cassiman. “Het subsidiesysteem beloont jaarlijks alle erkende clubs evenredig naar aantal leden, deelname aan competities, gediplomeerde trainers etc. We durven deze eerlijke verdeelsleutel dan ook doortrekken in het verdelen van de extra middelen, en het brengt geen extra administratie met zich mee voor de clubs, noch voor onze eigen sportdienst.”

Hinderpremies voor jeugd en cultuur

De Zottegemse jeugd- en cultuursector kan rekenen op 95.000 euro aan directe ondersteuning. “Hiervoor werkt de dienst vrije tijd op dit moment een eenvoudige hinderpremie uit. Zo kunnen we op een laagdrempelige manier bevragen wat de geleden schade is,” weet schepen van jeugd en cultuur Lieselotte De Roover. “Een aanvraagprocedure wordt opgesteld en een werkgroep zal alle aanvragen voor 31 oktober bundelen en evalueren. De middelen worden dan verdeeld op basis van de aanvragen. Jeugd- en cultuurverenigingen die vragen hebben over deze hinderpremie kunnen terecht bij cultuur@zottegem.be.”

Logistieke ondersteuning voor sport, jeugd en cultuur

Naast de rechtstreekse financi ële ondersteuning zullen verenigingen ook kunnen genieten van logistieke steun: 70.000 euro wordt voorzien voor de ‘corona-proof’ organisatie van activiteiten. De stad kan financieel tussenkomen of zelf hygi ënisch materiaal aanbieden, zoals alcoholgel, mondmaskers, digitale koortsthermometers, handschoenen, etc. “We overwegen ook de aankoop van extra nadars, tenten, tafels en stoelen, die we dan via de uitleendienst aan de verenigingen kunnen ontlenen,” legt schepen Brecht Cassiman uit. “E én eindverantwoordelijke zal hierbij een vast aanspreekpunt vormen voor de verenigingen, om adequaat te kunnen ingaan op de noden, in functie van de beschikbaarheid van middelen.”

Heropstart subsidies

Het derde en laatste subsidieluik, goed voor ongeveer 53.000 euro, staat in het teken van de heropstart van
socio-culturele activiteiten in de Egmontstad, overkoepelend voor sport, jeugd en cultuur. Dit kan gaan
over de organisatie van nieuwe of alternatieve kleinere socio-culturele activiteiten met een artistieke
prestatie, een logistieke of financi ële tussenkomst voor de promotie ervan, en er is aandacht voor de
kwetsbaren in onze lokale samenleving. Zo wordt het ‘Rap op stap’ kantoor binnen het OCMW verder
uitgebouwd. “We zitten nog even aan corona gebeiteld,” is burgemeester De Potter realistisch. “De
middelen uit de laatste pot zullen we daarom pas in 2021 verdelen, op basis van de aanvragen die we voor
het einde van het jaar ontvangen.”