Illustratieve afbeelding van IndiraFoto via Pixabay

In Strijpen mogen 22 populieren tegen de vlakte, 47 aan De Vlamme niet

  • Het stadsbestuur ontving twee aanvragen voor het vellen van in totaal 47 populieren in het grensgebied Erwetegem/Sint-Goriks-Oudenhove. In de ene aanvraag ging het om 20 en in de andere om 27 bomen op twee verschillende percelen die beide via dezelfde landbouwweg (chemin nr. 11) takken aan De Vlamme. Van de 47 kaprijpe populieren groeiden er trouwens 28 op langsheen die landbouwweg. Van de overige bevinden er zich 9 op de perceelsgrens met het bos en 8 in de omgeving van de Karnemelkbeek en Traveinsbeek. In beide gevallen echter werd de omgevingsvergunning (de vroegere kapvergunning) geweigerd, ondermeer omdat de populieren deel uitmaken van het landschappelijk geheel van de Steenbergse Bossen. Ook vanwege het Agentschap Natuur en Bos kwam er omtrent deze aanvragen een ongunstig advies.

  • In Strijpen mogen 22 populieren wel tegen de vlakte. Het betreft 19 kaprijpe en drie zieke bomen die staan op een soortenrijk permanent grasland aan de Sint-Andriessteenweg. Dit impliceert dat de biologische waarde van dit grasland absoluut behouden moet blijven. Met betrekking tot deze aanvraag voor de nodige vergunning bracht het Agentschap Natuur en Bos een gunstig advies uit en wordt gesteld dat het kappen van die bomen geen onherstelbare schade tot gevolg zal hebben voor de natuur in dit stuk VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk). Omwille van de ecologische en landschappelijke waarde is heraanplanten met een standplaatsgeschikte boomsoort weliswaar aangewezen
X