CORONAPROOF GEMEENTERAAD

Brakelse Open Vld meerderheid blijft zich hardleers verzetten tegen een digitale gemeenteraad

In veel   omringende gemeenten is de maandelijkse gemeenteraad een digitale bijeenkomst. De Brakelse   liberale meerderheid blijft hardleers bij haar standpunt om fysiek te vergaderen.

Er wordt door de oppositie telkens verwezen naar het standpunt van premier Alexander De Croo die aandringt om maximaal aan telewerk te doen.

Burgemeester Stefaan Devleeschouwer verdedigde zijn standpunt nog eens uitvoerig. “Alles wordt georganiseerd met inachtneming van de   coronamaatregelen. Iedereen zit in deze grote sporthal op veilige afstand van mekaar. Er zijn twee micro’s voorzien. In de toekomst overwegen we een installatie waarbij ieder raadslid over een eigen microfoon beschikt.”   De weinige bezoekers van de gemeenteraad wijzen daar al lang op want als de oppositie met de rug naar de pers zit zijn ze soms nauwelijks te begrijpen.

Jan Haegeman (N-VA) die uitvoerig aan bod kwam in een eerder bijdrage over de Brakelse gemeenteraad   ( Brakels N-VA gemeenteraadslid Jan Haegeman dient klacht in bij arbeidsinspectie wegens fysieke gemeenteraad — NUUS) bleef hameren op een digitale raad. Dergelijk signaal is een vorm van solidariteit met de talrijke   mensen die   hun zaak niet mogen openen omwille van de coronamaatregelen en wij zitten hier “gezellig” te vergaderen.

Burgemeester Stefaan Devleeschouwer bleef op zijn standpunt. ” Een fysieke gemeenteraad   blijft een meerwaarde. Er is meer emotie en beleving. Tevens zijn er gemeenten die meer dan 40000 euro uitgeven aan streaming”.

Er zijn wel gemeenten die via teams of youtube geen uitgaven hebben aan de streaming.

Hedwin De Clercq (SP.a) postte op facebook: ”  En maar koppig blijven weigeren om digitaal te vergaderen. De enige reden is dat ze niet willen dat de Brakelaars kunnen meevolgen hoe de Trumpmeerderheid van Brakel de ene ondemocratische beslissing na de andere neemt.”

Democratisch gehalte

Men kan zich als waarnemer vragen stellen rond het democratisch gehalte van een gemeenteraad. Een voorbeeld hiervan was het punt rond mobiliteit. Voorzitter Marcel Saeytijdt vroeg of er opmerkingen zijn rond het punt mobiliteit en dat was het.

Mobiliteit wat- over wat – waarom? Hoe kan men in Brakel in godsnaam een gemeenteraad nauwkeurig volgen.

In andere gemeenten geeft de bevoegde schepen   een korte inleiding over het desbetreffende punt. In Brakel weet men bij heel wat punten zelfs niet over wat het eigenlijk gaat. Veel waarnemers delen dit standpunt maar ik schrijf het hier eens uit!!!!

Toen Herman De Croo het voor het zeggen had lag er een papiertje met een beknopte inleiding van het desbetreffende punt   met cijfers en feiten. Vandaag stelt die communicatie nauwelijks iets voor of redeneert men hier als volgt. Hoe minder we wijs maken – hoe minder lastige vragen   er komen. Om terug te komen op het punt mobiliteit – het ging om het aanvullend verkeersreglement betreffende parkeren – dat was het.

Beleidsplan handhaving ruimtelijke ordening goedgekeurd

Schepen Peter Vanderstuyf: ” Het beleidsplan handhaving ruimtelijke ordening steunt op twee pijlers: de aanwerving van een gemeentelijke handhavingsambtenaar en op een aantal prioriteiten die werden vastgelegd door de gemeenteraad.

De vastgestelde prioriteiten zijn voor Brakel: het respecteren van de voorwaarden zoals wordt bepaald in een afgeleverde omgevingsvergunning (bijvoorbeeld, afstandsregels bij bouw van een woning, plaatsen septische put,…), zonder enige vergunning verhardingen of reli ëfwijzigingen uitvoeren, wijzigen van de functie van een pand (bijvoorbeeld van een winkel zomaar een bistro maken,…), opsplitsen van een woning in een meergezinswoning,   aansnijden open ruimte, aantasten groen (bijvoorbeeld het rooien van bomen,…) en het niet respecteren van de gemeentelijke verordeningen.

Om dit te kunnen afdwingen zal de overtreder eerst schriftelijk in kennis worden gesteld en zal een volledig administratief traject worden doorlopen   waarbij de nadruk zal liggen op overleg en dialoog. Pas wanneer blijkt dat de overtreder hardleers is zal er sanctionerend worden opgetreden en dit al dan niet met het uiteindelijk overmaken van het dossier aan het parket.

De gemeente heeft niet als doel om actief op zoek te gaan naar bouwmisdrijven maar eerder remedi ërend op te treden. De handhavingsambtenaar is er vooral om het takenpakket van onze omgevingsambtenaren te verlichten waardoor deze laatsten meer tijd zullen krijgen om enerzijds sneller omgevingsvergunningen te kunnen afleveren en anderzijds de ruimtelijke planning ten behoeve van ons mooie Brakel te sturen. Daarbij komt nog dat er een soort van taakverdeling bestaat waarbij bijvoorbeeld overtredingen in natuurgebied worden opgevolgd door de gewestelijke stedenbouwkundige inspectie.

Persoonlijk vind ik het een beetje jammer dat gemeenten dit moeten doen. Ten slotte worden praktisch alle regels inzake ruimtelijke ordening bepaalt door de hogere overheid, dus vind ik het ook maar logisch dat diezelfde overheid zijn eigen regels controleert. Dit vooral overwegende het feit dat geen kat nog weet hoe die regels nu echt in elkaar zitten en dit omwille van de eindeloze complexiteit en vooral het gebrek aan enige visie!!”

Brakelse deelauto rijdt niet  

In juni werd met veel tamtam aangekondigd dat Brakel over een deelauto beschikt. Gemeenteraadslid Veronique Lenvain (Vlaams Belang) stelde daar een vraag over aan schepen voor mobiliteit Sabine Hoeckman.

Veronique Lenvain :” Deze wagen wordt nauwelijks gebruikt.”

Schepen voor mobiliteit Sabine Hoeckman zei dat uiteraard veel te maken heeft met de coronapandemie. “Er was een info-vergadering maar door de corona viel dit weg. Na de pandemie komen we hier op terug om dit te promoten.”   Vraag blijft of dergelijk concept gaat aanslaan in een landelijk gebied.

Gepensioneerde werknemer terug aan de slag

Gemeenteraadslid Hedwin De Clercq stelde zich vragen waarom een gepensioneerd werknemer van de gemeente Brakel terug werd ingezet bij strooiingswerken. Waar zit de vakbond en hoe kan dit?

Schepen Sabine Hoeckman zei dat het slechts ging om een zeer beperkt aantal uren. “De man in kwestie had veel know how in de bestrooiing van de wegen en kon dit slechts doorgeven als de situatie zich voordeed.”

wordt vervolgd!!!!!