Nieuwe bouwaanvraag voor overstromingsgevoelige Unal-site


Beeld: W. Schrever en Climaxi


Geraardsbergen. Voor de Unal-site werd een nieuwe bouwaanvraag ingediend voor een kmo-zone van 96 units met zes bedrijfsverzamelgebouwen. De provinciaal omgevingsambtenaar stelt in zijn verslag voor om Lukona nv  een omgevingsvergunning onder voorwaarden te verlenen. De provincie Oost-Vlaanderen heeft nog niets beslist. Volgens Climaxi kan de site beter als waterbuffer worden ingericht, ‘ter bescherming van de stad tegen wateroverlast.’

Lukona, Kortrijksestraat 439 te Oostkamp en Vanhee Franky, Kortrijksestraat 439 te Oostkamp, hebben per beveiligde zending van 27 april 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het betreft een aanvraag tot het ontwikkelen van een kmo-site met zes bedrijfsverzamelgebouwen.

In 2016 waren er al plannen om op de site een shopping center te maken. Onder druk van diverse milieuorganisaties en tal van omwonenden werden de plannen naar de papiermand verwezen. De omgevingsvergunning werd dan ook niet toegekend.

Positief advies
Volgens het Milieufront Omer Wattez werden inmiddels zeven vergunningen vernietigd door de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen over een periode van zeven jaar (2013-2020). ‘Samen hebben die vernietigde vergunningen betrekking op een totale oppervlakte van 17 hectare (of dus 71% van de totale bedrijfssite). De vergunningen werden om diverse redenen vernietigd: meestal omwille van een gebrekkige watertoets, soms door het ontbreken van een milieueffectenrapport en één keer omdat het project niet in overeenstemming was met de gewestplanbestemming.’

Intussen maken een aantal bedrijven gebruik van de site om een beperkt aantal activiteiten te ontplooien. Vorig jaar werd een nieuwe aanvraag ingediend voor een kmo-zone met 96 bedrijfsunits en 6 bedrijfsverzamelgebouwen. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 7 september 2020 de omgevingsvergunning geweigerd.

De aanvrager tekende beroep aan. De provinciaal omgevingsambtenaar stelt in zijn verslag voor om Lukona nv  een omgevingsvergunning onder voorwaarden te verlenen. De provincie Oost-Vlaanderen heeft nog niets beslist. Climaxi : ‘Nochtans stelt het departement Mobiliteit en Openbare werken van de Vlaamse Overheid heel wat vragen in diens advies over de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid van de Gaverstraat.’ Ook worden vragen gesteld over het kruispunt met de Guilleminlaan, dat helemaal niet aangepast is   voor dergelijk verkeer. ‘Bovendien is de weginfrastructuur niet voorzien op extra vrachtvervoer en kan ze geen veilige toegang/doorgang garanderen. De site ligt in een afgelegen hoek met veel omwonenden, zonder veilige aansluiting’, werpt Climaxi op.

Tot slot ligt de ganse site in overstromingsgevoelig gebied. ‘Het vloerpeil van de geplande bedrijfsunits is zelfs nog 30 cm lager dan het vloerpeil van het destijds geplande mega-shopping center.’

Waterbuffer
Climaxi maakt zich duidelijk zorgen over de vergunningen die op deze site lopen: ‘Nadat 3 vergunningen op rij vernietigd werden door de Raad van State kreeg de firma Rebuco opnieuw een milieuvergunning van de bevoegde minister om de activiteiten te kunnen verder zetten. Rebuco is een firma in verwerking van afvalstoffen waaronder asbest. Hun huidige vergunning loopt nog tot 2022.’

Volgens Climaxi zou het veel beter zijn om van de site een waterbuffer te maken. ‘Door het af te graven zou het bij wateroverlast een enorme meerwaarde in de bescherming van het stadscentrum vormen. Het gaat om een volume van 200 miljoen liter water dat hier aan extra overstromingsruimte gecre ëerd zou kunnen worden.’

Ook Milieufront Omer Wattez   vraagt al meer dan vijftien jaar om dit gebied terug te transformeren tot Dendermeersen.

Voor meer info:
https://www.climaxi.be/nieuws/nieuwe-bouwaanvraag-op-de-unal-site
https://milieufrontomerwattez.be/nieuws/de-strijd-om-de-unal-site-geraardsbergen

Julien Borremans