Opnieuw geen groen licht voor seniorenresidentie in Sint-Maria-Oudenhove

Ook op de zoveelste vergunningsaanvraag voor de bouw van 91 assistentiewoningen in Sint-Maria-Oudenhove is door het college van burgemeester en schepenen negatief geantwoord. De aanvrager zou er deze seniorenresidentie willen inplanten op een terrein van bijna 1,9 ha (18.858 m ²) tussen de Bontestraat en Lammerstraat. Naast parkeergelegenheid voor 66 wagens zou in het gebouwencomplex ook bijhorende accommodatie voorzien worden zoals een superette voor de bewoners, gemeenschappelijke ruimtes, een keuken en restaurant met buitenterras, een indoorzwembad, ruimtes voor kinesitherapie en fitnesstraining, een conci ërgewoning, burelen en bergingen enz.

Dat deze bouwplannen geen groen licht krijgen, gebeurt niet voor het eerst. Al bijna vijf jaar geleden, in april 2016, werd een eerste vergunningsaanvraag, oorspronkelijk voor 169 assistentieflats, door het stadsbestuur behandeld en geweigerd. Enkele maanden later, in september 2016, besliste de bestendige deputatie van de provincie om het beroep tegen die weigering van stad Zottegem niet in te willigen. In november van datzelfde jaar werd reeds een tweede (aangepaste) aanvraag ingediend maar stopgezet nadat de noodzakelijke archeologienota bleek te ontbreken. In mei 2017 viel een derde aanvraag, ditmaal voor de bouw van 89 assistentiewoningen, in de bus bij het stadsbestuur dat deze plannen evenmin zag zitten. Tegen deze weigering werd geen beroep ingesteld. Daarop volgden nog een aantal nieuwe aanvragen die echter ook stopgezet werden, o.a. wegens diverse onvolledigheden.

Naast een opmerking over ondermeer de voorziene parkeergelegenheid die onvoldoende geacht wordt voor eigen wagens van (een deel van) de bewoners van de 91 woonunits, bezoekers, personeel en andere dienstenverstrekkers, hebben de belangrijkste redenen tot weigering van de vergunningsaanvraag te maken met het aspect ruimtelijke ordening en de ligging van de bouwplaats. Opgemerkt wordt dat dergelijke gemeenschapsvoorzieningen, en meer specifiek assistentiewoningen, meer thuishoren in een stedelijke context of dorpskern. Gesteld wordt dat er in dit geval dus qua functionaliteit stedenbouwkundige belemmeringen zijn vermits de bouwplaats te veraf van de kernen van Zottegem, Lierde en Brakel gelegen is en dat dergelijke geïsoleerde inplanting dan ook niet opportuun is. Daarnaast worden de bouwplannen ook strijdig met de goede ruimtelijke ordening bevonden. Geoordeeld wordt dat er geen sprake kan zijn van landschappelijke integratie maar dat de grootschaligheid van het project integendeel leidt tot een negatieve visuele impact en verstoring van het landelijke karakter van de omgeving. Verder wordt ook opgemerkt dat het bouwprogramma quasi identiek is aan dat van de aanvraag die in 2017 geweigerd werd. Voegen we hier tot nog aan toe dat het gebruikelijke openbaar onderzoek 687 bezwaarschriften opleverde.

Aanvrager in beroep: Net voor het publiceren van dit artikel vernemen wij dat de aanvrager ditmaal wel opnieuw tegen de weigering van de omgevingsvergunning beroep heeft aangetekend bij de bestendige deputatie. Vooraleer in dit dossier een beslissing te nemen, zal deze provinciale overheid nu eerst een hoorzitting houden. De datum waarop deze zal plaatsvinden, moet nog bepaald worden maar het Zottegemse stadsbestuur heeft reeds laten weten dat het ook, naast nog andere adviesinstanties, wil gebruikmaken van de mogelijkheid om tijdens deze zitting gehoord te worden en het standpunt van de stad toe te lichten en te verdedigen (bij monde van burgemeester Jenne De Potter, schepen Evert De Smet en de stedelijke omgevingsambtenaar).