Derde Zwalmbeekforum in Munkzwalm

Bijkomende maatregelen zijn nodig

Onlangs had het derde Zwalmbeekforum plaats waar Zwalm, Horebeke en Zottegem aan mee werkten. Brakel deed niet mee aan dit forum.

Hierbij kregen de talrijk opgekomen toehoorders antwoorden van hoe het nu verder moet.

Beschermen van woningen blijft belangrijk want door de klimaatsverandering zal het onmogelijk zijn om overstromingen volledig te vermijden. Er moet samengewerkt worden om overstromingsrisico’s op een duurzame manier te verminderen.  Denken we hier aan: waterdichte deklaag muurtjes, waterafvoer beveiligen tegen terugstroming enz….

Men onderzoekt de mogelijkheid van een stedenbouwkundige verordening zodat men bepaalde  maatregelen kan verplicht maken zoals: minder verhardingen – regels hemelwaterputten. Er moet een afwegingskader zijn om het groenblauw netwerk in het stroomgebied te versterken.

Onderhoud en beheer

Horebeke, Zottegem en Zwalm zetten voor hun gemeente een meldpunt op waar inwoners terecht  kunnen met meldingen met betrekking tot waterlopen.

De aangelanden  worden er op gewezen op het belang van de regels voor het beheer van de oevers van de waterlopen. Er moet een actief handhavingsbeleid zijn betreffende ongepast  gebruik van de oevers van de waterlopen.

Uitbreiding  buffercapaciteit

Zo wil men de buffercapaciteit aan de Meersestraat- Boekelbaan uitbreiden om het overstromingsrisico langs de Smarre te verminderen.  Dit geeft tevens positieve evoluties oor Nederzwalm.

De gemeente Horebeke gaat erosiemaatregelen nemen aan de Kromstraat, Rokegem en de Matersestraat.  Zwalm en Horebeke starten een hemelwaterplan.

In het stroomgebied van de Molenbeek  en de vallei van de Peerdenstokbeek komt er bijkomende buffercapaciteit.  De stad Zottegem plakt de problematiek van de wateroverlast in Velzeke aan. Men spreekt van een ondergrondse buffer te creëren onder het Romeins Plein. Er is een erosieprobleem in de Paddenstraat waar sommige taluds moeten hersteld worden.

Het water afkomstig uit Zottegem dat naar de Zwalmbeek loopt wordt momenteel slechts opgevangen door één gecontroleerd overstromingsgebied aan de Bettelhovebeek.

Als men er in de toekomst in slaagt om in de vallei van de Molenbeek  bijkomend 140.0000kubieke meter water te bufferen dan heeft dat een gunstig gevolg voor Munkzwalm. Het waterpeil zou er 22cm lager komen te staan  bij overstromingen maar men moet wel rekening houden dat deze bufferfunctie het landbouwgebruik van de gronden niet onmogelijk maakt. In Munkzwalm blijft het moeilijk om stroomopwaarts voorbij de Zwalmmolen extra buffercapaciteit te creëren.

In Nederzwalm heeft men terugkomende problemen met de beperkte capaciteit met de koker onder de Hoogstraat. Een oplossing zou zijn deze te verbreden tot 9 meter. Afwachten wat men  gaat realiseren!!

X