Jo Van Driessche, de vertegenwoordiger van Milieufront Omer Wattez neemt ontslag uit de Lierdse MiNa-raad.

Uit diverse bronnen vernamen we dat Dhr. Jo Van Driessche zijn ontslag aanbood in de Milieu- en natuurraad van de gemeente Lierde.

Jo vertegenwoordigde in deze raad het Milieufront Omer Wattez. Deze vereniging zal dus voor een opvolger voor Jo dienen te zorgen.

Dit ontslag kwam voor velen zeker niet als een verrassing daar dit er al geruime tijd zat aan te komen. Het was duidelijk dat Jo de laatste tijd meer en meer afstand nam van de raad en dat het hem steeds meer en meer energie koste om zijn mandaat ernstig in te vullen. Jo was duidelijk iemand die zich steeds positief wilde inzetten doch deze inzet voor constructieve medewerking leidde maar al te dikwijls tot frustratie, onmacht en negatieve gevoelens.

Vroegere verslagen van de MiNa-raad kunnen hier omtrent zeker meer duidelijkheid geven Zo kan je er onder meer in weervinden dat de gemeente Lierde het “Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan” (GNOP) kwijt is. Of toch alleszins gedeeltelijk want Jo bezorgde het tekstgedeelte, waarvan hij een digitale kopij bewaard had, terug. De kaarten zijn blijkbaar echter nog steeds kwijt.

Dat er niet enkel bij Jo het nodige ongenoegen te vinden is blijkt uit het feit dat we via via de ontslagmail van Jo kregen toegespeeld. Reden genoeg om dus hier en daar ons oor te luisteren te leggen.

Hieruit konden we opmaken dat de MiNa-raad blijkbaar niet altijd efficiënt en effectief werkte. Verslagen en beslissingen werden niet steeds tijdig, inhoudelijk en consequent voorbereid en opgevolgd. Wat maakte dat de tijd en energie die velen, zoals ook de begeleidende medewerkers van de gemeentelijke administratie, er in staken verloren ging.

Volgens Jo is ook de (ver)houding van het beleidsniveau zijnde het College van Burgemeester en Schepenen ten aanzien van de MiNa-raad systematisch terughoudend, overdreven beperkend, investeert weinig vertrouwen en erkenning. “Relevante informatie komt fragmentarisch, onduidelijk, pas achteraf over de tafel of gaat verloren (GNOP!!!). Adviezen omtrent concrete wantoestanden, kleinschalige concrete acties (passend binnen het gemeentelijke beleid) worden “dood”gemaakt als zijnde beleidsmatig optreden van de Mina-raad. De verslagen van het CBS vermelden geen enkele agendering noch behandeling van formele adviezen van de MiNa-raad; de inhoudelijke feedback over besproken adviezen is karig.” laat Jo in zijn ontslagbrief weten. Doch hij sloot af met de wens dat de Mina-raad toch nog een betekenisvolle en constructieve toekomst tegemoet gaat.

X