Er komen geen woontorens in Stadsweg en Oudenaardsestraat. Bewoners halen slag thuis.


Geraardsbergen. In november 2021 vergunde het stadsbestuur een bouwproject voor 9, 6 en 4 bouwlagen op de hoek van de Oudenaardsestraat en de Stadsweg (aan de spoorwegbrug) en dit op advies van haar omgevingsambtenaar. Heel wat omwonenden tekenden beroep aan bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. De deputatie besloot dat de ingediende bezwaren van de bewoners bij het stadsbestuur terecht waren en weigerde nu in beroep de vergunning voor het bouwproject. De deputatie reageert scherp en schrijft dat niet kan gesteld worden ‘dat met voorliggend project een meerwaarde wordt gerealiseerd voor de buurt’.

‘Waar het college van burgemeester en schepenen meent dat de locatie geschikt is voor een verhoging van het ruimtelijk rendement, is haar standpunt op het eerste gezicht niet gebaseerd op een juiste beoordeling van de concrete kenmerken van de omgeving. De overweging in de bestreden beslissing dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor verhoging van het ruimtelijk rendement lijkt uit te gaan van foutieve omgevingskenmerken’, meent de deputatie.

‘In strijd met de goede ruimtelijke ordening.’
De deputatie verwijst verder naar een arrest van 16 maart 2021 waarbij de Raad van State ook al een beslissing van het stadsbestuur vernietigde om aan de Reepstraat (andere kant van de spoorwegbrug) een woontoren te laten bouwen met 9 bouwlagen. De bestaande bebouwing in de omgeving dient qua bouwhoogte als beeldbepalend te worden beschouwd. Voor het kernstadgebied is dit 3 bouwlagen met een dakverdieping.

De deputatie is bijzonder scherp: ‘De schaal, de visuele vormgeving, de dichtheid (148 woningen per hectare) en de bouwhoogte wijken manifest af van de rest van de onmiddellijke én ruimere omgeving. Er zijn geen vergelijkingspunten in de buurt. Er wordt een té grootschalig project gerealiseerd dat zich onvoldoende integreert in de omgeving en teveel op zichzelf staat. Het aangevraagde is te belastend voor de aanpalende percelen en woningen. De hinderaspecten voor de omgeving overstijgen de gebruikelijke tolerantienormen bij het wonen in een binnenstedelijke context manifest. Verder kan niet gesteld worden dat met voorliggend project een meerwaarde wordt gerealiseerd voor de buurt…’

De deputatie verwijst ook naar de overstromingsproblematiek en de onmiddellijke nabijheid van de Molenbeek. Dit is een argument dat zeker ook voor andere bouwdossiers geldt. ‘Uit het bovenvermelde dient geconcludeerd dat de aanvraag in strijd is met de goede ruimtelijke ordening.’

Voorgeschiedenis
Op de hoek van de Stadsweg en de Oudenaardsestraat was een nieuw vastgoedproject met 37 woonunits in drie woontorens gepland. Volgens de ontwikkelaars betekende het project een meerwaarde voor de stad. ‘Het wordt geen dood project. Er zal beleving zijn.’ De indieners van het project combineerden openheid, meer groen in de stad, diversiteit, hoger bouwen met nieuwe vormen van mobiliteit. ‘Met dit project willen we voor een trendbreuk in de stadsontwikkeling van Geraardsbergen zorgen’, benadrukten Karel De Cock en Bart Meeganck in een interview dat in Nuus verscheen.

Vijfentwintig bewoners van de Papiermolenstraat en de Stadsweg tekenden bezwaar aan tegen dit project en halen hiermee hun slag thuis. Volgens de bezwaarindieners was de inkijk in de woningen aan de achterkant van de Oudenaardsestraat en de Papiermolenstraat groot, net als de schaduwvlakken. ‘De schaduwvlakken van een 31 meter hoge toren op die plaats zullen niet te overzien zijn. De ontwikkelaar zou een schaduwstudie moeten insluiten om het effect op de buurt nauwgezet te kunnen weergeven’, klonk het. Bovendien vreesden de omwonenden dat de mobiliteitsimpact bijzonder groot zou zijn.

Julien Borremans

Lees ook:

Omwonenden verzetten zich tegen komst van woontorens