© Animal Trust Lees meer : https://www.nuus.be/2018/01/09/geval-van-zware-dierenmishandeling-in-sint-lievens-houtem/

Nieuwe dierenwelzijnsraad steekt van wal in Zottegem

In de laatste jaren is er algemeen een groeiend besef van het belang van een diervriendelijk beleid. Vanuit dat bewustzijn gaat weldra ook in Zottegem een dierenwelzijnsraad van start, onder de bevoegdheid van schepen Evert De Smet. Reeds in de gemeenteraadszitting van 21 september 2020 zijn de statuten van deze nieuwe adviesraad goedgekeurd maar nadien werd – naar verluidt omwille van de coronacrisis – de eigenlijke oprichting ervan tijdelijk uitgesteld. In de gemeenteraad van 16 mei ll. werd nu de samenstelling van dit adviesorgaan goedgekeurd en hiermee kan de Dierenwelzijnsraad binnenkort effectief van wal steken.

Het is de bedoeling dat deze adviesraad een rol gaat spelen in het uitbouwen van het beleid rond dierenwelzijn en bij het opzetten van concrete initiatieven ter bescherming van dieren door het stadsbestuur te signaleren waar dierenwelzijn in het gedrang komt en te adviseren over acties die het welzijn van dieren kunnen bevorderen. Ook kan de dierenwelzijnsraad initiatieven nemen zowel ter preventie als voor hulp aan dieren in nood zoals bv. de opstart van een lokaal meldpunt voor dierenmishandeling. Voorzien wordt dat al in de komende maand juni de eerste samenkomst van de dierenwelzijnsraad zal kunnen plaatsvinden.

SAMENSTELLING

Ook reeds in september 2020 werd een oproep gedaan met het oog op de samenstelling van deze dierenwelzijnsraad. In totaal kwamen toen zestien kandidaturen binnen. In februari van dit jaar werden deze mensen via mail opnieuw gecontacteerd en volgende twaalf ervan (her)bevestigden hun kandidatuur om in de nieuwe dierenwelzijnsraad te zetelen: Marie-Louise Boeckmans, Davy Brackman, Lien Decroock, Severien De Mesure, Evelien Eylenbosch, Liesbet Pluym (allen particulieren), Joris Boone (vertegenwoordiger Gaia, plaatsvervanger Leslie De Pessemier), Johan Lancksweerdt (Zottegemse Poezenvrienden, plaatsvervanger Linda Pien) en Joris De Cock (Bedrijfsgilde, plaatsvervanger Guido Van Mieghem).