© Google Maps

Tractorsluis moet sluipverkeer in Sint-Goriksstraat beletten

Alhoewel in het gedeelte van de Sint-Goriksstraat tussen het Kruiswaterplein en Ten Bosse de toegang in beide richtingen eigenlijk verboden is voor iedere bestuurder (uitgezonderd plaatselijk verkeer), lieten een aantal bewoners van die straat klachten horen over sluipverkeer. Naar aanleiding hiervan werd vorig jaar met een verkeersanalysetoestel nagegaan hoeveel en welk (sluip)verkeer daar passeert. Vastgesteld werd dat het aandeel zwaar vervoer daarbij zeer beperkt is (waarschijnlijk vooral plaatselijk landbouwverkeer) en dat tweewielers het grootste deel van het verkeer uitmaken. Ofschoon er van extreem sluipverkeer geen sprake is, wordt anderzijds rekening houdend met de smalle rijbaan, het bochtige tracé, de beperkte uitwijkmogelijkheden en het ontbreken van voetpaden geoordeeld dat het toch niet aangewezen is om onnodig gemotoriseerd verkeer in dit gedeelte van de Sint-Goriksstraat toe te laten (in geen van beide richtingen).

Omdat echter het bestaande toegangsverbod onvoldoende blijkt, werd het plan opgevat om bijkomend een betonnen tractorsluis te plaatsen in het midden van de weg ter hoogte van huisnummer 19 (voorbij de inrit) waardoor doorgaand autoverkeer er onmogelijk wordt. Door deze ingreep wordt tegelijk de veiligheid van de zwakke weggebruikers verhoogd en blijven de aanliggende landbouwgronden bereikbaar. Dit voorstel kreeg een positief advies van de stedelijke mobiliteitsraad en nadat zij hierover werden ingelicht, volgden er vanwege de buurtbewoners ook geen opmerkingen of andere voorstellen. De tractorsluis zal geplaatst worden nadat de geplande asfalteringswerken uitgevoerd zijn. De hindernis zal gesignaleerd worden met de nodige verkeersborden op reflecterende kokers en op de tractorsluis zelf zullen eveneens reflectoren voorzien worden. Ook aan de kruispunten van de Sint-Goriksstraat met het Kruiswaterplein en met Ten Bosse zal een verkeersbord geplaatst worden om aan te kondigen dat de weg doodloopt (uitgezonderd voor fietsers en voetgangers).