Kazerne zal geen deel uitmaken van PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’

Geraardsbergen. Dinsdagavond 25 oktober kreeg de Geraardsbergenaar de kans om acte te nemen van de vernieuwde startnota van het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’ in het Koetsenhuis. De realisatie van de legerkazerne zal geen deel uitmaken van het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijke gebied Geraardsbergen’. ‘Het is helemaal niet duidelijk hoe de kazerne een plaats zal krijgen binnen het PRUP’, laat een medewerker van de provincie Oost-Vlaanderen verstaan. Pittig detail: de provincie wil de landbouw in Geraardsbergen opwaarderen en inzetten als toeristische troef.

De realisatie van de legerkazerne zal geen deel uitmaken van het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen’. ‘Daarvoor is het nog veel te vroeg. Er ligt nog geen beleidstekst op tafel over hoe de kazerne zal gebouwd worden en waar die exact zal komen. Zelf als die beleidstekst er komt is het niet duidelijk hoe de kazerne een plaats zal krijgen binnen het PRUP’, laat een medewerker van de provincie Oost-Vlaanderen verstaan. ‘Voor het voorzien van een nieuwe legerkazerne wordt er een apart ruimtelijk herbestemmingsproces opgemaakt.’ Maar hoe dit concreet vorm zal krijgen, is allerminst duidelijk, klinkt het.

Pittig detail: de provincie wil de landbouw in Geraardsbergen opwaarderen als vorm van bedrijvigheid die inspeelt op de kwaliteiten van Geraardsbergen en inzetten als toeristische troef. Daarnaast moet er voldoende ruimte voor waterbuffering zijn. Ook zullen nieuw ontwikkelingen in overstromingsgevoelige of landschappelijk waardevolle gebieden buiten de stadskern worden beperkt.

Baanwinkels
Op dinsdag 25 oktober kon de Geraardsbergenaar kennis nemen van de vernieuwde startnota van het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijke gebied Geraardsbergen’ in het Koetsenhuis. Medewerkers van de Provincie Oost-Vlaanderen stonden klaar om de nodige uitleg te verstrekken. De inwoners van de Oudenbergstad kunnen hun mening kwijt over de vernieuwde startnota in de periode van 10 oktober tot en met 8 december 2022.

Na de eerste publieke consultatie in 2021 heeft de provincie Oost-Vlaanderen de eerste startnota aangepast. Het dorp van Schendelbeke is niet meer in het voorstel van de afbakeningslijn opgenomen. Voor het plangebied Unal-site werd een vierde scenario toegevoegd. Het voorstel bestaat erin dat de gebouwen langs de westelijke zijde van het bedrijventerrein worden verwijderd en dat het andere deel door bedrijven en woningen wordt ingevuld.

Ook wat de Astridlaan betreft is de Provincie Oost-Vlaanderen vast van plan de baanwinkels ruimtelijk te begrenzen. Er wordt ervoor gekozen een ruimtelijke begrenzing voor de baanwinkels vast te leggen. ‘We stellen voor om in het noorden die grens ter hoogte van het kruispunt N42 en de Zonnebloemstraat te leggen en in het zuiden ter hoogte van het kruispunt N42 en de Hoge Weg’, staat in de nota te lezen. Er wordt geen bijkomende grootschalige detailhandel meer toegelaten. Bovendien wordt er gewerkt aan de fietsveiligheid en aan alternatieve routes voor zacht verkeer.

Hoe verloopt het planningsproces van een PRUP?
We bevinden ons momenteel in de fase van de publieke raadpleging door middel van een start- en procesnota. Deze raadpleging duurt 60 dagen. De resultaten van de publieke raadpleging en de adviesvraag worden in een scopingsnota verwerkt. Vervolgens wordt een eerste ontwerp PRUP en een ontwerp effectenrapport opgemaakt. In een volgende fase stelt de provincieraad het ontwerp PRUP voorlopig vast. Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 60 dagen voor het ontwerp PRUP. De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) doet de definitieve vaststelling van het PRUP.

Tot slot beschikt de Vlaamse Regering over een termijn van 45 dagen om de uitvoering van het besluit van de Provincieraad tot definitieve vaststelling te schorsen. Indien het PRUP niet wordt geschorst, wordt het in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Veertien dagen na de publicatie treedt het PRUP in werking.

Meer info kan je vinden op www.oost-vlaanderen.be/geefkleuraanjestad

Julien Borremans