Brakelse Open Vld doet aan burgerbevraging over 50km/u op gemeentewegen

Oppositie fronst de wenkbrauwen

De laatste week van het jaar kregen alle Brakelaars een folder in de bus over een bevraging of het niet nodig is om op alle gemeentelijke wegen de zone 50 in te voeren.

Op heel wat plaatsen is dit reeds het geval en ook op de gewestwegen zien we een ruime toepassing van de zone 50. Recentelijk werd voor Nederbrakel nog de zone 30 serieus uitgebreid en dat gaat in voege tijdens de eerste week van  januari 2023.

Deze vorm van burgerbevraging is ook de oppositie niet ontgaan en kwam ter sprake tijdens de recentste gemeenteraad.

 

De burgerbevraging

Op de website https://brakel.openvld.be/50jaofnee of via de folder die in elke Brakelse brievenbus wordt bezorgd voor 1 januari 2023 loopt nog tot eind januari 2023 een burgerbevraging. Aan de burgers wordt gevraagd wat hun standpunt is betreffende een uitbreiding van de zone 50 op alle gemeentelijke wegen in Brakel. (Let op, het betreft dus niet de gewestwegen). Ook alle suggesties inzake verkeersveiligheid zijn zeker welkom. Open VLD Brakel heeft aan de burger de belofte gemaakt zich in te zetten voor een propere en veilige gemeente. Te voet, op de fiets of met de wagen? Elke Brakelaar moet veilig en vlot van A naar B geraken. Verkeer is daarom een absolute topprioriteit.

Voorzitter Open Vld Brakel Mieke Walraevens: Met deze burgerbevraging houden we het vertrouwen tussen de burger en het bestuur van onze gemeente sterk. Het schepencollege en onze gemeenteraadsleden zijn zeer toegankelijk en staan heel dicht bij onze bevolking, toch is het voor een onderwerp zoals verkeersveiligheid goed om een representatief beeld te krijgen van de mening van de bevolking om zo te komen tot gedragen beslissingen. Ga dus naar www.50jaofnee.be of scan de QR-code op de folder en geef je mening, want iedere mening telt. Op basis van deze informatie zal het beleid voor de komende jaren mee vorm worden gegeven.

De mobiliteitsinfrastructuur moderniseren

Het partijprogramma werd in de afgelopen 4 jaar omgezet in een sterk mobiliteitsbeleid. Schoolbuurten zijn veiliger met een safe school plan, zo werd in de buurt van alle scholen reeds zone 30 ingevoerd samen met octopusmarkeringen en waar nodig werden de zebrapaden verplaatst.

Verkeersveiligheid primeert !

Er wordt volop ingezet op veilige fiets-en voetpaden, denk maar aan de werken in de Moriaanstraat, Watermolenstraat, Beekstraat, Kruisstraat, Hollebeekstraat, Ronsesestraat, het Rondpunt en de Brusselsestraat.

Er werden parkeervakken aangelegd om de snelheid te remmen in de Kruisstraat en de Reepstraat en de uitbreiding van de zone 30 is een feit vanaf 5 januari 2023. Een groot deel van het centrum was al zone 30, maar nu worden ook de verbindingswegen toegevoegd. Op de verkeersdoorstroom heeft de invoering van zone 30 amper effect: de duurtijd van trajecten blijft nagenoeg ongewijzigd.

Uiteraard zal er verder gewerkt worden aan infrastructurele aanpassingen zoals het aanleggen van fietspaden, wegmarkeringen, snelheidsremmers alsook aan uitbouw van het fietsnetwerk op basis van de studieopdracht fietsnetwerk Brakel.

Schepen Sabine Hoeckman: ‘We komen onze beloftes na en zetten sterk in op verkeersveiligheid en dat zullen we blijven doen. Omdat ingrepen in de mobiliteit een sterke invloed hebben op de bevolking beluisteren we graag naar de mening van de burger alvorens verdere initiatieven te nemen inzake verkeersveiligheid. Naast het standpunt over het invoeren van zone 50 op alle gemeentelijke wegen ben ik ook benieuwd naar de suggesties van de burgers om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Burgemeester Stefaan De Vleeschouwer: Het vertrouwen van onze burgers in het bestuur is heel belangrijk. Daarom is deze burgerbevraging ook waardevol voor ons gemeentebestuur. De gemeenteraad bevestigde reeds de beslissing van het schepencollege om een aaneengesloten zone 30 zonder te veel wisselende snelheidsregimes te maken. Dit maakt het logischer en leesbaarder voor de bestuurder. Een verdere uitbreiding van de zone 50 op onze gemeentelijke wegen kan allemaal doorgevoerd worden indien er voldoende draagvlak bij de bevolking aanwezig is.

De oppositie reageert

Hedwin De Clercq ( Vooruit) : “Onlangs kregen we tot onze grote verbazing een document in onze bus waar de mening wordt gevraagd  van de Brakelaars over een eventuele zone 50 op alle Brakelse wegen????

De afzender van dit document (bevraging) staat nergens te vinden. Als men goed kijkt ziet men de kleine lettertjes met de verantwoordelijke uitgever en dat blijkt Open VLD te zijn .

Als dit de manier is om de Brakelaars hun stem te kennen dan is dit er toch wel fel over!

Als men een onderzoek wil doen bij de bevolking dan moet  men dit op een correcte manier doen en niet zomaar een pamflet in de bussen te stoppen. Velen kregen dit zelfs niet of dachten dat dit reclame was !

Het doet ons denken op de manier dat men de uitgebreide zone 30 heeft ingevoerd. Die werd gewoon door de strot gejaagd want iedereen zat blijkbaar niet op dezelfde golflengte binnen deze partij.

We hebben niks tegen een zone 30 daar waar het nodig blijkt zoals de omgeving van scholen en dit voor de veiligheid van onze kinderen maar hier gingen ze toch wel heel ver in hun beslissing.

Van democratie gesproken binnen een partij !

Blijkbaar wil men alleen pestmaatregelen nemen.”

Jan Haegeman (N-VA) had bedenkingen bij de interpretatie van een volksraadpleging. Als men met JA of NEEN zou vragen of men belastingen wil betalen dan staat het antwoord vast voor het begin!!

Gemiste kansen

Brakel is geen buitenbeentje als men naar de uitbouw kijkt van fietsinfrastructuur op gemeentelijke wegen. Er zijn hier nauwelijks fietspaden te bespeuren en de uitbouw en beveiliging van veel gebruikte fietswegen laten op zich wachten. Denken we dan eens aan de snelle fietsverbinding Twaalfbunder- Oorloge-Kouteren ( omzeilen Kleiberg) waar de veiligheid een stuk hoger kan. Er wordt zone 30 ingevoerd in de Meerbeekstraat maar door de slalom is dit niet zo veilig. Men heeft het Rydtdomein vol gelegd  met allerhande paden. Een snelle fietsverbinding dwars door het domein naar het centrum zou ook al iets kunnen verbeteren. De boot van de fietssnelwegen  gaan we eveneens missen want die liggen ten noorden en zuiden van Brakel.

We werden gelukkig gespaard van zware ongevallen met fietsers en voetgangers in het centrum maar vraag is  hoe het gesteld is met de veiligheid op onze gewestwegen waar immers  veel sneller wordt gereden dan 70km/u. Als op deze wegen ongevallen gebeuren is de impact veel groter. Recent werden trajectcontroles geplaatst op de assen Brakel-Zwalm (N415) en Brakel-Lierde (N8).

Bij ons weten  zijn er nog geen meetresultaten  voor handen. Hopelijk staan  deze camerapalen er niet  voor de show!!!

Aan de Brakelaar om te kiezen tot eind januari!!