Brakelse gemeenteraad – Oplossing voor woningen in kwetsbaar gebied

Tijdens de jongste gemeenteraad in Brakel werd een moment van stilte gevraagd voor het drama in Zegelsem.

Vervolgens keurde men het RUP zonevreemde woningen goed.

Oplossing voor de Brakelse woningen in kwetsbaar gebied eindelijk in zicht

Schepen Peter Vanderstuyf: “Op de gemeenteraad van 24 april 2023 werd, eindelijk, het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied (d.w.z. woningen gelegen in o.a. natuurgebied) voorlopig vastgesteld. Dit betekent dat na een administratieve procedure van liefst bijna 6 jaar het openbaar onderzoek van 60 dagen kan worden opgestart waarna, als alles goed gaat, dit RUP uiteindelijk kan worden goedgekeurd op de gemeenteraad van september.

Het doel van dit RUP bestaat erin juridische rechts- en woonzekerheid te bieden voor woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied, rekening houdend met de ruimtelijke draagkracht van de omgeving waarin de woningen gesitueerd zijn. De eigenaars of bewoners van deze zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied, treft echter geen schuld. Het is immers de overheid die de problematiek van de zonevreemdheid gecreëerd heeft door de invoering van de gewestplannen in de jaren zeventig.

De decreetgever heeft daarna voor zonevreemde woningen in niet-kwetsbaar gebied mogelijkheden geschapen, zoals uitbreiding tot 1000 m³, mogelijkheid om 40 m² bijgebouwen te plaatsen, 80m² verhardingen aanleggen,… maar voor woningen in kwetsbaar gebied, werd echter niets geregeld. Het is dan ook via dit RUP dat de gemeente Brakel hier aan tegemoet wil komen.

In casu gaat het over ongeveer 62 woningen die meer rechts- en woonzekerheid zullen krijgen. Een 23-tal woningen vallen echter uit de boot omdat ze in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN-gebied) liggen (20 woningen) of omdat ze te geïsoleerd  liggen (3 woningen).

De 62 woningen die wel werden weerhouden, werden ingedeeld volgens hun ligging in 5 categorieën en naargelang de categorie waartoe een woning behoort mag deze meer of minder. Zo zijn de rechten van een woning in categorie 1 praktisch gelijk aan de rechten van een zonevreemde woning in niet-kwetsbaar gebied. Een woning in categorie 5 heeft dan minder rechten en mag bijvoorbeeld maximaal 40 m³ uitbreiden tot maximaal 750 m³, mag maar 30 m² bijgebouwen bijplaatsen, 40 m² verhardingen aanleggen,…

Als ik zo rondom mij kijk, dan denk ik dat wij een van de weinige gemeenten zijn die zich heeft geëngageerd om rechts- en woonzekerheid te bieden aan de woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied. Een project, weliswaar van lange duur, waar ik zeer trots op ben!.”

Uitbreiding Rijdt zonder subsidie 

Geen recht op subsidie bij aankoop grond voor uitbreiding Rijdtdomein.

Vlaams Belang raadslid Veronique Lenvain  had bedenkingen bij een agendapunt van aankoop achtertuin voor uitbreiding Rijdtdomein voor bebossing. De open VLD-schepen Peter Vanderstuyf heeft tijdens de commissie uitgelegd dat de aankoop van een perceel grond aan het Rijdtdomein niet veel zal kosten. Het doel van dit project is het aankopen van grond voor bebossing.

Het Agentschap voor Natuur en Bos geeft 90% van de subsidie. Het bedrag bedraagt € 7/m² per vierkante meter, inclusief alle kosten. Natuur en Bos komt maar tussen vanaf 10 are. De gemeente heeft dus geen recht op subsidie voor dit stukje grond, want de aankoop die de gemeente wil doen heeft slechts een oppervlakte van iets meer dan 7 are. De schepen gaf zijn fout toe, maar de aankoop gaat toch door zonder recht op subsidie.

Veronique Lenvain had de vraag gesteld of de gemeente het stukje grond zal kopen nu ze het grootste deel van de subsidie mislopen. Het stukje grond wordt gekocht met geld van de belastingbetaler. Het Vlaams Belang is niet tegen de uitbreiding van het Rijdtdomein, maar wel tegen de manier waarop dit gebeurt. Er is altijd geld voor hun projecten, maar er is bijvoorbeeld geen geld voor de veiligheid van onze burgers, zoals de straatverlichting in de Ronsesestraat, besluit Veronique Lenvain.