Apotheker Carlos De Clercq over uitbreiding terras Grupello: ‘Dienstverlening à la tête du client?’

Geraardsbergen. Tot zijn grote ontsteltenis ziet Carlos De Clercq de uitbreiding van het terras van de Grupello voor zijn apotheek in de Lessensestraat opnieuw opdoemen. ‘Het stadsbestuur heeft een vergunning afgeleverd die indruist tegen haar eigen uitgevaardigde regels’, weet de apotheker. Vorig jaar werd zijn klacht door de gouverneur afgewezen o.a. omdat de uitbreiding van het terras kaderde in een tijdelijke maatregel, ‘maar dat is niet het geval’. Daarom gaat Carlos andermaal een klacht indienen. Centrummanager Koen De Brouwer reageert. We vroegen de uitbaters van brasserie Grupello om een reactie, maar ze gaven niet thuis.

Net als vorig jaar ziet apotheker Carlos De Clercq het terras van brasserie Grupello tot voor zijn zaak in de Lessensestraat uitbreiden. Hij is het met deze beslissing niet eens: ‘Mijn zaak moet duidelijk zichtbaar zijn. Dat is bij wet bepaald. Door het plaatsen van een terras neemt de zichtbaarheid van mijn zaak gevoelig af. Bovendien moet de privacy van mijn zaak worden gegarandeerd, wat nu zeker niet het geval is.’

De uitbreiding van het terras werd genomen tijdens de coronaperiode. Om gezondheidsredenen was het belangrijk dat de klanten buiten zaten. Bovendien was de uitbreiding een stimulans voor de zwaar geplaagde handelszaken die te lijden hadden onder de maatregelen. Op die manier werden de zware omzetverliezen enigszins gecompenseerd.

Apotheker Carlos De Clercq had daar geen bezwaar tegen. ‘Ik begrijp dat de handelszaken het heel moeilijk hadden, en dus ook de horeca. Met de uitbreiding van het terras had ik geen moeite, omdat het om een tijdelijke maatregel ging. Maar dat is nu wel anders. De coronaperiode is officieel voorbij. De klanten kunnen zowel binnen als buiten plaatsnemen. De tijdelijke maatregel heeft zijn nut bewezen en kan nu worden afgevoerd. Dat de uitbreiding van het terras dit jaar weer werd toegestaan, is niet correct.’

A la tête du client?
Het tijdelijk karakter van deze maatregel werd vastgelegd in een aanpassing van het retributiereglement ‘op het privatief gebruik van het openbaar domein’. Dit reglement werd tijdens de gemeenteraad van 7 juli 2020 goedgekeurd. Voor Carlos De Clercq ligt daar een deel van het probleem: ‘Blijkbaar wordt het retributiereglement verward met het politiereglement dat de goedkeuring moet krijgen van de gemeenteraad.’ Met andere woorden: ‘De tijdelijke coronamaatregel wordt stilzwijgend verlengd zonder dat de gemeenteraad daar zijn zegen heeft over gegeven.’

Bovendien is de doorgang voor de voetgangers op het voetpad tussen het terras en de Grupello te smal. ‘In de besluiten van het College van Burgemeesters en Schepen van 27 maart 2023 staat duidelijk dat er een doorgang moet worden gegarandeerd van 1,5 meter. Dat is niet het geval.’ Volgens Carlos De Clercq is het terras trouwens te groot. ‘Nergens in de vergunning staat dat het terras op het voetpad mag staan, wat wel het geval is.’ De apotheker vraagt dat de geldende regels correct worden toegepast. ‘Dit geldt voor iedereen. Waarom moet daar voor bepaalde mensen uitzonderingen op worden gemaakt?’ vraagt hij zich af. ‘Is dit dienstverlening à la tête du client?’

Regels correct toepassen
Daarenboven staat in dezelfde besluiten duidelijk dat terrassen met al dan niet een tijdelijk karakter kunnen worden verwijderd ‘als door herhaaldelijke vaststelling blijkt dat de uitbreiding van het terras niet gebruikt wordt’. Volgens Carlos De Clercq is dit duidelijk het geval, maar blijft de controle uit. ‘Meermaals kan je vaststellen dat de uitbreiding van het terras zeer regelmatig onvoldoende gebruikt wordt. Soms is de uitbreiding van het terras gewoon leeg, maar er is niemand van de stad Geraardsbergen die dat komt vaststellen, laat staan dat het reglement correct wordt toegepast.’

Vorig jaar formuleerde Carlos De Clercq reeds een klacht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur tegen de goedkeuring van een zomerterras voor de Grupello. De klacht werd ongegrond verklaard. De gouverneur van Oost-Vlaanderen wees erop dat het om een tijdelijke maatregel ging, ‘maar dat is nu zeker niet meer het geval’, oppert de klachtindiener. Daarom legt hij opnieuw een klacht neer, met de vraag om de door het stadsbestuur uitgevaardigde regels correct toe te passen. ‘Het enige wat ik vraag is dat de veiligheid, de zichtbaarheid en de privacy van mijn apotheek wordt gerespecteerd’, besluit Carlos De Clercq.

Om de angel uit het conflict te halen, werd er door Unizo een bemiddeling met de betrokken partijen georganiseerd. Maar dat draaide op niets uit. Raadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief) stelde in de gemeenteraad een maatregel voor die dergelijke conflicten zou moeten vermijden: ‘Een handelszaak kan zijn terras maar uitbreiden als de buren hun fiat geven’. Maar dit voorstel strandde op een ‘njet’ van de meerderheid.

Objectiviteit hoog in het vaandel
Wij vroegen Ann Panis – schepen van Middenstand – om een reactie, maar gezien ze in het buiteland vertoeft, schreef Koen De Brouwer – Deskundige Lokale Economie en centrummanager – een reactie.

‘Wij menen dat een uitbreiding van de zomerterrassen zeker nog steeds een succesvolle maatregel is voor het versterken van het centrummanagement en de beleving in onze gezellige stad. Dit past perfect in onze detailhandelvisie voor meer beleving en sfeer in onze binnenstad. Deze maatregel was trouwens al in voege voor de coronapandemie en is dan ook geen tijdelijke maatregel.’

‘Het college van burgemeester en schepenen is er samen met onze stakeholders van overtuigd dat het aanbieden van een zomerterras voor de horeca past in onze detailhandelsvisie omdat de horeca nu eenmaal zorgt voor extra beleving in onze stad wat het aantal bezoekers en de economische groei ten goede komt. Elke horecazaak krijgt dan ook de kans om zijn terras uit te breiden met zomerterras voor de vastgelegde zomerperiode van 1 april tot 1 oktober.’

‘De politie en dienst mobiliteit van het lokaal bestuur hebben deze aanvragen in samenspraak met de dienst economische zaken van het lokaal bestuur Geraardsbergen geëvalueerd. Er wordt zeker niet ‘à la tête du client’ gewerkt, gezien wij objectiviteit als stad hoog in het vaandel dragen. Enkel bij onveilige situaties dienen onze betrokken diensten dan ook negatief te adviseren.’

Zichtbaarheid niet in het gedrang
Er werd vorig jaar door de interne diensten besloten om maximaal 2 parkeerplaatsen in gebruik te nemen als zomerterras. Indien de derde parkeerplaats om veiligheidsreden niet meer verder in gebruik kan genomen worden, kunnen er maximaal twee en een halve parkeerplaatsen toegestaan worden. Er dient dan nog een halve parkeerplaats vrijgelaten te worden om de doorgang naar de andere handelszaken niet te belemmeren.’

‘Vorig jaar werd door de heer Carlos De Clercq een dossier ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Op datum van 20 juli 2022 werd de heer Clercq aangetekend aangeschreven door het Agentschap Binnenlands Bestuur dat het collegebesluit dat de vergunning voor het zomerterras afleverde geen wettelijke bepaling noch het algemeen belang schendt.’

‘Het Agentschap van Binnenlands Bestuur meent ook dat tot betrekking van discretie en privacy deze niet in het gedrang komt omdat ook zonder het terras iedere voorbijganger kan zien wie de apotheek binnen-of buitengaat.’

‘Het Agentschap van Binnenlands Bestuur meent ook dat de zichtbaarheid van de apotheek niet in het gedrag komt door de plaatsing van het terras.’

Julien Borremans