Meire in Strijpen: gewijzigde verkeerssituatie wordt definitief

Naar aanleiding van enkele ongevallen en in het zoeken naar een oplossing voor de verkeersonveilige situatie aldaar, is sinds 30 januari bij wijze van proef in de Meire in Strijpen een andere verkeersregeling van toepassing, waarbij vooral op snelheidsverlaging gefocust wordt door middel van een verlaging van de toegelaten maximumsnelheid tot 30 km per uur en een nieuwe parkeerregeling waardoor er tegelijk asverschuivingen ontstaan die ook verplichten tot trager verkeer.

Eerst was voorzien dat deze nieuwe verkeerssituatie zou uitgetest worden tot het begin van de voorbije paasvakantie. Op 4 april werd dan vanuit de stad gecommuniceerd dat besloten was om deze proefopstelling voor onbepaalde tijd te verlengen, terwijl intussen zou overlegd worden met het Agentschap Wegen en Verkeer (als deel van de gewestweg N454 valt de Meire onder het beheer van deze Vlaamse overheidsdienst), met vervoersmaatschappij De Lijn en met de politie over enkele punten die door bewoners van de Meire en Ledebergstraat waren aangehaald tijdens een evaluatiemoment dat plaatsvond op 21 maart.

Daarbij bleek dat sommige buurtbewoners de aangepaste verkeersregeling wel en andere geen verbetering vinden. Ook werd opgemerkt dat zich in de Ledebergstraat meer “sluipverkeer” voordoet maar tijdens het overleg werd gesteld dat dit veeleer zoekverkeer is waarbij bewoners van de Meire op zoek gaan naar een parkeerplaats in de Ledebergstraat. De vaststelling door buurtbewoners dat de snelheidsbeperking niet wordt nageleefd, blijkt anderzijds wel juist te zijn en bevestigd te worden door metingen die uitgevoerd werden.

Na bespreking van deze elementen werd het overleg afgerond met de conclusie dat er geen alternatief is en dat deze aangepaste verkeerssituatie de beste oplossing is om tegemoet te komen aan de verkeersproblematiek in de Meire. Daarom is door het stadsbestuur beslist om deze nieuwe verkeersregeling – met drie geschrankte parkeerstroken (in plaats van het vroegere beurtelings parkeren) en een snelheidsbeperking tot 30 km per uur – te bestendigen. Hiertoe zal nu een desbetreffend aanvullend politiereglement opgemaakt worden dat dan in een volgende gemeenteraad ter goedkeuring zal voorgelegd worden.