Eerste brokken aan de Spoorweglaan zijn gemaakt in Munkzwalm

Men heeft nog maar pas een wegversmalling voorzien  langs de Spoorweglaan in Munkzwalm of de eerste brokken werden reeds gemaakt en het zullen niet de laatste zijn zegt gewezen burgemeester Eric De Vriendt.

De voorziene signalisatie  ligt er vernield bij.

Eric De Vriendt:” Al die aanpassingen op ons wegennet leiden niet tot meer verkeersveiligheid. De eerste brokken werden nu reeds gemaakt. Kan men in deze tijd van digitalisering niet beter een camera plaatsen dan overal wegversmallingen te voorzien.”

De vernauwing ligt in een zone 30 en de vraag is of dit voor fietsers veiliger is. Tevens merken we op dat het bord met de aanduiding zone 30 nauwelijks goed zichtbaar is als men uit de richting van Boekel komt. Het bord is volgens onze inschatting goed verborgen achter een dikke verlichtingspaal!

We vroegen om een reactie van de schepen voor mobiliteit! 

 Patrick Moreels: “Zelf weet ik van geen brokken. Mijn vermoeden is dat het waarschijnlijk kleine blikschade betreft?

Wat ik daarover kwijt wil is dat de versmallingen op zich helemaal niet veel geld gekost hebben, in tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd. Zowel deze als die aan de Sportlaan werden ingekaderd in een totaal aanpak van de stationsomgeving.

En die gaat in zonderheid over de toegankelijkheid van de perrons en het station. Dit zowel voor rolstoelgebruikers, als voor mensen met andere beperkingen, zoals ook visuele.

De werken werden bij deze gelegenheid uitgebreid met infrastructurele maatregelen dmv wegversmallingen in de buurt van de kinderopvang langs de kant van de spoorweglaan. Aan de andere zijde, de Sportlaan kwam die thv de sportsite.

Wij deden dit omdat we merkten dat de zones 30 daar onvoldoende werden gerespecteerd, met alle gevaar voor de kinderen en zwakke weggebruikers (als ook voor overstekende treingebruikers).

Het bordje van de zone 30 komende van Boekel staat reglementair. Weliswaar gaan we om de zichtbaarheid te verbeteren dit nog iets verplaatsen. Ook komen ook nog bijkomende aanduidingen op het wegdek.

De werken zijn dus nog niet helemaal afgerond, maar alle signalisatie welke ook de wegversmallingen aangeven zijn compleet en werden reglementair, volgens het verkeersreglement ingeplant.

Feit is dat wanneer iedereen de wegcode en de opgelegde snelheid respecteert er geen bijkomende risico’s zijn.

De veiligheid van de kinderen en de zwakke weggebruikers primeert voor ons en wij nemen daarbij onze verantwoordelijkheid.

Dit wordt ook van ons verwacht. Wat betreft die camera’s kan ik meedelen dat ze een veelvoud zouden kosten van die ingrepen.

Bovendien is de regelgeving rond de inzet ervan, ook naar privacywetgeving, van dien aard is, dat het voor een kleine gemeente vrijwel onhaalbaar is naar inzet en middelen. Daarenboven dient de politie ook nog zijn fiat geven omdat zij in dat geval ook nog extra middelen moeten inzetten.

De intensiteit van het verkeer ligt er ook niet zo hoog, waardoor de kostprijs t.o.v. het te verwachten resultaat niet zou getuigen van goed beheer van de middelen. En die zijn voor een kleine gemeente als de onze te zeer beperkt.”

N.V.D.R.  Dergelijke ingrepen lijken misschien ‘GOED bedacht voor tijdens  de spitsuren’ – Dan is er veel volk en verkeer maar  zijn minder geschikt tijdens de daluren. Als men bvb om 20u van de Zuidlaan komt met de fiets heeft men voorrang aan de versmalling maar je komt dan een laagvlieger tegen van de andere kant die dan gewoon niet stopt en op enkele tientallen cm of minder  tegengesteld passeert – daar zit het grote gevaar bij dergelijke ingrepen want in de praktijk houden weinig voertuigen  zich dan aan de 30km/u. Het wordt daar niet voor niks in de volksmond  de E3 genoemd.