Nieuwjaarstoespraak burgemeester Zwalm

2956949-3d58debff18ae5f69022c52338e0758d

Zwalm, 10/01/2017: Hierna leest u de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester van Zwalm,  Karen De Colfmacker. Zaterdag tijdens de nieuwjaarsreceptie in Zwalm, vandaag kan u hem integraal hier lezen.  

Naar jaarlijkse traditie heet ik U allen in naam van het voltallige gemeentebestuur van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Een nieuw jaar is een ideaal moment om terug te blikken en het vorige jaar was op wereldniveau er één om moedeloos van te worden. De aanslagen in Zaventem, Maalbeek, Nice, Bagdad, Berlijn en laatst Istanboel hebben sporen van leed, verdriet en ongeloof nagelaten. De weerzinwekkende oorlog in Syri ë in de stad Aleppo en de krachtmetingen tussen de erbij betrokken regeringsleiders en extremistische groepen doen ons schrikken en beven. Komt het ooit nog goed ? Laten we hopen dat toekomstig president Trump, Poetin en andere wereldleiders met dialoog en respect voor fundamentele waarden van het leven, eerder dan met wapens, streven naar een vredevolle oplossing waar éénieder zich in kan vinden en waarbij wederzijds vertrouwen en respect het uitgangspunt moge zijn. Laten we hopen dat rede en vrede het halen op populisme en extremisme. Los van dit rampzalig gebeuren is wat onze gemeente Zwalm betreft in het jaar 2016 hard gewerkt om te kunnen van start gaan met de realisatie van een aantal onzer dromen. Onze gemeente is ondanks haar beperkte omvang een voorbeeld voor andere buurgemeenten. Dat zeg ik met veel trots en fierheid omdat ik ervan overtuigd ben dat er de afgelopen jaren een consequent beleid met coalitiepartner CD&V Plus is uitgestippeld waar we vooral sinds vorig jaar zichtbaar de vruchten van plukken. Geen grote mediacampagne of media aandacht, doch onverdroten en in stilte voortwerken ieder op zijn domein was het devies waaromtrent ik mijn collega’s schepenen de verdiende lof toezwaai. De bouw van het gemeenschapscentrum en de aanleg van de site rond de sporthal die ik vorig jaar als uitdaging van formaat had aangekondigd in mijn nieuwjaarspeech zijn van start gegaan. Een project waar wij als beleidsploeg ten volle achter staan. Er was nog geen steen gelegd maar aan gekakel, commotie, armengezwaai, verontwaardiging en gedoe van de oppositie was er alvast geen gebrek. De kritiek van de oppositiepartijen is onterecht en ongefundeerd. Waar politiekers vaak het verwijt krijgen veel te beloven en weinig te doen is dat wat ons bestuursteam betreft niet aan de orde. Wat je belooft moet je doen, wat je niet kan doen of niet aankunt moet je niet beloven. Vorig jaar beloofden we te gaan voor een paar dromen. Maakten we die beloften of dromen waar, het antwoord is positief. * onze recreatiesite: zoals daarnet aangehaald zal deze in het voorjaar kunnen geopend worden. * opstart bouw gemeenschapscentrum: de werken zijn in volle uitvoering. * verkeersveilige schoolomgeving: de schoolomgeving van Sint-Maria-Latem en Hundelgem zijn afgewerkt. * een kunstgrasveld voor onze voetballertjes, het ligt er en het is prachtig en onze voetbaljeugd geniet ervan. * het fietspad langs de Wijlegembeek: zo goed als klaar. * heraanleg van de Borstekouterstraat: de werken zijn gestart. * de uitvoering van ons masterplan openbare verlichting met het oog op structurele vermindering van energieverspilling en de verbetering van onze ecologische voetafdruk is volledig gerealiseerd. U ziet de terugblik oogt fraai, wat we beloofden voerden we uit. We investeerden in sport en ontspanning. In verkeersveiligheid voor onze kinderen, alsmede in hun lichamelijke ontplooiing. We investeerden in het samenbrengen van mensen, in ons milieu en in onze infrastructuur. Maar “meer dan het verleden interesseert me de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven”, dit citaat van Albert Einstein onderschrijf ik ten volle. En hopelijk is dit ook jullie uitgangspunt want niet anders dan andere jaren zijn we als beleidsploeg gezond ambitieus zonder naast onze schoenen te lopen. We blijven verder werken aan een nog betere dienstverlening door o.a. in te zetten op mogelijkheden tot online aankopen van vrijetijdsproducten, alsook door het omtoveren van onze website naar een hyper moderne site met een E-dienstverlening die ook voor de mobiele gebruiker veel toegankelijker wordt. Voortaan kunt u ook voor een bouw- of milieuvergunning terecht aan ons “omgevingsloket”. Door de invoering van de omgevingsvergunning verwerven we ook vergunningsautonomie en aanvraagprocedures, alsmede wachttijden zullen korter, soepeler, digitaler en sneller zijn. Snelle en betere service, daar gaan we voor. Ook de ingebruikname van een nieuwe vrachtwagen en een kraan zal de effici ëntie van onze werken in eigen beheer verbeteren. We realiseren inderdaad veel met eigen mensen en daar zijn we terecht fier op. We hebben know-how in huis en laten alzo talenten van eigen mensen verder tot ontwikkeling komen. Wat we zelf doen kunnen we evengoed, ja zelf veel effici ënter en vooral goedkoper. Op vlak van verkeersveiligheid en verbetering van onze wegeninfrastructuur gaan we, naast de vernieuwing van slijtlagen op diverse wegen, voor de verdere afwerking van de Borstekouterstraat en de Fonteinstraat. Ook de aanpak van de Zottegemse Steenweg is gepland voor 2017. Verder zal er ook aandacht zijn voor de lokale handelaars met de uitgifte van de eerste Zwalmse handelsgids. Naast het verder bouwen van ons gemeenschapscentrum en de afwerking van onze site gaan we ook van start met een proefproject om een nieuwe functie te geven aan de kerken die het Bisdom niet langer voor erediensten wenst te gebruiken. De kerk van Meilegem wensen we in dit kader een gemeenschapsfunctie te geven. En ja, we zorgen ook goed voor ons erfgoed: dat merkt u aan de kerk van Hundelgem, de kapel van Wijlegem en de restauratie van de beschermde Borstekouterstraat. Er zijn ook nog hangende aanvragen voor restauratie bij het agentschap onroerend erfgoed voor de restauratie van de kerk van Roborst, de restauratie van de kerkmuur aan de kerk van Sint-Denijs Boekel en de restauratie van de Molenberg. Zwalm was ook drijvende kracht en beherende gemeente van de in 2016 opgerichte interlokale vereniging erfgoed Vlaamse Ardennen waar we in 2017 van start gaan met een erfgoeddatabank. En ja, zelf ons kerkenbeleidsplan werd als voorbeeld vermeld in de beleidsbrief onroerend erfgoed van minister-president Bourgeois die in deze een onverwachte opsteker is… u ziet wij zijn wel degelijk zorgzaam voor ons verleden. Beloven en doen zijn voor ons synoniem en Zwalm zal er bij een volgende terugblik weerom beter uitzien. We gaan er in 2017 vol voor om van Zwalm nog verder een betaalbare, verkeersveilige, zorgzame, aangename en goed uitgeruste gemeente te maken waar het leuk wonen en vertoeven is. Zwalm bestaat dit jaar ook 40 jaar ! Maar hoelang zal het nog bestaan? Ik kan u allen meegeven dat er tot op vandaag met de gemeente Zwalm geen vrijwillige fusieplannen bestaan. Misschien zullen deze plannen boven onze hoofden en met streefdoel naar een inwonersaantal rond de 30 -35000 ons de volgende legislatuur opgedrongen worden. Maar dit mag ons er niet toe leiden dat we gelaten blijven. We geloven in onze eigen kracht en sterktes. Laat 2017 een jaar zijn van opbouwend, positief en constructief denken alsook van relativeren eerder dan steeds te bekritiseren en te polariseren. Dit zal onze leefwereld ongetwijfeld mooier en aangenamer maken. En dit is toch wat we allemaal willen. U heeft allemaal gemerkt dat onze Zwalmfanfare hier vandaag nadrukkelijk aanwezig is en een bijzondere plaats heeft gekregen. Onze Zwalmfanfare viert in 2017 haar jubileumjaar van 50 jaar bestaan. Dit mag niet ongemerkt voorbij gaan en er zijn tal van muzikale activiteiten gepland waaromtrent u ter gepaste tijde zal ingelicht worden. In naam van het gemeentebestuur spreek ik hier onze welgemeende waardering en dank uit voor de gepresteerde diensten aan onze gemeente. Tal van activiteiten hebben ze gedurende die 50 jaar opgeluisterd en telkenjare staan zij ten dienste op 21 juli en 11 november vieringen waarvoor nogmaals onze herhaalde dank. Onder het voorzitterschap van Dhr. Bernard De Meyer en dirigent Carry De Clercq is de fanfare uitgegroeid tot de onbetwiste ambassadeur van onze gemeente en wij hopen dat dit nog lang verder mag duren. Ik zou zeggen geef ze een hartverwarmend en daverend applaus. Mag ik jullie als slot van deze toespraak een voorspoedig, deugdzaam, gezond en vreugdevol 2017 toewensen en laten we vervolgens het glas heffen op een hoopvolle toekomst voor Zwalm. Wij wensen en gunnen het jullie allen van harte. Sant é!