Maandag 15 mei: gemeenteraad in Zottegem

12042904_10153012814617541_8828540498097401126_n

Zottegem, 11/05/2017 — Voor de Zottegemse gemeenteraadsleden wordt op maandag 15 mei verzamelen geblazen. Op de voorziene agenda staat er eigenlijk slechts één vermeldenswaardig punt maar de oppositiepartijen willen ook een aantal beleidszaken aankaarten. (CC)

Zoals normaal voorzien is op de derde maandag van elke maand, komt de Zottegemse gemeenteraad komende maandag 15 mei bijeen, om 20 uur in de Ridderzaal van het Kasteel van Egmont. Een gedeelte achter gesloten deuren is niet voorzien. Ter bespreking in openbare zitting staan de hiernavolgende 18 punten op de agenda maar daarbij zijn er, met uitzondering van het eerste punt over de plannen om sommige plaatsen in het stadscentrum met camerabewaking uit te rusten, geen echt belangwekkende aangelegenheden. Ziehier de volledige agenda:

 1. Openbare veiligheid — Leveren en plaatsen van camerabewaking voor het centrum van stad Zottegem.
 2. Kerkfabrieken — Opstellen advies aan de gouverneur betreffende de jaarrekeningen 2016 van de kerkfabrieken Bevegem, Elene, Erwetegem, Godveerdegem, Grotenberge, Leeuwergem, Oombergen, Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Maria-Oudenhove, Strijpen, Velzeke en Zottegem-centrum.
 3. Kerkfabrieken — Aktename van de voorgestelde wijzigingen aan de budgetten 2017 van de kerkfabrieken Bevegem, Velzeke, Elene, Zottegem, Sint-Maria-Oudenhove, Grotenberge en Erwetegem.
 4. Kerkfabrieken — Opstellen advies eindrekening kerkfabriek Oombergen door ontslagnemende penningmeester.
 5. Intercommunale Farys — Goedkeuring statutenwijziging van TMVW.
 6. Intercommunale Intergem — Algemene vergadering van 26 juni 2017: goedkeuring agendapunten, statutenwijzigingen, (eventuele) uitbreiding van de aansluiting tot de activiteit warmte.
 7. Onderhoud — Herstelling veegwagen Hako Citymaster 2000.
 8. Autonoom Gemeentebedrijf — Goedkeuren prijssubsidiereglement.
 9. Onderwijs — Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: vaststelling inschrijvingsgelden niet-gesubsidieerde en gesubsidieerde cursussen en huurgelden instrumenten, schooljaar 2017-2018.
 10. Onderwijs — Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: vaststelling inschrijvingsgelden niet-gesubsidieerde en gesubsidieerde cursussen, schooljaar 2017-2018.
 11. Buurtwegen — Gedeeltelijk afschaffen van de voetwegen nrs. 21, 22 en buurtweg nr. 16 gelegen in deelgemeente Godveerdegem: definitieve goedkeuring.
 12. Wegen — Aanleggen van een rondweg (N42) te Sint-Lievens-Esse. Zaak der wegen.
 13. PISAD — Oprichting van een overlegorgaan in het kader van de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van een ‘dienstverlenende vereniging’ en aanduiding van een afgevaardigde in het overlegorgaan.
 14. BNIP — Rock Zottegem: bijzonder nood- en interventieplan.
 15. Manifestaties — Invoeren tijdelijk politiereglement op het gebruik van geestrijke dranken, het gebruik van vuurwerk en het maken van vuur in openlucht, het verspreiden van flyers en ander drukwerk en het verkopen, wegschenken of dragen van maskers tijdens Rock Zottegem op 7, 8, en 9 juli 2017.
 16. Huisvesting — Goedkeuring van het ontwerp-woonplan Zottegem: kennisname.
 17. Fietspaden — Aanleg fietspad in het gedeelte landbouwweg Bosveldstraat: goedkeuring wijziging wegprofiel – principebeslissing.
 18. Rooilijnplan — Leeuwerikstraat: definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan.

Vanuit oppositiehoek zullen zoals gewoonlijk ook nog andere vragen en zaken te berde gebracht worden. Zo vraagt Groen Zottegem zich af wanneer de nieuwe stedelijke website waarvan al zo lang sprake is, eindelijk klaar zal zijn en of, in het kader van de fietsdiefstallenproblematiek aan het station die onlangs in het nieuws was, de stad niet bij de NMBS kan bepleiten dat camerabeelden via een eenvoudiger   procedure kunnen verkregen worden. Ook zal Groen informeren naar welke mogelijkheden de stad momenteel al biedt om digitale gegevens uit te wisselen met de bevolking en of er een ‘groeipad’ voorzien is naar ook nog andere documenten toe.

N-VA/ZAP zal het hebben over de wildgroei van verkeersborden waardoor weggebruikers geen ogen genoeg meer hebben om door het bos de bomen nog te kunnen zien en zal aandringen op een aanpak van dit probleem. Door de Open VLD zal geïnformeerd worden naar de samenstelling van de werkgroep en de stand van zaken voor de opmaak van een detailhandelsplan. Ook vraagt deze fractie zich af hoe de onderhandelingen afgelopen zijn die het stadsbestuur zou voeren met Flanders Classics over een compensatie voor de niet-verkochte vipkaarten naar aanleiding van de jongste Ronde van Vlaanderen, en of er al over nagedacht is hoe in de twee resterende jaren van het driejarig partnerschap met de organisatoren van de Ronde van Vlaanderen de verkoop van die vipkaarten beter kan aangepakt worden. Ten slotte weet men bij de Open VLD dat het huurcontract voor de zaal Rhetorica eind 2019 afloopt en dat de kans op verlenging klein is vermits de eigenaar ervan al te kennen gegeven heeft andere plannen te hebben. Omdat anderzijds de ingebruikneming van de nieuwe cultuurzaal pas in 2021 voorzien is (indien zich geen vertragingen voordoen), maakt de Open VLD zich ongerust over hoe die tussenperiode zal overbrugd worden zonder de werking van het CC Zoetegem in het gedrang te brengen.   (C.C.)