Historisch slagveld van 1708: Verzet tegen de gevreesde vernietiging van de Oudenaardse open kouters

P levrau kouters oudenaarde 20170522_133411

Oudenaarde, 22/05/2017 – Wil stad Oudenaarde de open kouters tussen Mullem, Huise, Wannegem-Lede, Ooike en Bevere en de prachtige Scheldemeersen langsheen de baan naar Petegem en langsheen de Berchemweg bestemmen als industriegrond? Niet als het af hangt van Philippe Levrau. De Beiaard had een gesprek met één van de initiatiefnemers van het verzet: (CN) 

(foto: P. Levrau)

P. Levrau is er hart van in: “Weg, het mooie authentieke en historisch slagveld van 1708! Weg, de al zo schaarse ongerepte open ruimte! Weg, de rustige en pittoreske slingerweggetjes waarlangs wij zo graag fietsen of wandelen…!

Daarom zijn oproep: “Wil u mij helpen deze waanzin te stoppen? Onderteken dan onze online-petitie: www.petities24.com. Laat elk van je gezinsleden ondertekenen! Met hoe meer mensen we druk kunnen zetten op de beleidsmakers, hoe meer er naar onze verzuchtingen zal geluisterd worden. Als je de natuur en het landschap van onze mooie Vlaamse Ardennnen genegen bent, deel deze link ook met je vrienden en vraag hen mee te ondertekenen.”

De Beiaard: Waar en hoe begint dit verhaal?
P. Levrau: Het verhaal begint op 22 maart 2017, wanneer wij toevallig vernemen dat het Oudenaardse Schepencollege een maand eerder een positief advies gegeven heeft bij een kennisgevingsnota van het plan-MER Provinciaal RUP “Regionaal bedrijventerrein” te Oudenaarde. Die kennisgevingsnota is het resultaat van een ruimtelijk-economische studie, die in samenspraak tussen de Stad Oudenaarde en de Provincie Oost-Vlaanderen is besteld om de nood aan bijkomende bedrijventerreinen in Oudenaarde te onderzoeken. De studie komt tot de conclusie dat er 61 ha (op termijn van 5 jaar) en 123 ha (op termijn van 10 jaar) bedrijvenzone moet bijkomen. In de kennisgevingsnota worden 3 zoekzones naar voren geschoven:

  • een uitbreiding langsheen de N60 tot aan de Vaddenhoek in Mullem en de Sint-Amandusstraat in Heurne (het “lineair” model)
  • een uitbreiding in de landschappelijk waardevolle open kouters van De Doorn, de Ruibroekstraat en de Beekstraat te Eine (het “gebundeld” model)
  • een uitbreiding langsheen de N459 ( baan naar Kruishoutem), de N453 (baan naar Petegem) en de N8 (baan naar Kerkhove) (het “radiaal” model)

In deze ruimtelijke-economische studie en in de daaropvolgende kennisgevingsnota wordt door de beleidsmakers in eerste instantie gekozen voor het “gebundeld” model, dat als voorkeurmodel in een MER (Milieu Effecten Rapportage) zal onderzocht worden. De twee andere modellen zullen mee onderzocht worden en kunnen later nog altijd opnieuw opduiken wanneer bv. zou blijken dat de mlieu-effecten daar kleiner zijn dan voor het “gebundeld’ model.

De bedoeling van zo een kennisgevingsnota is de burger te informeren van wat er op til is. De procedure hiervoor is echter alles behalve transparant en beperkt zich tot:

  • een link op de website van Leefmilieu, Natuur en Energie (wie gaat deze site dagelijks raadplegen?)
  • een link op de website van Oudenaarde, Zingem, Wortegem-Petegem en Kruishoutem (ook hier: wie gaat dit dagelijks raadplegen)
  • een aanplakking aan de genoemde gemeentehuizen (wie gaat dagelijks de aanplakkingen op de gemeente gaan lezen?)
  • een piepkleine aankondiging in Het Laatste Nieuws

Van een aanplakking aan de percelen zelf, van een aanschrijven van de eigenaars van woningen en boerderijen die gaan onteigend worden of van de direct omwonenden, is geen sprake. Dit staat in schril contrast met wat een gewone burger allemaal moet doen aan kennisgeving wanneer hij een kleine verbouwing aan zijn woonhuis wil realiseren…
Het hoeft dus ook niet te verbazen dat niemand, zelfs niet de onmiddellijk getroffenen, mensen die mogelijks gaan onteigend worden, op de hoogte was… Er heeft dan ook niemand gereageerd op het openbaar onderzoek dat liep van 23 januari tot en met 22 februari…

De Beiaard: Hoe wordt het verzet tegen de teloorgang van de site georganiseerd?
P. Levrau: Toen wij op 22 maart lucht kregen van het verhaal hebben wij onmiddellijk met enkele omwonenden een actiecomit é opgericht. Helaas, het was te laat, het openbaar onderzoek was reeds een maand eerder afgesloten, het Oudenaards Schepencollege had al positief geadviseerd, er was dus niet veel meer aan te doen. Dat dachten we… tot iemand van onze groep vaststelde dat de Provincie bij de publicatie van de kennisgevingsnota een procedurefout had gemaakt. Wij hebben toen klacht neergelegd en gevraagd dat de kennisgevingsprocedure opnieuw zou overgedaan worden en dat de burgers op een transparantere manier zouden worden ingelicht.

De hernieuwde kennisgevingsprocedure is nu lopende (tot 7 juni) en de Provincie en de Stad Oudenaarde hebben vorige week op onze vraag in de Volkszaal van het stadhuis een info-avond georganiseerd die massaal werd bijgewoond. Deze info-avond is echter alles behalve transparant verlopen: men wilde de bezoekers via verspreide info-standjes in kleine groepjes isoleren terwijl wij als actiecomit é vroegen om onze vragen publiekelijk te mogen stellen en aldus ook de antwoorden publiekelijk te krijgen. De meeste mensen zijn immers geen expert in deze complexe materie en weten niet welke vragen ze moeten stellen… Dat werd ons aanvankelijk geweigerd, wat voor tumult zorgde in de zaal, en toen we uiteindelijk toch een paar gerichte vragen konden stellen, werden ze gewoon niet beantwoord, of werd er rond de pot gedraaid. De talrijk opgekomen bewoners zijn zeer misnoegd, en zonder veel wijzer te zijn geworden, weer huiswaarts getrokken.

Wij hebben verder op dit ogenblik een petitie lopen en wij helpen de mensen bij het indienen van hun opmerkingen/commentaren op de plannen van de Provincie en de Stad. Formele bezwaren kunnen in deze fase van de procedure nog niet ingediend worden.

Het actiecomit é heeft verder ook de ruimtelijk-economische studie in detail onder de loep genomen en herrekend en is tot de vaststelling gekomen dat verschillende hypotheses in deze studie manifest fout zijn, dat verschillende domeinen, die pleiten tegen een uitbreiding van de bedrijventerreinen, gewoon niet werden onderzocht en dat met verschillende reeds bestaande industriegronden gewoon geen rekening werd gehouden om de bijkomende behoefte aan bedrijventerreinen te berekenen. Zo werden bv. de leegstaande site Alvey, de leegstaande site Santens, de reeds als bedrijventerrein ingekleurde Bruwaan Noord-A en Bruwaan Zuid niet meegeteld in het bestaande aanbod bedrijventerreinen.

De Beiaard: Welke rol speelt de lokale overheid? 
P. Levrau: Het Schepencollege van de Stad Oudenaarde heeft op 20 februari de eerste kennisgevingsnota positief geadviseerd. Geschrokken door het massale protest luidt het nu bij één van de meerderheidspartijen dat “er van bedrijventerreinen buiten de kleinstedelijke afbakening geen sprake kan zijn”. Dat zou dan betekenen dat geen van de drie modellen overeind zou blijven en er hooguit enkele hectaren als industriezone kunnen ingekleurd worden. Waarom hebben ze het dan positief geadviseerd? En waarom in alle stilte zonder de getroffen bewoners te informeren?

De Stad kan haar fout goedmaken door de hernieuwde kennisgevingsnota deze keer negatief te adviseren en te eisen dat de ruimtelijk-economische studie wordt overgedaan. Dan zal blijken – zoals wij al in detail hebben herrekend – dat het enige juiste alternatief het zogenaamde Nulalternatief is: dat betekent dat er geen bijkomende bedrijventerreinen hoeven te worden aangesneden omdat er voldoende niet-gebruikte terreinen voorhanden zijn.

Er zijn echter enkele private spelers die – sommigen al jaren – op grote stukken industriegrond zitten die ze niet op de industri ële markt willen brengen en er verder ook niets mee doen. Zij moeten via een reglementering ertoe verplicht worden om hun gronden te koop te stellen aan bedrijven die wanhopig op zoek zijn naar grond om zich te vestigen. Ook proberen sommigen van die spelers via allerlei gelobby hun gronden om te laten kleuren naar woonzone om er een forse meerwaarde op te boeken. Als je een industri ële site kan kopen voor 50-60 €/m ² en ze – na omkleuring tot woongebied – kan verkavelen aan 300 €/m ², en je weet dat we over enkele tientallen hectare spreken, dan is het wel duidelijk wat er op het spel staat… De Stad mag hier niet in meegaan en moet dit resoluut afwijzen. Ze moet ervoor zorgen dat deze gronden zo snel mogelijk aangeboden worden aan bedrijven die zich in Oudenaarde willen vestigen of er willen uitbreiden. Ook dit gaan wij als actiecomit é opvolgen en de herbestemming tot woonzone met alle middelen bestrijden. Het kan niet zijn dat men de speculatieve acties van enkelingen financieel beloont, waardoor een tekort ontstaat aan industriegronden die dan in de schaarse open ruimte moeten worden aangesneden.

De Beiaard: Zijn er nog zichtbare herinneringen die naar het historische belang van de site verwijzen?
P. Levrau: Op de eerste plaats is er het open landschap zelf, dat er nog steeds ongerept bijligt zoals in 1708, toen hier de Slag bij Oudenaarde werd uitgevochten, een belangrijke veldslag in de Spaanse Successieoorlog. Verschillende hoeves, die toen reeds bestonden, staan er nu nog. Het wegenpatroon, een netwerk van smalle, soms onverharde, weggetjes is er nog altijd. Verder zijn er ook nog de zogenaamde “kapiteinskapelletjes” die herinneren aan deze gebeurtenis. In het landschap liggen eveneens diverse beschermde “relicten” zoals de beschermde kasseiweg van de Doorn, oude hoeves en de genoemde “kapiteinskapelletjes”. De site wordt omzoomd door de pittoreske dorpen van Mullem, Huise, Lede, Wannegem en Ooike.

De Beiaard: Wat zou een alternatief zijn voor de site?
P. Levrau: Het Nulalternatief, zie hierboven.

(CN)