Drukke agenda voor gemeenteraadsleden in Sint-Lievens-Houtem

unnamed

16/12/2017 – Wellicht de laatste  bijeenkomst dit jaar, voor de gemeenteraadsleden van St. Lievens-Houtem. Wat staat er allemaal op de agenda en wat zijn de belangrijkste of meest opvallende agendapunten. De Beiaard vat het voor zijn lezers samen:

1) De gemeente wil zijn brandweerkazerne in  Letterhoutem Keiberg 24, uit de hand te koop stellen aan de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Op 2 maart gaf het college hierover reeds een gunstig advies. De waarde wordt geschat op 325.000 euro.

2) De gemeente wil het reglement aanpassen ivm gebouwen en woningen met leegstand.

3) De gemeente heeft een convenant afgesloten met VC Eendracht Houtem, het convenant houdt rechten en plichten in voor beide partijen.

4) Een dotatie aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen voor het dienstjaar 2018 wordt voorgesteld en geraamd op 225.690 euro op de gewone begroting en nog eens 83.648 op de buitengewone begroting.

5) De gezinnen waar in 2018 een kind geboren wordt  krijgt een bon cadeau voor 1 pak gratis restafvalzakken. Ouders die kiezen voor herbruikbare luiers wil de gemeente stimuleren door hen een tussenkomst ter beschikking te stellen gelijk aan de helft van de aankoopfactuur, met een maximum van 250 euro.

6) Personeelsleden in actieve dienst krijgen een ecocheque van 30 euro.

Andere administratieve agendapunten zijn :

1) De gemeente wil kennis nemen van de uitkanteling van het Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap  PISAD naar een vzw Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost Vlaanderen en wil een samenwerkingsovereenkomst goedkeuren, een aantal mandatarissen van de gemeente Sint-Lievens-Houtem zijn afgevaardigd in het overlegorgaan.

2) De gemeente wil het “meerjarenbeleidsplan 2014 -2020 vastleggen, voornamelijk het budget 2018 en de bijhorende beleidsnota.

3) Het meerjarenplan van het OCMW wordt bekeken en wordt ter goedkeuring voorgelegd.

4) In het kader van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met IMWV wil de gemeente vertegenwoordigers van de gemeente aanduiden voor de Algemene vergadering en akkoord gaan met de agenda.

5) Het reglement aangaande de beperking van de geldigheidsduur van het conformiteitsattest woningen, wordt ter goedkeuring voorgelegd.

6) De gemeente wil een stuk grond aankopen, gelegen in Vlierzele -dorp nr 13, met een oppervlakte van 12m2 , via een akte van gratis grondafstand.

7) Een samenwerkingsovereenkomst met Aquafin en de gemeente St.Lievens-Houtem en Oosterzele, wat betreft het dossier 20739 nl. collectoren de  Kouterkesbeek (fase 1) van Bruisbeke tot Ijshoutestaat voor 4.886.080  (zonder BTW) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

8) Gedeeltelijke  afschaffing van buurtweg nr.58 in Strymeers  van deelgemeente Vlierzele wordt ter goedkeuring voorgelegd. Het gaat over de afschaffing van de buurtweg over een afstand 18,65m op 3m breed. Er wordt een welvoeglijkheidsvergoeding toegepast , dwz dat de aanvrager een vergoeding betaalt. Het verzoek om afschaffing is gebeurd op individueel verzoek.

9) De functie van algemeen directeur en OCMW wordt vacant verklaard.

10)De personeelsformatie en het organogram worden ter goedkeuring voorgelegd.

11) Het arbeidsreglement dient goedgekeurd te worden en ook de rechtspositieregeling van het personeel.

12) Voor het aanslagjaar 2018 (aanvullende personenbelasting) wordt het reglement algemene gemeentelijke heffing voor gezinnen en bedrijven dat onveranderd is gebleven, ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor gelegd.

13) 941 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing worden gevestigd.In 2017 waren die vastgelegd op 1.495 opcentiemen.

Herman De Knijf – Foto L.A.M.P