Rup Reepstraat: Beroep bij Raad van State


Een aantal bewoners van de Reepstraat heeft beslist om beroep aan te tekenen bij de Raad van State betreffende het RUP Reepstraat. De vraag van de bewoners is om het RUP te vernietigen.

RUP Reepstraat?
Het woonproject wordt in de ruime stationsomgeving — achter het station — naast de spoorweg ingeplant. De Molenbeek vormt de drager van een aantal duurzame woonomgevingen, ingebed in een groenstructuur, die ver in het woonweefsel doordringt. In het ruimtelijke uitvoeringsplan staat het volgende te lezen: “De Molenbeekvallei moet uitgroeien tot een hoogkwalitatieve verblijfs- en verbindende ruimte waar ecologie voorop staat. Per site moet een ge ëigende inbreidingsstrategie worden ontwikkeld.”
Aan de rand van de stadskern worden een aantal flatgebouwen gepland. Twee van deze appartementsgebouwen tellen niet minder dan negen verdiepingen. Deze gebouwen zullen meer dan dertig meter hoog zijn, bijna zo hoog als de kerktoren op de markt.

Bezwaren:
Er zijn vier middelen om de vernietiging van het RUP bij de Raad van State te vragen:

  1. Het RUP Reepstraat is in strijd met de vigerende structuurplannen.
  2. Er werd ten onrechte geen Milieueffectenrapport (planMER) opgesteld.
  3. Er werd een gebrekkige watertoets uitgevoerd.
  4. Er zijn de onduidelijkheden/vaagheden over een aantal appartementen die zullen worden ingeplant: duidelijke afmetingen (hoogtes van gebouwen); er staat niet gespecifieerd hoe hoog een bouwlaag mag zijn…

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Julien Borremans