Lierde bindt de strijd aan met klimaatverandering.

De inspanningen beginnen bij jezelf en in je gemeente. Daarom ondertekende ook Lierde in 2017 het “Burgemeestersconvenant 2030”.

Met dit initiatief  van de Europese Commissie engageert Lierde zich om de CO2 uitstoot tegen 2030 met 40% in te perken ten overstaan van 2011. Om dit doel te bereiken werkt Lierde samen met 12 andere steden en gemeenten uit de regio Zuid-Oost-Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen, SOLVA en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. Onder begeleiding van Zero Emission Solutions zullen ze samen proberen om een concreet en haalbaar “klimaatactieplan” uit te werken. Een “klimaatactieplan” waarin men zich ook engageert om de nodige maatregelen te treffen om de negatieve effecten van de klimaatverandering zoals droogte, hitte, wateroverlast, erosie en verlies aan biodiversiteit tegen te gaan.

Daar een klimaatgezond beleid uitstippelen niet enkel is weggelegd voor onze politiekers kon de gewone burger ook zijn zegje en inbreng doen door deel te nemen aan de zogenaamde “klimaattafels”. Hier werden idee ën over hoe samen een groene, gezonde, duurzame, veilige, … kortom een aangename omgeving te maken voor alle burgers, samengebracht om alzo te dienen als basis van het nu voorgestelde “klimaatactieplan”.

Vooraleer dit actieplan officieel zal goedgekeurd worden werd het vorige week op een gezamenlijke vergadering voorgelegd aan delegaties van de gemeente-, OCMW-, gecoro- en minaraad die het met enthousiasme aanhoorden.

Hopelijk blijft dit alles echter weer niet bij een ambitieus plan en worden er ook de nodige fondsen voorzien om daadwerkelijk met de uitvoer ervan van start te gaan.

Als burger hoeven we echter niet te wachten en kunnen we, voor zover we al niet met bepaalde zaken bezig zijn, dadelijk van start door onszelf en anderen aan te moedigen om:

  • Meer bomen, struiken en hagen aan te planten
  • Geen pesticiden te gebruiken
  • Afval beperken (sorteren, geen sluikstorten en zwerfvuil)
  • Deel te nemen aan groepsaankopen (bv. dak- en muurisolatie)
  • Groene daken en groene gevels te installeren
  • Waterhuishouding verzorgen
  • Kiezen voor duurzame mobiliteit (elektrische fiets, openbaar vervoer, …)
  • Minder snel kiezen voor verhardingen

Meer groen en minder uitstoot hebben sowieso een positief effect, het zorgt bovendien onrechtstreeks ook voor meer biodiversiteit, zuiverder  lucht en dus een aangename leefomgeving.