Een gesprek met CD&V schepen Leen Goossens over haar thuis, de financi ën van Zottegem, het klimaatplan en de leegstaande kerken

De Beiaard praat met politica Leen Goossens, schepen van financi ën, leefmilieu en erediensten in Zottegem. Haar volgers op sociale media weten ook dat ze de veranderingen in haar thuisbasis Sint-Maria-Oudenhove op de voet volgt. Het bruisende dorp, gelegen op de heuvelruggen langs de Marebeek en de Ruggebeek, is populair bij jong en oud.

De werken aan het plein in Sint-Maria-Oudenhove zijn volop aan de gang. Kan je daar wat meer uitleg over geven?

Zes jaar geleden namen we de opwaardering van het Sint-Hubertusplein op in ons verkiezingsprogramma met CD&V Oudenhove. Het plein was echter nog eigendom van het Vlaams Gewest, waardoor we eerst de eigendomsoverdracht naar de stad dienden te regelen. Dat nam iets meer tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht. Bovendien werd enkel het plein zelf overgedragen en niet de groenzone met de bomen. Om de heraanleg te kunnen realiseren dienden we een akkoord te bereiken met meerdere partijen over de timing, wie doet wat en vanzelfsprekend ook over de financiering.

Ik ben dus zeer tevreden dat iedereen uiteindelijk op dezelfde golflengte zat en de werken tussen de verschillende instanties goed gecoördineerd werden. Ondertussen is de asfaltlaag afgefreesd en is er een nieuwe laag asfalt gegoten. Daarna moet de belijning nog opnieuw aangebracht worden om vervolgens nieuwe beplanting aan te brengen. Dat laatste zal nog wat tijd vragen.

Staan er nog meer werken in Oudenhove op de planning?

We hebben als stadsbestuur niet enkel aandacht voor het centrum, maar realiseren ook heel wat zaken in de verschillende deelgemeentes. Specifiek voor Sint-Maria-Oudenhove zijn we samen met de gemeente Lierde de laatste fase van het ontwerp voor de heraanleg van de Bontestraat aan het realiseren. Die werken zouden nog dit jaar aanbesteed kunnen worden, zodat de uitvoering in de loop van 2019 kan starten.

Ook op Pijperzele werd het dossier om het wegdek te vervangen in samenwerking met Farys opgestart. Heel wat straten kregen de voorbije jaren al een nieuwe asfaltlaag (Processieweg, Marebeekstraat, Boterhoek, Hazestraat, Vijfstraat, Honger, …), we hebben maatregelen genomen om de schoolomgeving veiliger te maken (verbreden voetpad en binnenkort worden er Octopuspalen geplaatst), de KAJ kreeg onderdak in het oud gemeentehuis, dat zowel langs binnen als buiten een opknapbeurt kreeg, het kruispunt Faliestraat- Ten Ede werd heringericht om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verhogen, enz.

Hoe beleef je de grote veranderingen in je dorp, sinds de bouw van het woon- en zorgcentrum Triamant, maar ook met de vele nieuwe huizen en appartementen die gebouwd worden?

Ik woon al van kinds af aan in Oudenhove. Ik ken het dorp en zijn inwoners dus goed. Eerst met mijn ouders in de Tsjompenkouter, een doodlopende zijstraat van de Faliestraat. Na mijn huwelijk kocht ik een huis in het Schilderken. Daar woon ik samen met mijn echtgenoot en onze drie kinderen, de tweeling Elisa en Marthe (4) en een zoontje Elias (2). Ik heb de veranderingen dus van dichtbij kunnen volgen.

Bij Triamant doen ze heel wat inspanningen om de buurt op een actieve manier bij haar werking te betrekken. Dat zie ik persoonlijk als een meerwaarde voor de Oudenhoofse inwoners. En we kunnen er bovendien lekker gaan eten 😉 Dat er in ons landelijk dorp meer en meer meergezinswoningen en appartementsgebouwen opgetrokken worden is een tendens die we ook in de buurgemeenten zien. Ik stel wel vast dat dit parkeerproblemen met zich meebrengt en de verkeersveiligheid soms in het gedrang brengt.

Voordeel is wel dat daardoor veel jonge gezinnen opnieuw de weg gevonden hebben naar Oudenhove. Daar plukken de school en de verenigingen, die toch het sociaal bindweefsel vormen in kleine dorpen, de vruchten van!

De legislatuur loopt op zijn einde. Waar hou je je momenteel nog mee bezig?

We zijn bezig aan de laatste maanden van deze legislatuur, maar dat betekent niet dat we op onze lauweren rusten. Als schepen van leefmilieu werk ik momenteel het klimaatplan af. Dat plan wordt een zeer belangrijk beleidsinstrument voor de toekomst. Het neemt een 20-tal prioritaire maatregelen op om de CO2 uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen.

Vorige maand kon ik op de unanieme steun van de gemeenteraad rekenen voor de plannen die we hebben met het vervallen schooltje op Beisloven. Dat gaan we op een duurzame en ecologisch verantwoorde manier renoveren tot een milieu educatief centrum. Verder leggen we nog de laatste hand aan een bijenactieplan en zijn we gestart met de voorbereidingen van de volgende autovrije zondag. Het programma ziet er opnieuw veelbelovend uit.

Hoe zit het met de financi ën?

Dat vraagt een constante monitoring van zowel inkomsten als uitgaven. Concreet betekent dit dat je van elk dossier de financi ële impact dient op te volgen. Af en toe eens je collega’s tot de orde roepen als het budget voor een of ander project dreigt te ontsporen. Gelukkig hebben ze die boodschap intussen goed begrepen!

Op de gemeenteraad staat de jaarrekening 2017 op de agenda. Net zoals de voorbije jaren, kunnen we ook deze keer positieve cijfers voorleggen. We voldeden steeds aan het dubbel evenwichtscriterium: zowel het resultaat op kasbasis was telkens positief als de autofinancieringsmarge (criterium dat nagaat of de stad in staat is haar schulden terug te betalen).

De Zottegemse financi ën zijn gezond en dat is belangrijk voor onze toekomstplannen!

Wat gebeurt er met het kerkelijk patrimonium in Zottegem dat weinig of niet gebruikt wordt?

In overleg met de lokale kerkelijke overheid hebben we een kerkenbeleidsplan opgemaakt. In dat plan wordt aangegeven welke kerken in de toekomst verder intensief gebruikt zullen worden voor kerkelijke plechtigheden en dus hun functie als kerk ten volle behouden.   Er wordt aangeduid welke kerkgebouwen in aanmerking komen voor een nevenbestemming (naast liturgische vieringen zullen in die kerken ook andere activiteiten toegestaan worden, zij het occasioneel).

Tenslotte zijn er een aantal kerken die een nieuwe bestemming zullen krijgen: het gaat om de kerken van Oombergen, Godveerdegem, Sint-Goriks-Oudenhove en Leeuwergem. Voor Oombergen zijn er al concrete plannen om het kerkgebouw in te richten tot een publieke ontmoetingsruimte die aansluit bij de pas vernieuwde pastorietuin. Voor de kerk van Leeuwergem is er ook een ernstige denkpiste omtrent de toekomstige invulling.

Zijn er andere godsdiensten of levensvisies actief binnen Zottegem die subsidies krijgen?

De subsidi ëring van religies ligt in onze wetgeving verankerd. Als stad komen wij enkel onze verplichtingen op dat vlak na.  We geven momenteel enkel subsidies  aan de rooms-katholieke eredienst. Die verplichting ligt decretaal vast. Andere erediensten verkrijgen hun subsidies van de provinciale, Vlaamse of federale overheid.

X