Gemeente Zwalm informeert: GRUP Zonevreemde Bedrijven

Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) zonevreemde bedrijven te Zwalm, oude procedure. Aankondiging openbaar onderzoek.

Het college van burgemeester en schepenen brengt overeenkomstig artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ter kennis aan het publiek dat gedurende een periode van 60 dagen een openbaar onderzoek wordt gehouden van het ontwerp GRUP zonevreemde bedrijven zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Zwalm in zitting van 28 februari 2019. Het openbaar onderzoek loopt van maandag 8 april tot en met vrijdag 7 juni 2019. Dit ontwerp met bijhorende stukken kan digitaal worden geraadpleegd via de gemeentelijke website en ligt gedurende voornoemde periode en tijdens de openingsuren ter inzage op de gemeentelijke dienst stedenbouw Zuidlaan 36 te 9630 Zwalm van maandag tot vrijdag van 09u00 tot 11u30, woensdagnamiddag van 14u00 tot 16u00 en donderdagavond van 17u30 tot 19u30. Gedurende het openbaar onderzoek kunnen opmerkingen en bezwaren per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs worden ingediend bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), Zuidlaan 36 te Zwalm. De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs gelden als bewijs. Digitaal kunnen opmerkingen en bezwaren worden ingediend via stedenbouw@zwalm.be.

X