Gemeenteraadsfracties trekken aan hetzelfde zeel inzake ‘asbeststort Balegem’

Balegro zal een aanvraag indienen voor het systematisch dumpen van categorie 1 afval, dit is de meest gevaarlijke categorie. Categorie 1 bevat stoffen die zeer gevaarlijk zijn voor mens en natuur, zoals chemische afvalproducten, reststoffen van verbrandingsprocessen, maar vooral ook cementgebonden asbest. Na het eerdere negatieve advies van het college van burgemeester en schepenen van Oosterzele en het protest van de buurtbewoners, agenderen de Oosterzeelse gemeenteraadsfracties CD&V/N-VA, Open Vld plus en Groen gezamenlijk een motie tegen de komst van een deponie voor asbest in Oosterzele.

Filip Michiels, fractieleider en initiatiefnemer voor deze motie: “We zijn er van overtuigd dat dat een éénduidig standpunt van alle politieke fracties in de gemeenteraad omtrent een verzet tegen de komst van een deponie voor asbest het best aankomt bij de hogere overheid. Het is de deputatie die uiteindelijk zal moeten beslissen over het al dan niet vergunnen. Door dit gezamenlijk initiatief tonen we duidelijk dat er in Oosterzele geen draagkracht is voor een deponie voor cementgebonden asbest.”

Van links naar rechts: Roswitha Gerbosch (Groen), Pieterjan Keymeulen (CD&V/N-VA), Orville Cottenie (CD&V/N-VA), Filip Michiels (Open Vld plus) en voorzitter van de gemeenteraad Hilde De Sutter.

Fractieleider Pieterjan Keymeulen (CD&V/N-VA): “Dit dossier vergt een kordate aanpak. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in navolging van de infoavond van Balegro beslist om een brief aan Balegro te richten met een duidelijk verzoek om de vergunningsaanvraag niet in te dienen. Nu is het aan de gemeenteraad om deze beslissing van het College extra kracht bijzetten en een duidelijk signaal te geven naar de vergunningverlenende overheid, de bevolking en de buurgemeenten enerzijds, en naar Balegro anderzijds. Er werd nog geen vergunningsaanvraag ingediend maar de mogelijks negatieve effecten op de leefbaarheid en levenskwaliteit voor de inwoners van Oosterzele en haar buurgemeenten zijn re ëel. Daarom neemt de voltallige Oosterzeelse gemeenteraad haar verantwoordelijkheid op en verenigt zich unaniem in dit dossier.”

Jeroen Logghe, fractieleider Groen: “Niet alleen het buurtcomit é, de verschillende gemeenteraadsfracties maar ook buurgemeente Zottegem, waarvan de site Balegro bvba zich op amper een paar honderden meters van de gemeentegrens bevindt, is bezorgd omtrent deze vergunningsaanvraag. Het verzet tegen een deponie voor asbest is dus groot. Het is goed dat we met alle fracties een éénduidig standpunt innemen in dit dossier. Samen staan we sterker.”

De gemeenteraad vraagt aan de deputatie ook een overleg met een delegatie van de gemeenteraad, waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn, eventueel aangevuld met een delegatie van het buurtcomit é. De motie zal ook  overgemaakt worden aan alle buurgemeenten, de provincieraad en de Vlaamse Regering.