De wijkinspecteur: steeds tot uw dienst! NUUS vertelt er u alles over.

NUUS had een gesprek met commissaris van politie Peter Souffriau, regiocoördinator en hoofdinspecteur Tim De Brouwer, teamchef wijkwerking Herzele over uw wijkinspecteurs en de wijkwerking in Herzele.

Wie dacht dat de taak van een wijkinspecteur simpel is, is er aan voor de moeite. De hedendaagse wijkinspecteur is onmisbaar in het straatbeeld.

De taken aan uw wijkinspecteur toebedeeld, zijn erg gevarieerd en gaan van schooltoezichten, woonstvaststellingen, opdrachten van het parket (o.a. zoals verhoren, betekening van intrekking en teruggave van rijbewijzen, … en dergelijke), bijstand verlenen aan deurwaarders, bemiddelen bij geschillen of burenruzies, tot het verzekeren van de veiligheid bij evenementen zoals o.a. wielerwedstrijden.
Voor kleinere wijkgebonden interventies, komt ook uw wijkinspecteur bij u langs.

Het vertrouwen tussen u en uw wijkinspecteur is ook een heel belangrijke factor en
sociale contacten zijn dan ook van primordiaal belang.

Daarnaast staat uw wijkinspecteur ook elke dag opnieuw in voor een perfecte afhandeling van een groot aantal administratieve taken.
De bevoegdheden van uw wijkinspecteur zijn dezelfde als die van de interventie-eenheden.

De politie, uw vriend, is een stelling die ook in 2019 meer dan ooit van toepassing is!

Voor Herzele zijn er 5 wijkinspecteurs uw aanspreekpunt, voor Sint-
Lievens-Houtem staan er 3 wijkinspecteurs voor u steeds paraat. Voor Zottegem zijn er 7 wijkinspecteurs en 1 hoofdinspecteur.

De wijkinspecteur vervult steeds meer en meer een maatschappelijke functie, waarbij gestreefd wordt naar een persoonlijke en vooral menselijke aanpak.
Uw wijkinspecteur biedt een luisterend oor, hij is soms zelfs een beetje psycholoog.

Er is een duidelijke positieve evolutie waargenomen; uw wijkinspecteur is geïntegreerd in de maatschappij.
Wederzijds vertrouwen en respect liggen hier aan de basis.

Zichtbaarheid, sociaal contact en aanspreekbaarheid zijn erg belangrijke speerpunten geworden.

 

Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers, politie en bestuurlijke overheden met de bedoeling informatie uit te wisselen volgens een vooraf uitgewerkt communicatieplan.

De drie pijlers van een BIN bestaan uit participatie, communicatie en preventie.

Een buurtinformatienetwerk is een initiatief waarbij burgers, handelaars, bedrijven, beroeps— en lokale organisaties betrokken worden bij de veiligheid binnen hun eigen woon- en/of werkomgeving.
De huidige omzendbrief bevat het reglementaire kader voor de buurtinformatienetwerken.

Samen trachten wij over het grondgebied van de politiezone het veiligheidsgevoel te verhogen.
Wij spelen als politiedienst hierin een voorname rol, maar beseffen maar al te goed dat wij dit enkel kunnen bewerkstelligen met de hulp en goodwill van onze inwoners en andere partners.

Als inwoner van onze politiezone kan u het veiligheidsgevoel mee helpen verhogen door deel te nemen aan één van onze bestaande buurtinformatienetwerken.

Wenst u deel te nemen aan een BIN? Heeft u vragen omtrent de werking?
Dan kan u steeds contact opnemen met : hoofdinspecteur Tim De Brouwer (zie foto) — Teamverantwoordelijke voor de wijk Herzele en BIN-gemandateerde voor de politiezone Zottegem / Herzele / Sint — Lievens — Houtem — via het nummer tel. 053/60.70.80 (Commissariaat Herzele) of 09/364.47.30.
Het Buurt Informatie Netwerk kan ook rechtstreeks worden gecontacteerd via e-mail BIN politiezone : bin.zoheho@gmail.com
In onze politiezone zijn er 3 buurtinformatienetwerken actief BIN Zottegem, BIN Herzele, BIN Sint — Lievens — Houtem en één BINZ (buurt informatie netwerk zelfstandigen) voor Zottegem, Herzele, St-L-Houtem.
Op de website van de politiezone www.lokalepolitie.be/5429, onder het item — BIN vindt u hierover meer informatie.
Verwittig onmiddellijk de politiedienst via het noodnummer 101 bij het opmerken van verdachte handelingen.

Heel lovenswaardig en ook uniek is het maandelijks overleg tussen de burgemeester, de politie en de burger, waarbij problemen kunnen voorgelegd en besproken worden om op die manier tot een consensus en/of oplossing te komen.
Elke burger van Herzele krijgt de kans op aan dit initiatief beroep te doen.
Op basis van een klacht die voldoende relevant is en waarvoor geen eenvoudige oplossing zonder consensus mogelijk is, wordt de burger in kwestie uitgenodigd op een gepland overleg tussen Burgemeester, politie, eventueel schepen of andere bevoegde persoon en uiteraard de klager zelf.

Beleefdheid, professionalisme, respect: voor de wijkpolitie van de politiezone Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem zijn dit geen loze woorden maar waarden die hoog in het vaandel gedragen worden.