Merelbeke stelt nieuw meerjarenplan voor

Het gemeentebestuur van Merelbeke stelde op 20 november het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 voor aan het grote publiek. De opmaak van dat meerjarenplan vergde al een grondige voorbereiding, waarbij het bestuur ingezet heeft op inspraak en participatie van zowel de inwoners van Merelbeke als van de administratie, verenigingen, adviesraden en bewonersplatforms. Het resultaat is een dynamisch meerjarenplan.

Onder de leuze ‘een beeld zegt veel meer dan woorden’ stelde het gemeentebestuur het meerjarenplan visueel voor aan de hand van vier infografieken, die elk een ander thema behandelen: welvaart, mensen, duurzaamheid en omgeving en mobiliteit. Die thema’s zijn telkens gekoppeld aan de duurzame ontwikkelingsdoelen waarvoor de gemeente zich heeft ge ëngageerd.

Welvaart

De eerste infografiek over welvaart geeft vooral een zicht op de beleidsthema’s waarvoor Merelbeke zich wil inzetten om de welvaart in Merelbeke hoog te houden. Het taartdiagram toont de uitgaven van de gemeente Merelbeke voor ieder beleidsdomein. Het gemeentebestuur streeft ernaar om tegen 2025 de schuldgraad af te bouwen naar 100% en de belastingen voor de inwoners te doen dalen. De forfaitaire gezinsbelasting wordt namelijk afgeschaft en de aanvullende gezinsbelasting daalt naar 7,7%. De gemeente houdt bovendien sterk rekening met duurzame ontwikkeling in haar aankoopbeleid. Om de lokale economie te versterken voert de gemeente de komende jaren een strategisch commercieel plan uit. Uiteraard blijft de gemeente zich ook inzetten om de meest kwetsbare doelgroepen te ondersteunen.

 

 

 

 

 

Mensen
Aangenaam leven in Merelbeke staat ook centraal. De focus ligt op het versterken van de sociale cohesie. Merelbeke wil een gemeente zijn die zich inzet voor zowel jong als oud. Deze legislatuur staat er heel wat op de planning inzake sportinfrastructuur, zoals de uitbouw van het sportpark Koestraat tot een multifunctionele site, de aanleg sport- en recreatiepark Molenkouter en de renovatie van het zwembad Ter Wallen. Ook de kerken en ontmoetingscentra worden onder handen genomen. De beschikbare ruimtes in de Sint-Martinuskerk en de Florakerk worden optimaal benut en omgevormd tot ontmoetingsruimtes.
Om het sociale leven in Merelbeke aantrekkelijker te maken, wordt gewerkt aan projecten zoals de aanleg van de publieke ruimte aan de tramstelplaats, de heraanleg van de centrumwijk, maar ook de herwaardering van de dorpskern en de renovatie van het ontmoetingscentrum in Bottelare. Het openbaar domein rond de Bosstraat, de Meierij, de Torrekensstraat en Biest krijgt een opfrisbeurt.

 

 

 

 

Duurzaamheid
Merelbeke wil bovendien inzetten op milieubewustzijn door het openbaar verlichtingsnet te verledden, energiebesparend om te gaan met het gemeentelijk patrimonium, de zuiveringsgraad van het afvalwater op te trekken naar 90% en bewoners aan te zetten om minder afval te produceren. Als duurzame gemeente heeft Merelbeke dan ook het burgemeestersconvenant ondertekend, waarbij ze broeikasgassen met 40% wil verminderen en preventief wil werken om de impact van de klimaatverandering te beperken.

 

 

 

 

 

 

 

Omgeving en mobiliteit
Ten slotte wil Merelbeke een gemeente zijn voor iedereen. En een veilige gemeente voor zowel kinderen, jongeren, ouders als grootouders. Daarom zet de gemeente in op schoolomgevingen waarbij kinderen veilig naar school kunnen worden gebracht.
Wandelaars en fietsers krijgen eveneens een prominente plaats in het meerjarenplan, waarbij het fietsnetwerk herbekeken wordt. De verdere bosuitbreiding in Rodeland zorgt bovendien voor een ontspanningsplaats waar wandelaars hun hartje kunnen ophalen. Om alles in goede banen te leiden, maakt de gemeente een ruimtelijk beleidsplan op zodat de open ruimte bewaard kan worden en er ook ingezet kan worden op verdichting in het grootstedelijk gebied.

Meer info: Michiel Ouvry en Sharon Seynaeve
Participatie 09 210 32 19
michiel.ouvry@merelbeke.be