N-VA en CD&V gaan voor gezonde stadsfinanci ën door effici ëntie en optimalisatie. “Vooral binnen het OCMW”

In het meerjarenplan van de nieuwe bestuursploeg met N-VA en CD&V wordt wat de stadsfinanci ën betreft ingezet op een jaarlijks financieel evenwicht en schuldafbouw.

“We zijn er in geslaagd een ambitieus en evenwichtig meerjarenplan op te maken, met voldoende investeringsruimte, zonder de schuld te laten oplopen,” licht schepen van Financi ën Leen Goossens (CD&V) toe. We investeren de komende 6 jaar 46,8 miljoen euro. Die beleidsruimte cre ëren we door verdere effici ëntie en optimalisatie binnen de stad en het AGB, maar vooral binnen het OCMW. Belangrijk hierbij is dat er geen naakte ontslagen vallen en de voornaamste belastingtarieven, met name de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing, ongewijzigd blijven. In het kader van het behoud van de open ruimte schrappen we de belasting op onbebouwde percelen. Vervuilende activiteiten belasten we zwaarder, net als tweede verblijvers. Daarnaast actualiseren we de overige belastingtarieven en de retributiereglementen. Net zoals in het verleden voldoet het meerjarenplan aan het dubbel evenwichtscriterium: we realiseren elk jaar een positief resultaat op kasbasis en kunnen een jaarlijkse positieve autofinancieringsmarge voorleggen. Voor deze bestuursploeg is het zeer belangrijk dat we de komende zes jaar investeringen realiseren zonder de schuld verder te laten stijgen. Mede dankzij de extra middelen van de Vlaamse overheid zijn we er zelfs in geslaagd de geconsolideerde schuld licht te laten dalen met enkele honderdduizenden euro’s.”